Hoppa till huvudinnehåll

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation

Vill du bredda dina kunskaper och färdigheter inom landskapsarkitektur för hållbar urbanisering? Då är det här rätt masterprogram för dig.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Urbaniseringen medför stora utmaningar för utvecklingen av landskap både i städer och på landsbygden – hur de planeras, utformas och förvaltas för framtida generationer. På detta masterprogram, där du blandar teori och projektarbete, får du möjlighet att integrera stadsbyggnad med teoretiska och praktiska aspekter på landskapsarkitektur.

Programmet ges vid SLU:s campus i Uppsala och lockar studenter från hela världen som är intresserade av hållbarhetsperspektiv på urbana och lantliga miljöer. Verklighetsanknutna projekt inom landskapsarkitektur gäller främst Sverige och närregionen, men innehållet i både teori och metod är internationellt och aktuellt. Du kan också delta i studieresor i Europa.

Du samläser med studenter på andra program och kan välja att läsa kurser vid SLU:s campus i Alnarp i Skåne. De två masterprogrammen i landskapsarkitektur är strategiskt placerade i två av Sveriges mest dynamiska och expansiva regioner, och tillsammans utgör de Europas största samlade utbildningskompetens inom landskapsarkitektur.

Med en masterexamen i landskapsarkitektur har du en unik profil för framtida anställningar inom landskaps- och stadsutveckling. Programmet ger dig också en solid grund för en framtida karriär som forskare.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81048
Anmälningskod för internationella studenter: 81049

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering krävs:
grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examen
särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande huvudområden/huvudområdesgrupper:

• Arkitektur
• Landskapsarkitektur
• Landskapsplanering
• Samhällsplanering
• Fysisk planering
• Kultur-, samhälls-, och ekonomisk geografi

samt

en godkänd portfolio enligt instruktioner

Den inskickade portfolion bedöms enligt följande kriterier:

- Ämnesinriktningens relevans – har studenten arbetat med frågeställningar inom landskapsarkitektur?
- Nivå på kunskaperna ‐ har studenten formulerat sin uppgift i ett relevant teoretiskt sammanhang?
- Färdigheter – har studenten visat förmåga att formulera sin uppgift på ett begripligt sätt, i text och bild?

Om portfolion uppfyller ovanstående kriterier anses den sökande behörig, och bedöms ha förmåga att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen av portfolion görs av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering syftar till en masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur som är en generell examen. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Landscape Architecture).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom landskapsarkitektur (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete inom landskapsarkitektur (masterarbete/A2E).

Maximalt 30 hp får utgöra kurser på grundnivå.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Portfolio instructions for applying to the Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation – Master’s Programme

A portfolio is a collection of samples from projects, assignments or other work that have been carried out during previous education or previous professional activity. The submitted portfolio should include examples from three (3) projects or assignments that illustrate, in both text and images, the student’s ability to plan or design a landscape or an environment. The balance between amount of text and images depend on the treated subject. The text must be correctly referenced and reflect the student’s choice as well as his/her relation to the illustrated landscape.

A jury assigned by SLU will evaluate the portfolio according to following aspects:

 • Relevance of the treated subject – has the student worked with questions relevant for landscape architecture?
 • Level of knowledge – has the student handled the subject in a relevant theoretical context?
 • The skill of the work – has the student presented an ability to handle the project or assignment in words as well as visually?

The University’s evaluation of the submitted portfolio will, apart from the formal application, be the decision basis on whether the student can be accepted to the programme or not. The students will not receive comments on submitted portfolios.

Portfolio format:

 • Maximum of 12 pages
 • Either in A4 or A3 format
 • Saved as a PDF document (max 60MB)
 • The portfolio must be anonymous

The portfolio, including the presented projects/assignments within the portfolio, must be anonymous. Write only your application number from universityadmissions.se or antagning.se in the portfolio.

The portfolio should be submitted in an e-mail as a PDF-file to the e-mail address: PortfolioLASU@slu.se no later than July 31 2023.

Name the PDF-file “Portfolio_LASU_x.pdf” (x = your application number). In the e-mail you write both your name and application number. Write in the e-mail’s subject field: Portfolio LASU

Welcome with your application to the Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master’s programme in Uppsala!

INNEHÅLL

På programmet ges bland annat kurser i landskapsarkitekturens historia, teori och metod samt tvärvetenskapliga studiokurser med landskaps- och stadsutvecklingsperspektiv, även de med ekologiskt fokus och förvaltning av kulturellt värdefulla landskap.

Kurserna leds av forskare och andra med gedigen yrkeserfarenhet och de bygger på aktuell vetenskap, konstnärlig grund och beprövad erfarenhet. Du kommer att möta flera yrkesverksamma som arbetar med dessa frågor. Du tränar på rums- och landskapsanalys, utvecklar tidigare erhållna kunskaper i digitala visuella presentationsverktyg och fördjupar din förmåga att arbeta i projekt. Du tränar din analytiska och kreativa förmåga i verklighetsnära landskapsprojekt med helhetsperspektiv och du har möjlighet att lära dig GIS och geografisk analys.

Masterprogrammets öppna struktur möjliggör också individuella studieplaner för dig som vill läsa andra kurser vid SLU eller andra universitet.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb

KARRIÄR

En examen i landskapsarkitektur, i kombination med din tidigare utbildning, ger dig en unik profil för framtida arbete med landskaps- och stadsutvecklingsfrågor i samhället. Vi är övertygade om att framtidens uthålliga samhälle behöver människor med landskapskompetens och förmåga att beskriva, analysera och föreslå komplexa rumsliga helhetslösningar. Beroende på vilka riktlinjer som gäller för professionell certifiering i det land där du är verksam kan du arbeta i kommuner eller på konsultföretag. Du kommer att konkurrera med bland annat landskapsarkitekter, arkitekter och planerare. Utbildningen ger också bra förutsättningar för en framtida forskarkarriär.

Examen

Masterexamen i landskapsarkitektur.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Årskurs 2

UTBILDNINGSPLAN

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme

Programkod:
LM009

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering krävs:

grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examen

särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande huvudområden/huvudområdesgrupper:

• Arkitektur

• Landskapsarkitektur

• Landskapsplanering

• Samhällsplanering

• Fysisk planering

• Kultur-, samhälls-, och ekonomisk geografi

samt

en godkänd portfolio enligt instruktioner

Den inskickade portfolion bedöms enligt följande kriterier:

 • Ämnesinriktningens relevans – har studenten arbetat med frågeställningar inom landskapsarkitektur?

 • Nivå på kunskaperna ‐ har studenten formulerat sin uppgift i ett relevant teoretiskt sammanhang?

 • Färdigheter – har studenten visat förmåga att formulera sin uppgift på ett begripligt sätt, i text och bild?

Om portfolion uppfyller ovanstående kriterier anses den sökande behörig, och bedöms ha förmåga att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen av portfolion görs av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet skall studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdigheter och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering syftar till en masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur som är en generell examen. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Landscape Architecture).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom landskapsarkitektur (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete inom landskapsarkitektur (masterarbete/A2E).

Maximalt 30 hp får utgöra kurser på grundnivå.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmets syfte är att ge studenter som har en utbildning som angränsar till landskapsarkitektur en möjlighet att fördjupa sig i de delar av ämnet som rör uthålliga stad-och landperspektiv. Masterexamen är förberedelse inför en akademisk forskarkarriär alternativt en yrkeskarriär inom den del av landskapsarkitekturen som en kandidat- eller yrkesexamen i kombination med fördjupning och specialisering inom programmet öppnar upp för.

Programmet genomförs med hög grad av flexibilitet inom ramen för kursutbudet som till största delen är gemensam med årskurs 4-5 på landskapsarkitekt-programmet i Uppsala. Efter den första terminen väljer studenterna fritt mellan ett utbud av kurser där även andra kurser som ges av institutionen för stad och land passar in. Valfriheten innebär att studenterna har möjlighet att specialisera sig inom ämnets ramar. Utbildningen avslutas med det självständiga arbetet på 30 hp.

Samtliga examensmål blir i princip berörda redan under den första terminen, men fördjupas på olika sätt och i olika hög grad under hela programmet och särskilt de vetenskapliga aspekterna förbereds i den teori-och metodkurs som föregår det självständiga arbetet.

Studenterna förvärvar kunskap – som beroende på intresse, behov och fallenhet kan vara mer eller mindre fördjupad – om landskapsarkitekturens vetenskapliga och konstnärliga grund, landskaps-arkitekturens teori och historia och olika processer för planering, gestaltning och utveckling av landskap. Vidare förväntas man nå insikter i landskapsarkitekturens yrkesmässiga metoder, tekniker och material, relevant lagstiftning och författning, människors olika behov, upplevelser och nyttjande av den fysiska miljön.

Kurser i stadsutveckling och storskalig landskapsgestaltning ger metodkunskap och övning i en internationell kontext med fokus på hållbarhetsfrågor. En viktig aspekt är förmågan att förstå motiv och ramar för fysisk planering och samhällets organisering. Kunskap om hållbarhet och långsiktig utveckling på mer detaljerad nivå förmedlas också i en kurs inriktad mot förvaltning av kulturmiljöer och grön infrastruktur.

Till de färdigheter som programmet utvecklar hör att initiera och formulera processer för planering, gestaltning och utveckling av landskap, att genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom landskapsarkitekturens område, att involvera olika kompetenser och brukare i planerings- och förändringsprocesser samt att bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar särskilt avseende landskapets hållbara utveckling i urbaniseringens spår. Undervisningen sker genom föreläsningar och litteraturstudier såväl som studiebesök, projektarbete och studioundervisning. Kurserna använder sig av aktuella projekt i undervisningen.

Programmet ges på engelska.

Kurser i programmet

Inom ramen för programmet ges sju kurser samt självständigt arbete. Vid antagning till programmet antas studenterna till kurserna ”Landscape architecture: History, theory and practice” och ”Studio – Landscape architecture for sustainable urban design”. Ett självständigt arbete på minst 30 hp (landskapsarkitektur, A2E) är obligatoriskt för masterexamen (120 hp).

Huvudområde:
*LK = landskapsarkitektur *

*TN = teknologi *

*TE = teknik *

Hp=högskolepoäng

År 1
Landscape Architecture: History, theory and practice, 15 hp (LK, A1N)
Studio – Landscape architecture for sustainable urban design, 15 hp (LK, A1N)
Roles and methods for landscape architecture in comprehensive planning, 15 hp (LK, A1N)
Studio - Urban ecology for landscape architecture, 15 hp (LK, A1N)

År 2 (obligatorisk kurs i fetstil)
Studio – Water environments and landscape architecture, 15 hp (LK, A1N) Landscape planning in theory and practice, 15 hp (LK, A1F)
GIS and geographic analysis, 15 hp (TN/TE, A1N)
Independent Project in Landscape Architecture, A2E – Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation – Master’s Programme, 30 hp (LK, A2E)

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…