Hoppa till huvudinnehåll

Forest Ecology and Sustainable Management

Vill du läsa skoglig ekologi på det universitet som rankas som världens främsta inom skogsvetenskap? Då har du hittat rätt – det här är masterprogrammet för dig.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Skogar över hela världen spelar en avgörande roll för den biobaserade ekonomin, och skogarna utsätts för allt större tryck när både produkter och tjänster ska produceras. Skogar måste även skötas och utvecklas, något som kräver kunskap om naturvårdsekologi och hållbar skogsförvaltning. Kurserna på detta masterprogram täcker just dessa ämnen, och det här är rätt program om du tänker dig en karriär inom tillämpad skogsekologi, skogsbruk och/eller skogshushållning. 

Som student får du delta i föreläsningar som ges i nära samarbete med forskare inom ekologi och skogshushållning. Kurserna fokuserar på nordlig barrskog. Du lär dig om skogsekologi och skogshushållning i detta ekosystem, och du lär dig förstå komplexa frågor som globala förändringar och de många olika roller skogen spelar.

Efter examen gör dina specialistkunskaper dig attraktiv på arbetsmarknaden och du kan arbeta som specialist eller rådgivare vid myndigheter, kommuner eller skogsföretag. Du kommer också att vara väl förberedd om du väljer att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Skoglig ekologi och hållbar skötsel
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Umeå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81069
Anmälningskod för internationella studenter: 81068

Urval: Högskolepoäng

Behörighet:

För att bli antagen till mastersprogrammet Skoglig ekologi och hållbara skötsel krävs:
Grundläggande behörighet: examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen
Särskild behörighet: fördjupning omfattande minst 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden:
- Skogsbruksvetenskap
- Skogshushållning
- Skogsvetenskap
- Biologi
- Markvetenskap
- Miljövetenskap
- Naturresursförvaltning
- Naturgeografi
Samt 15 hp i ekologi
Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökanden från vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.
Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Skoglig ekologi och hållbar skötsel syftar till en masterexamen med huvudområde biologi alternativt skogsbruksvetenskap. Masterexamen är en generell examen.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis med benämningen masterexamen med huvudområde biologi alternativt skogsbruksvetenskap. (Degree of Master of Science with a major in Biology or, alternatively, Degree of Master of Science with a major in Forestry Science)

Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med tidigare studier inom skogliga program på kandidatnivå vid SLU, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen om 300 hp. Målen för jägmästarexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå jägmästarexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet Skogsbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (A2E).

Masterexamen med huvudområdet Biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet biologi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

I masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande. Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.

INNEHÅLL

Masterprogrammet Forest Ecology and Sustainable Management riktar sig till dig som har målet att göra professionell eller akademisk karriär inom tillämpat skogsbruk, skogsekologi och hållbar resurshantering.

Utbildningen är skräddarsydd för att ge fördjupade kunskaper om skogar och hur de svarar på förvaltningsaktiviteter och globala förändringar, till exempel klimatförändringen. Målet är att du ska kunna utveckla strategier för hållbar skogsförvaltning.

Som student på programmet får du en omfattande kompetens inom ekologi och skogsförvaltning och som blivande yrkesverksam eller forskare kommer du ut på arbetsmarknaden med

 • djup och omfattande förståelse för skogsekosystemets egenskaper, processer och hur skötseln påverkar tillgången på skogsprodukter och ekosystemtjänster
 • ett stort antal praktiska och professionella färdigheter som behövs för att ta välgrundade beslut om skogsbruk, för att nå flera mål för verksamheten.

Efter utbildningen har du specifika färdigheter i och kunskap om de verktyg som ofta används i skogsrelaterad forskning och industri. Hit hör dataanalys, modellering, problemidentifiering och lösningar, beslutsfattande och kommunikation. Programmet stimulerar också interaktioner mellan studenter, akademiska forskare, yrkesverksamma inom skogsbruk och markförvaltning samt beslutsfattare.

Basen i programmet består av fyra kurser inom skogshistoria, skogsekosystemet, skogsproduktion och hållbar förvaltning av boreala (nordliga) skogar. Dessa kurser rekommenderas för att slutföra programmet och kan även läsas av studenter som inte är registrerade på programmet.

Under de två åren kan du också välja från ett brett utbud av valbara kurser från SLU, Umeå universitet och det prestigefyllda Umeå Plant Science Centre (UPSC).

De valbara kurserna ger dig möjlighet att bredda dina kunskaper om skogsekologi och förvaltning inom ämnen som markvetenskap, hydrologi, experimentell växtbiologi, bevarandebiologi och tropisk skogsförvaltning. Du har också möjlighet att fördjupa dina kunskaper om specifika verktyg och applikationer som GIS, fjärranalys, statistisk modellering, fältmetoder och kartläggning.

KARRIÄR

Med en examen från Forest Ecology and Sustainable Management blir du konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och kvalificerad att fortsätta som doktorand. Genom de exkursioner, seminarier och workshoppar du deltar i får du också ett brett kontaktnät inom akademi, industri, offentlig verksamhet och andra organisationer – ett socialt nätverk som ger dig många viktiga internationella kontakter för det kommande arbetslivet.

Examen

Masterexamen med huvudområdet skogsvetenskap eller biologi.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Årskurs 2

UTBILDNINGSPLAN

Skoglig ekologi och hållbar skötsel

Programkod:
SM010

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till mastersprogrammet Skoglig ekologi och hållbara skötsel krävs:

Grundläggande behörighet: examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen

Särskild behörighet: fördjupning omfattande minst 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden:

 • Skogsbruksvetenskap
 • Skogshushållning
 • Skogsvetenskap
 • Biologi
 • Markvetenskap
 • Miljövetenskap
 • Naturresursförvaltning
 • Naturgeografi

Samt 15 hp i ekologi

Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökanden från vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för masterexamen

I enlighet med bilagan till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Skoglig ekologi och hållbar skötsel syftar till en masterexamen med huvudområde biologi alternativt skogsbruksvetenskap. Masterexamen är en generell examen.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis med benämningen masterexamen med huvudområde biologi alternativt skogsbruksvetenskap. (Degree of Master of Science with a major in Biology or, alternatively, Degree of Master of Science with a major in Forestry Science)

Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med tidigare studier inom skogliga program på kandidatnivå vid SLU, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen om 300 hp. Målen för jägmästarexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå jägmästarexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet Skogsbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (A2E).

Masterexamen med huvudområdet Biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet biologi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

I masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande. Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmet syftar till att ge studenterna nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna bidra till utvecklingen av ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart brukande av skogen. Studenterna skall uppnå en fördjupad förståelse för skogsekosystemets egenskaper och de mekanismer som styr samspelen mellan biotiska och abiotiska processer inklusive människans inflytande på skogens funktion och skogliga ekosystemstjänster.

Programmet har ett tvärvetenskapligt förhållningssätt inkluderande skogsskötsel, vegetationsekologi, ekosystemekologi, ekofysiologi, markvetenskap och hydrologi. Vegetationshistoria och skogens historiska nyttjande studeras för att klargöra de händelseförlopp som gett upphov till dagens skogstillstånd. Analyser av konventionella och framtida skötselåtgärder och skogsskötselsystem, samt deras konsekvenser för såväl skogsproduktion som ekosystemfunktioner utgör bärande delar i programmet. Uppgifter som syftar till att ta fram evidensbaserade beslutsunderlag för skogsförvaltning mot olika mål är ett återkommande inslag i programmet. Dessa aktiviteter fördjupar studenternas kunskaper och förståelse för skogsbruksmetoder och deras konsekvenser utöver vad som orsakas av dagens metoder. Samtidigt utvecklas studenternas färdigheter i att identifiera framtida forskningsbehov, att utveckla strategier för osäkra beslutssituationer och att välja lämpliga metoder och verktyg för forsknings- och utvecklingsarbete.

Programmets kärna utgörs av första årets samordnade kurser som utvecklats i nära samarbete med fakultetens aktiva forskare och studenternas potentiella arbetsgivare. Dessa profilerande programkurser, inklusive den avslutande synteskursen, innebär tydlig progression av såväl ämneskunskap som generiska kompetenser. Programmet har ett borealt fokus men omfattar också utblickar och jämförelser med andra terrestra biom. Dessutom inkluderar programmet valbara kurser under år 1 och 2 vilket ger möjlighet till specialisering inom egenvalda ämnesområden. I examensarbetet ges ytterligare tillfälle att syntetisera och tillämpa erhållna ämneskunskaper i fallstudier och forskningsprojekt. Valbara kurserna kan läsas vid SLU eller på annat universitet i eller utanför Sverige.

Pedagogiken inom programmet är studentcentrerad och betonar studentaktiverande lärprocesser. Exempel på undervisningsformer är arbete med systemmodeller och studentledda seminarier för att analysera komplexa problem liksom övningar i vetenskapliga metoder genom laborationer, fältövningar och studier av vetenskapliga artiklar samt efterföljande analys och diskussion, mm. Examination sker främst i form av enskilda inlämningsuppgifter, praktiska övningar, redovisningar samt seminarier med skriftlig och muntlig presentation.

I enlighet med SLU:s övergripande riktlinjer för lika villkor, präglas en väl fungerande studiemiljö av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Detta befrämjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

SLU:s profil är inriktad på kunskap om de biologiska naturresurserna, och samhällsutmaningar som råvaru-, vatten- och energiförsörjning samt klimatförändringar har kopplingar till våra ansvarsområden. FN:s mål för hållbar utveckling berör bland annat dessa samhällsutmaningar, men även människans brukande och förvaltande av de biologiska naturresurserna.

Programmet ges på engelska

Kurser i programmet

Huvudområden: SV=Skogsbruksvetenskap, BI=Biologi, MV = Markvetenskap

Kurs (huvudområde, fördjupning)

År 1 
Skogshistoria: skogsutnyttjande och vegetationsdynamik, 15 hp (BI/SV, A1N)
Skoglig ekosystemekologi, 15 hp (BI/MV, A1N)
Skogsskötsel - vetenskaplig grund, 15 hp (SV, A1N)
Hållbar förvaltning av boreal skog, 15 hp (SV/BI, A1F)
Valbara kurser

År 2 
Valbara kurser
Självständigt arbete, 30/60 hp (SV, A2E)
Självständigt arbete, 30/60 hp (BI, A2E)

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på på SLU:s studentwebb.

Under visa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU valbara programkurser som studenter kan välja mellan. Studenterna är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i utbildningshandboken på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Skoglig ekologi och hållbar skötsel med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Elitidrott och studier

Vid våra utbildningar i Umeå är det möjligt för dig som elitidrottare att kombinera dina studier med din idrottsliga karriär.

Tjej i skogen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Sommar i Umeå, människor sitter på parkbänkar och flanerar längs med Umeälven, foto.

Umeå

Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra Sverige. Här läser du till jägmästare eller en master med inriktning mot skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Forskningen som bedrivs har en stor spännvidd från molekylärnivå till landskaps-perspektiv. 


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…