Hoppa till huvudinnehåll

Forest Ecology and Sustainable Management

Vill du läsa skoglig ekologi på det universitet som rankas som världens främsta inom skogsvetenskap? Då har du hittat rätt – det här är masterprogrammet för dig.
Ansök nu

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Skogar över hela världen spelar en avgörande roll för den biobaserade ekonomin, och skogarna utsätts för allt större tryck när både produkter och tjänster ska produceras. Skogar måste även skötas och utvecklas, något som kräver kunskap om naturvårdsekologi och hållbar skogsförvaltning. Kurserna på detta masterprogram täcker just dessa ämnen, och det här är rätt program om du tänker dig en karriär inom tillämpad skogsekologi, skogsbruk och/eller skogshushållning. 

Som student får du delta i föreläsningar som ges i nära samarbete med forskare inom ekologi och skogshushållning. Kurserna fokuserar på nordlig barrskog. Du lär dig om skogsekologi och skogshushållning i detta ekosystem, och du lär dig förstå komplexa frågor som globala förändringar och de många olika roller skogen spelar.

Efter examen gör dina specialistkunskaper dig attraktiv på arbetsmarknaden och du kan arbeta som specialist eller rådgivare vid myndigheter, kommuner eller skogsföretag. Du kommer också att vara väl förberedd om du väljer att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för internationella studenter: 2023-01-16
Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Umeå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 20
Anmälningskod för svenska studenter: 81069
Anmälningskod för internationella studenter: 81068

Behörighet:

För att bli antagen till mastersprogrammet Skogens ekologi och hållbara skötsel,

• grundläggande behörighet: examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen
• särskild behörighet: fördjupning på 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden:

- Skogsvetenskap
- Skogshushållning
- Biologi
- Naturresursförvaltning
- Miljövetenskap
- Markvetenskap
- Naturgeografi

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6.

Betygskrav: I ovanstående kurs krävs lägst betyget Godkänd.

Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå från ett svenskt lärosäte omfattande 180 högskolepoäng. För sökande från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska.
För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Skogens ekologi och hållbara skötsel syftar till en generell masterexamen med huvudområdet Skogsvetenskap eller Biologi. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområde skogsvetenskap eller biologi (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Forest Science or degree of Master of Science (120 credits) with a major in Biology).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet Skogsvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsvetenskap (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet skogsvetenskap (A2E).

Masterexamen med huvudområdet Biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet biologi (A2E).

Upp till 30 hp kurser på grundnivå kan ingå i examen.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Masterprogrammet Forest Ecology and Sustainable Management riktar sig till dig som har målet att göra professionell eller akademisk karriär inom tillämpat skogsbruk, skogsekologi och hållbar resurshantering.

Utbildningen är skräddarsydd för att ge fördjupade kunskaper om skogar och hur de svarar på förvaltningsaktiviteter och globala förändringar, till exempel klimatförändringen. Målet är att du ska kunna utveckla strategier för hållbar skogsförvaltning.

Som student på programmet får du en omfattande kompetens inom ekologi och skogsförvaltning och som blivande yrkesverksam eller forskare kommer du ut på arbetsmarknaden med

 • djup och omfattande förståelse för skogsekosystemets egenskaper, processer och hur skötseln påverkar tillgången på skogsprodukter och ekosystemtjänster
 • ett stort antal praktiska och professionella färdigheter som behövs för att ta välgrundade beslut om skogsbruk, för att nå flera mål för verksamheten.

Efter utbildningen har du specifika färdigheter i och kunskap om de verktyg som ofta används i skogsrelaterad forskning och industri. Hit hör dataanalys, modellering, problemidentifiering och lösningar, beslutsfattande och kommunikation. Programmet stimulerar också interaktioner mellan studenter, akademiska forskare, yrkesverksamma inom skogsbruk och markförvaltning samt beslutsfattare.

Basen i programmet består av fyra kurser inom skogshistoria, skogsekosystemet, skogsproduktion och hållbar förvaltning av boreala (nordliga) skogar. Dessa kurser rekommenderas för att slutföra programmet och kan även läsas av studenter som inte är registrerade på programmet.

Under de två åren kan du också välja från ett brett utbud av valbara kurser från SLU, Umeå universitet och det prestigefyllda Umeå Plant Science Centre (UPSC).

De valbara kurserna ger dig möjlighet att bredda dina kunskaper om skogsekologi och förvaltning inom ämnen som markvetenskap, hydrologi, experimentell växtbiologi, bevarandebiologi och tropisk skogsförvaltning. Du har också möjlighet att fördjupa dina kunskaper om specifika verktyg och applikationer som GIS, fjärranalys, statistisk modellering, fältmetoder och kartläggning.

KARRIÄR

Med en examen från Forest Ecology and Sustainable Management blir du konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och kvalificerad att fortsätta som doktorand. Genom de exkursioner, seminarier och workshoppar du deltar i får du också ett brett kontaktnät inom akademi, industri, offentlig verksamhet och andra organisationer – ett socialt nätverk som ger dig många viktiga internationella kontakter för det kommande arbetslivet.

Examen

Masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap eller biologi.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Årskurs 2

UTBILDNINGSPLAN

Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram

Programkod:
SM007

Beslutsdatum:
2018-10-09

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till mastersprogrammet Skogens ekologi och hållbara skötsel,

• grundläggande behörighet: examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen

• särskild behörighet: fördjupning på 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden:

 • Skogsvetenskap

 • Skogshushållning

 • Biologi

 • Naturresursförvaltning

 • Miljövetenskap

 • Markvetenskap

 • Naturgeografi

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6.

Betygskrav: I ovanstående kurs krävs lägst betyget Godkänd.

Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå från ett svenskt lärosäte omfattande 180 högskolepoäng. För sökande från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskaper och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings-och utvecklingsarbete, och

 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdigheter och förmåga

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Skogens ekologi och hållbara skötsel syftar till en generell masterexamen med huvudområdet Skogsvetenskap eller Biologi. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområde skogsvetenskap eller biologi (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Forest Science or degree of Master of Science (120 credits) with a major in Biology).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet Skogsvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsvetenskap (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet skogsvetenskap (A2E).

Masterexamen med huvudområdet Biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet biologi (A2E).

Upp till 30 hp kurser på grundnivå kan ingå i examen.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Övergripande mål

Programmet syftar till att ge studenterna djupgående förståelse för skogsekosystemets egenskaper och de mekanismer som styr samspelen mellan biotiska och abiotiska processer inklusive människans inflytande på skogens funktion och skogliga ekosystemstjänster. Studenterna skall också få nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna bidra till utvecklingen av ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart brukande av skogen.

Innehåll och genomförande

Ämnesmässigt har programmet stor bredd och inkluderar skogsskötsel, vegetationsekologi, ekosystemekologi, ekofysiologi, markvetenskap och hydrologi. Analyser av konventionella och framtida skötselåtgärder och skogsskötselsystem, samt deras konsekvenser för såväl skogsproduktionen som ekosystemfunktioner utgör en bärande del i programmet. Vegetationshistoria och skogens historiska nyttjande studeras för att klargöra de händelseförlopp som gett upphov till dagens skogstillstånd. Uppgifter som syftar till att ta fram evidensbaserade beslutsunderlag för skogsförvaltning med inriktning mot olika mål är ett återkommande inslag i programmet. Dessa aktiviteter bidrar till att klargöra framtida forskningsbehov och nödvändiga strategier för osäkra beslutssituationer. Programmet kommer också att träna studenternas färdigheter vad gäller formulering av forskningsfrågor och val av lämpliga metoder för forskning och utvecklingsarbete.

Profilerande programkurser och valbara kurser

Programmets kärna är fyra samordnade kurser under år 1 som utvecklats i nära samarbete med fakultetens aktiva forskare och studenternas potentiella arbetsgivare. Dessa profilerande programkurser, inklusive den avslutande synteskursen, innebär tydlig progression av såväl ämneskunskap som generiska kompetenser. Programmet hare ett borealt fokus men omfattar också utblickar och jämförelser med andra terrestra biom. Programmet inkluderar valbara kurser under år 2 vilket ger möjlighet till specialisering inom egenvalda ämnesområden. I examensarbetet ges ytterligare tillfälle att syntetisera och tillämpa erhållna ämneskunskaper i fallstudier och forskningsprojekt. De valbara kurserna kan läsas vid SLU eller på annat universitet i eller utanför Sverige.

Pedagogik

Pedagogiken inom programmet är studentcentrerad och betonar studentaktiverande lärprocesser. Exempel på undervisningsformer är arbete med systemmodeller och studentledda seminarier för att analysera komplexa problem liksom övningar i vetenskapliga metoder genom laborationer, fältövningar och studier av vetenskapliga artiklar samt efterföljande analys och diskussion, mm. Examination sker främst i form av enskilda inlämningsuppgifter, praktiska övningar, redovisningar samt seminarier med skriftlig och muntlig presentation.

Målgrupp och kompetensprofil

Programmet vänder sig till nationella och internationella studenter som siktar på en yrkeskarriär inom den privata eller offentliga sektorn med inriktning på tillämpad skogsekologi, skogsskötsel och skoglig naturresurshushållning. Tilltänkta arbetsplatser är utvecklingsavdelningar och stabsfunktioner hos skogliga företag, organisationer, konsultbolag, myndigheter och universitet i Sverige och internationellt. Med en masterexamen skall studenterna också vara kvalificerade att studera vidare för doktorsexamen.

Kurser i programmet

Huvudområden

SG=Skogsvetenskap, BI=Biologi

Kurs

År 1

Skogshistoria: skogsutnyttjande och vegetationsdynamik, 15 hp, BI/SG, A1N

Skoglig ekosystemekologi, 15 hp, BI/SG, A1N

Skogsskötsel - vetenskaplig grund, 15 hp, SG/BI, A1N

Hållbar förvaltning av boreal skog, 15 hp, SG/BI, A1F

År 2

Valbara kurser* A1N/A1F

Självständigt arbete, 30/60 hp SG, A2E

Självständigt arbete, 30/60 hp BI, A2E

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår. * Slutligt utbud av valbara kurser vid SLU fastställs inför höstterminen 2019.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övriga föreskrifter

När utbildningsplanen fastställdes gällde att högst 15 hp på grundnivå kan ingå i en generellmaster examen vid SLU men efter beslut i UN gäller att upp till 30 hp grundnivå kan ingå. Utbildningsplanen är reviderad utifrån utbildningsnämndens beslut.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Skoglig ekologi och hållbar skötsel med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Elitidrott och studier

Vid våra utbildningar i Umeå är det möjligt för dig som elitidrottare att kombinera dina studier med din idrottsliga karriär.

Tjej i skogen

Följ oss på Instagram

Nyfiken på hur det är att plugga hos oss?

...eller på Facebook

Följ våra studenter på sociala medier!

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Sommar i Umeå, människor sitter på parkbänkar och flanerar längs med Umeälven, foto.

Umeå

Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra Sverige. Här läser du till jägmästare eller en master med inriktning mot skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Forskningen som bedrivs har en stor spännvidd från molekylärnivå till landskaps-perspektiv. 


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…