SLU-nyhet

Kungligt stipendium till forskning om avloppsvattnets effekter på fisk

Publicerad: 25 augusti 2021
Fiskhuvud.

Hur påverkas fiskar av vattnet som släpps ut från våra reningsverk? Det undersöker SLU-forskaren Erin McCallum i ett nyligen startat projekt som nu tilldelats medel ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-års fond för vetenskap, teknik och miljö.

– Jag är jätteglad för stipendiet! Det ska användas för att köpa in utrustning för att spåra fiskar som uppehåller sig i närheten av reningsverkens utlopp, säger Erin McCallum, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Människan producerar enorma mängder avloppsvatten dagligen och det är avloppsreningsverkens uppgift att i så stor utsträckning som möjligt rena vattnet innan det släpps ut i bäckar, åar, älvar och sjöar runt om i världen. Dessvärre renas vattnet bara till viss del innan det hamnar i naturen igen och tidigare forskning har visat att vattenlevande djur som utsätts för renat avloppsvatten uppvisar förändrad ämnesomsättning, fysiologi, beteende och till och med ändrat gen-uttryck.

Ekologiska fällor – ett hot mot vilda djur

Trots detta hittas ofta många vattenlevande djur, såsom olika fiskarter, precis där avloppsvattnet släpps ut från reningsverket. Det faktum att fiskarna söker sig till reningsverkens utlopp trots att de påverkas negativt av avloppsvattnet tyder på att fiskarna utsätts för en så kallad ekologisk fälla.

– Ekologiska fällor kallas de situationer där djur luras att leva i en miljö, ofta mänskligt påverkad, som minskar deras reproduktion och överlevnad, säger Erin McCallum.

Ekologiska fällor kan försvåra eller till och med motverka bevarandet av vilda djur, därför är ökad kunskap väldigt viktig. En av frågeställningarna som Erins arbete utgår från är om fiskar är mer attraherade av utlopp från reningsverk än andra miljöer i vattendragen. Den andra frågeställningen undersöker potentiella effekter av att befinna sig vid reningsverkens utlopp på fiskarnas förmåga att reproducera sig och överleva.

– Jag kommer att studera hur utsläpp från kommunala avloppsreningsverk påverkar fiskens beteende. Specifikt kommer jag att använda akustisk telemetri för att spåra fiskrörelser runt avloppsreningsverk. Detta kommer att göra det möjligt för mig att bedöma om fisk lockas till eller avskräcks från avloppsreningsverkens utlopp samt hur länge, och när, de väljer att utnyttja olika miljötyper, säger Erin McCallum.

Stipendiet kommer att delas ut vid en ceremoni den 8 december i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Erin i vattnet, håller i ett nät.
Erin McCallum undersöker hur fiskar påverkas av vattnet som släpps ut från våra reningsverk. Foto: SLU
Vatten som rinner ut genom ett rör och ner i ett vattendrag.
Många fiskar och andra vattenlevande djur uppehåller sig ofta där avloppsvattnet släpps ut från ett reningsverk. Foto: Elin McCallum