Trädgårdsvetenskap

Senast ändrad: 02 november 2017
hortonom1.png

Vill du vara med och utveckla och påverka framtidens hållbara produktion och odling av trädgårdsväxter? Masterprogrammet i trädgårdsvetenskap har en helhetssyn i hur människan kan förvalta och förnya kunskapen om ett hållbart hortikulturellt odlingssystem, där trädgårdsprodukter finns representerade i gröna miljöer, som livsmedel eller som råvaror för tekniska produkter.

På masterprogrammet i trädgårdsvetenskap får du en fördjupad kunskap i hur trädgårdsproduktion och odling kan bidra till ett mer hållbart samhälle och lär dig även grunder i innovativ teknik som möjliggör banbrytande användningsområden av växter.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och inom kurserna kombineras biologi, teknologi och ekonomi. Kurserna syftar till att utveckla och fördjupa din kunskap om odlingsteknik, skörd, hantering och försäljning av frukt- och grönsaker, bär och växter för inom- och utomhusmiljöer. Trädgårdssektorn studeras ur ett globalt perspektiv, med såväl lokala som globala frågeställningar. 

Behörighetskrav

För att bli antagen till masterprogrammet i trädgårdsvetenskap krävs examen på grundnivå i naturvetenskap eller samhällsvetenskap om minst 180 högskolepoäng (hp). Kraven kan uppfyllas även av den som har motsvarande utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Innehåll

Utbildningen har två inriktningar: trädgårdsvetenskap och biologi. Programmet börjar med en gemensam termin, följt av valbara kurser med möjlighet för praktikkurs och utbytesstudier, och avslutas med ett masterarbete i trädgårdsvetenskap eller biologi. Ämnesområden som berörs, relevant metodologi inkluderad, är tillämpad växtfysiologi och bioteknik, produktion, växtskydd, ekosystemtjänster, växtförädling, innovation och produktutveckling, marknadsanalys, marknadsföring samt företags- och miljöekonomi.

Inom programmet tränas du i att identifiera och lösa relevanta och komplexa problem inom trädgårdssektorn, att söka och värdera information på ett kritiskt sätt samt att kommunicera kunskap om trädgårdsvetenskap, såväl skriftligt som muntligt med olika målgrupper. Förståelse för etiska frågor som rör trädgårdssektorns påverkan på biologiska system och dess relation till människan, miljön och samhället lokalt och globalt tas upp i relevanta sammanhang.

Framtid

En förändrad livsmedelskonsumtion mot en ökad andel vegetariska livsmedel förväntas öka marknaden för trädgårdsprodukter. Denna omställning mot en mer hållbar och miljövänlig livsmedelskonsumtion skapar en ökad efterfrågan på kunskap kring odling, odlingssystem och förståelsen för växters betydelse för människors hälsa och välbefinnande.

Efter avslutad utbildning ska studenten ha kunskaper inom ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara produktionssystem, produktkvalitet och utveckling av trädgårdsprodukter.

Du kan arbeta i och utveckla odlingsföretag inom den gröna näringen, arbeta som rådgivare och sakkunnig på myndigheter eller inom livsmedelshandeln och andra intresseorganisationer.

Efter utbildningen ska studenten ha förståelse för betydelsen av och förhållandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet, särskilt inom trädgårdssektorn. Masterprogrammet har en tydlig koppling till aktuell forskning och en stark näringslivsanknytning, vilket ger goda förutsättningar för anställningsbarhet nationellt och internationellt efter examen.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.