Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Markinventeringen

Miljöövervakning av skogsmark och andra naturmarker

Gropgrävning, foto: Hilda Mikaelsson

Markinventeringen utgör en del av Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram. Inventeringen startades 1983 i samverkan med Riksskogstaxeringen och har sedan dess följt miljötillståndet i Sveriges skogsmark och andra naturmarker. Varje år utförs inventering och provtagning på ca 2000 permanenta provytor. Proverna används för analys av markens kemiska egenskaper och för bestämning av svampsamhällets artsammansättning med hjälp av DNA-metoder. Inventeringen resulterar i data som används inom Sveriges klimatrapportering till FN och EU, inom den nationella miljömålsuppföljningen, inom forskning samt som information till samhället.

Inventeringen utförs av institutionen för mark och miljö vid SLU och sorterar under Program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.

 

Publicerad: 18 oktober 2021 - Sidansvarig: hilda.mikaelsson@slu.se
Loading…