SLU-nyhet

Fler humledrottningar dör längs vägar med mycket trafik

Publicerad: 21 juli 2022
Humla på blomma.
Foto: Jörgen Wissman

Blommande vägrenar kan gynna insekter men trafiken kan vara en risk för dem. Forskare på SLU har undersökt dödligheten hos humledrottningar på våren. De hittade inte fler döda humledrottningar längs artrika vägrenar. Däremot ökade antalet döda humledrottningar med trafiken. Det visar att vi bör prioritera blomrika miljöer längs vägar med mindre trafik för att gynna pollinatörerna.

Vägrenar som sköts för att gynna växter och blomrikedom kan också vara viktiga för pollinatörer i blomfattiga landskap. En oro inom naturvården är att blomrika vägmiljöer är dåliga för pollinatörer om dödligheten från trafiken är hög. Att vägrenarna blir en ”ekologisk fälla”. Detta har hittills varit dåligt undersökt.

I en nyligen publicerad studie visade forskare vid SLU att färre humledrottningar dör längs artrika vägrenar än längs mer vanliga gräsrika vägrenar. Resultaten talar emot att artrika vägrenar fungerar som ekologiska fällor.

– Om de hade varit ekologiska fällor skulle man förvänta sig att hitta flera döda humledrottningar längs dessa typer av vägar. Det gjorde vi inte, tvärtom var sannolikheten att hitta en död humledrottning längs en artrik vägkant lägre, jämfört med vanliga vägrenar, säger Juliana Dániel-Ferreira forskare på SLU som ledde forskningen.

Forskning om ekologiska fällor

Att bevisa ekologiska fällor är inte lätt, då forskarna behöver veta hur hela populationen av en viss art påverkas, det vill säga hur många individer som föds och dör under en viss period. Men ett steg är att undersöka om dödligheten av trafiken är högre längs artrika vägrenar som forskarna har gjort i den här studien.

– Det skulle också vara intressant att veta om detta påverkas av andra faktorer som till exempel tillgång på blommor i det omgivande landskapet, säger Juliana.

Trafiken ett hot

Däremot fann forskarna oftare döda humledrottningar vid vägar med mycket trafik. I studien beräknar de att mellan 1 och 32 procent av humledrottningar i landskap med stora vägar kan dö av trafiken i Sverige. På våren letar humledrottningarna efter en boplats där de kan grunda ett nytt samhälle. Därför har dödligheten i den här livsfasen stor betydelse för populationen.

Uppskattningen är osäker men visar att trafiken kan vara ett viktigt hot att ta hänsyn till för att bevara humlorna.

Blommor och boplatser

– Vägrenar förser pollinatörer med mat men också med boplatser som är en annan bristande resurs i landskapet. Det kan vara till exempel övergivna sorkbon eller grästuvor beroende på art. Humledrottningar som födosöker rör sig bestämt från blomma till blomma men när de söker boplatser flyger de i ett zigzag-mönster nära marken. Eftersom beteendet skiljer sig åt kan det påverka hur utsatta de är för trafiken. Men detta är en hypotes som behöver undersökas, säger Juliana.

Studien visar att blommande vägrenar kan vara bra miljöer för pollinatörer så länge det inte är för mycket trafik. Därför bör vägrenar längs vägar med låg trafikintensitet prioriteras för att gynna växt- och blomrikedom. Man kan också testa att hålla vegetationshöjden längs artfattiga vägrenar låg och undersöka om risken för att humlorna dör minskar.

Död humla.
Död humledrottning. Foto: Juliana Dániel-Ferreira
Humla i blomma.
Hushumla. Foto: Juliana Dániel-Ferreira
Humla i blomma.
Foto: Jörgen Wissman

Vetenskaplig artikel

Bumblebee queen mortality along roads increase with traffic, Biological Conservation, Juliana Dániel-Ferreira, Åsa Berggren, Riccardo Bommarco, Jörgen Wissman Erik Öckinger

Data från studien är fritt tillgängliga via Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog.

 

Fakta:

Fakta om humlor

Humlor (Bombus spp.) är de mest effektiva vilda pollinatörerna av grödor i Europa, men liksom många andra insektsgrupper som fyller viktiga funktioner i ekosystemen, har både antalet individer och antalet arter minskat under de senaste decennierna. Nio av Sveriges cirka 40 arter av humlor är hotade. Minskningen beror på olika faktorer så som sämre tillgång till livsmiljöer, förändrat landskap,  klimatförändring och ökad utbredning av städer.