SLU-nyhet

Europas skogars motståndskraft mot klimatförändringar ska undersökas

Publicerad: 07 oktober 2022
Utsikt över skogslandskap
Foto: Tomas Lämås, SLU

Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för skogen och skogsbruket. För att kunna möta förändringarna på bästa sätt startar SLU ett stort projekt som kommer undersöka hur motståndskraftiga de europeiska skogarna är mot klimatförändringar. Projektet kommer pågå i fem år och Europakommissionen bidrar med en finansiering på 15 miljoner euro.

SLU har fått ännu ett projekt finansierat av Horizon Europe, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Projektet heter ‘FORWARDS: The ForestWard Observatory to secure the resilience of European forests’ och kommer att undersöka hur motståndskraften mot klimatförändringar ser ut hos de europeiska skogarna. Ruben Valbuena, professor vid institutionen för skoglig resurshushållning, kommer att leda projektets 19 partners som är placerade i 11 länder runt om i Europa.

Projektet har tre huvudkomponenter som förväntas bidra med kunskap på följande sätt:

  • Miljöövervakning av skog: Med hjälp av flera olika mätmetoder inom miljöövervakning kommer projektet att undersöka hur de europeiska skogarna påverkas av klimatförändringar;
  • Vägledning i skogsskötsel: Ta fram vetenskapligt baserad kunskap som ger vägledning i hur markägare kan sköta sin skog på ett klimatsmart sätt och även hur ekosystem kan återställas och biodiversitet bevaras;
  • Hänsyn till samhälleliga perspektiv: Engagera både skogliga intressenter och allmänheten i beslutsprocesser som rör skogen.

Datainsamlingen från miljöövervakningen av skog kommer ske fortlöpande genom ett omfattande nätverk av mätstationer, så kallade super sites, runt om i Europa, varav en är Krycklan i Västerbotten. Vid mätstationerna finns markbaserad utrustning som samlar in data, men stor del av datainsamlingen sker med satelliter, flygplan och drönare, berättar Ruben Valbuena.

Det är markägarna som i slutändan kommer genomföra förändringarna i skogsskötseln och det är helt centralt att det finns tydliga riktlinjer för hur de kan anpassa sitt skogsbruk för att bedriva det på ett klimatsmart sätt. Det är även viktigt att det finns riktlinjer för hur de kan återskapa skogslandskap och bevara den biologiska mångfalden, säger Ruben Valbuena.

En annan viktig komponent är att se till att engagera olika intressenter och även allmänheten för att höja kunskapsnivån, och även få input till viktiga beslutsprocesser som rör skogen, säger Ruben Valbuena.


Samarbetspartners i projektet

Inom ramen för projektet har en rad samarbeten etablerats. Bland projektets partners finns bland annat universitet, forskningsinstitut och små och medelstora företag. Projektet kommer även kunna ge support både till ICP forest och FISE (a Forest Information System for Europe) inom European Environmental Agency (EEA) och stödja deras arbete med att använda fjärranalysdata. För att utöka nätverket ytterligare kommer en del av projektets finansiering gå till att knyta an fler samarbetspartners och även möjliggöra att fler mätstationer kan installeras. De här utlysningarna kommer koordineras av European Forest Institute (EFI).

Porträtt av Ruben Valbuena

Projektkoordinator Ruben Valbuena. Fotograf Andreas Palmén.