Hoppa till huvudinnehåll

Conservation and Management of Fish and Wildlife

Vill du bidra till en hållbar förvaltning och bevarande av världens fisk- och viltresurser? Då är det här rätt program för dig.
Ansök nu

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Vill du bidra till en hållbar framtid för världens fiskar och vilda djur? På detta unika program studerar du samspelet mellan vilda djur, fisk och människa.

För att kunna bevara den biologiska mångfalden behöver vi mer kunskap om ekologi och om sätt att inventera djurpopulationer och mäta biologisk mångfald. Genom en kombination av teori och praktik får du på detta masterprogram omfattande kunskaper inom ekologi, förvaltning och bevarande av fisk och vilt, liksom kunskap om lokala och internationella lagar och konventioner.

Föreläsningarna på programmet ges av världsledande forskare, och programmet lockar en blandning av svenska och utländska studenter. Programmet innehåller obligatoriska kurser, ett examensarbete och valbara kurser.

Med en masterexamen med biologi som huvudområde är du väl förberedd för en karriär vid myndigheter och icke-statliga organisationer. Du kan också välja att fortsätta dina studier som doktorand.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Skötsel av vilt- och fiskpopulationer - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för internationella studenter: 2023-01-16
Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Umeå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 20
Anmälningskod för svenska studenter: 81010
Anmälningskod för internationella studenter: 81063

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Skötsel av vilt- och fiskpopulationer krävs grundläggande behörighet till utbildning på avancerad nivå vilket innebär examen på grundnivå omfattande 180 högskolepoäng (hp) med fördjupning omfattande minst 60 hp inom något av följande:

- biologi varav 15 hp ekologi, eller
- skogsvetenskap varav 15 hp ekologi, eller
- miljövetenskap varav 15 hp ekologi, eller
- naturresursförvaltning varav 15 hp ekologi

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

a) Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet skötsel av vilt- och fiskpopulationer syftar till en masterexamen med huvudområdet biologi som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet biologi (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Biology).

b) Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet biologi (masterarbete, A2E).

Maximalt 15 hp får utgöra kurser på grundnivå.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Programmet omfattar olika aspekter av hur man bäst kan förvalta och bevara fisk och vilt. Programmet riktar sig till både svenska och internationella studenter. Det erbjuds av Institutionen för vilt, fisk och miljö, där cirka 60 forskare och doktorander aktivt bedriver forskning inom fisk och viltförvaltning, mänsklig påverkan och bevarande av den biologiska mångfalden.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

Några av våra utexaminerade studenter har gått vidare till forskarutbildningar. Vår internationella och mycket aktiva forskning ger många möjligheter, hela vägen till en karriär inom fisk- och viltforskning.

Andra studenter har gått vidare till roller i dagens fisk- och viltvård, hittat karriärer inom lokala, regionala och nationella myndigheter som ansvarar för förvaltning av naturresurser, icke-statliga organisationer som arbetar med bevarandefrågor på nationell eller internationell nivå, sammanslutningar av jägare eller fiskare, markägarföreningar, privata företag verksamma inom naturresursförvaltning (t.ex. skogsbruk och vattenkraftsföretag) och naturturismföretag.

Examen

Masterexamen med huvudområdet biologi.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Årskurs 2

Skogens djur

2024-01-15 - 2024-06-02
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer - masterprogram

Programkod:
SM003

Beslutsdatum:
2022-05-01

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet Skötsel av vilt- och fiskpopulationer krävs grundläggande behörighet till utbildning på avancerad nivå vilket innebär examen på grundnivå omfattande 180 högskolepoäng (hp) med fördjupning omfattande minst 60 hp inom något av följande:

 • biologi varav 15 hp ekologi, eller

 • skogsvetenskap varav 15 hp ekologi, eller

 • miljövetenskap varav 15 hp ekologi, eller

 • naturresursförvaltning varav 15 hp ekologi

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Mål för examen

a) Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen 1 kap. §§ 8-9.

b) Mål för masterexamen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse

För masterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

a) Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet skötsel av vilt- och fiskpopulationer syftar till en masterexamen med huvudområdet biologi som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet biologi (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Biology).

b) Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F),

 • minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet biologi (masterarbete, A2E).

Maximalt 15 hp får utgöra kurser på grundnivå.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

INNEHÅLL OCH STRUKTUR

a) Beskrivning av programmet

Programmets syfte är att ge studenter med grundexamen i biologi eller angränsande ämnesområden en möjlighet att fördjupa sig inom biologi med inriktning mot skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Genomfört program ger en masterexamen som kan användas i en akademisk eller yrkeskarriär inom den del av biologi som programmets fördjupning och specialisering erbjuder.

Programmet genomförs med fyra profilerande kurser, totalt 60 hp, under första studieåret. Därefter väljer studenten fördjupningskurser med möjlighet till specialisering inom biologiämnets ramar. Studenten ska genomföra ett självständigt arbete om minst 30 hp.

Bred kunskap och förståelse inom skötsel av vilt- och fisk populationer ges under det första studieåret, där studenten även ges möjlighet till egen fördjupning inom ramen för övningar och projektarbeten. Stor vikt läggs på fördjupad kunskap inom inventeringsmetoder, populationsekologiska modeller, bevarandebiologiska principer, samhällsvetenskapliga metoder samt olika förvaltningsmodeller.

Färdigheter och förmågor uppnås genom regelbunden träning i problemformulering, datainsamling och analys. Att självständigt eller i grupp kunna lösa problem kopplat till verkliga ekologiska och samhälleliga frågeställningar. Att via seminarier och redovisningar kunna kommunicera såväl förvaltningsplaner som vetenskaplig information i en nationell och internationell kontext.

För att träna värderingsförmåga och förhållningssätt ställs studenterna regelbundet inför etiska frågeställningar kopplat till nyttjande i form av t ex jakt och fiske, samt etiska problem kopplat till hantering av vilda djur. De samhälleliga aspekterna av människans roll i nyttjandet av vilt- och fiskpopulationer är ett genomgående tema under de fyra profilerande kurserna under första studieåret. Stor vikt läggs även på konflikten mellan samhällets behov av förvaltningsplaner och hantering av osäkerhet beroende på bristande dataunderlag.

b) Kurser i programmet

Huvudområden: BI=Biologi

År 1

Inventeringsmetoder för vilt och fisk,15 hp BI, A1N

Tillämpad populationsekologi, 15 hp, BI, A1N

Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning, 15 hp, BI, A1N

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer, 15 hp, BI, A1F

År 2

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi, 15 hp, BI, A1F

Skogens djur, 7,5 hp, BI, G1F

Bevarande Biologi, 7,5 hp, BI, A1N

Självständigt masterarbete (A2E), 30 eller 60 hp, BI, A2E

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övergångsbestämmelser

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

a) Övergångsbestämmelser

Den som har följt programmet enligt utbildningsplan antagna från 2016 med godkänt resultat uppfyller fodringarna för examen enligt denna utbildningsplan.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

a) Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

b) Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet skötsel av vilt och fiskpopulationer med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Övriga föreskrifter

Från och med hösten 2022 är det engelska namnet på programmet Conservation and Management of Fish and Wildlife - Master´s Programme (SLU-ID 2021.1.1.1-775)

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Studenter berättar om sina exjobb

Fältarbeta bland noshörningar i Sydafrika eller kanske bland fjärilar i Sverige? Hos oss finns möjligheter för studenter på masternivå att göra examensarbeten i spännande forskningsprojekt!

Oskar Lövbom artbestämmer fjärilar. Foto.

Lyssna på en podcast med masterstudenter

På vår institution har vi podden Wild Research bites. Då och då dyker studenter upp i podden - dessa avsnitt finns samlade här.

Kvinna med hörlurar pratar in i en mikrofon. Foto.

Se filmer med våra studenter

Hur är det att elfiska? Hur gick examensarbetet till? Och varför valde du att gå masterprogrammet? Våra studenter berättar!

Följ oss på Instagram

Nyfiken på hur det är att plugga hos oss?

...eller på Facebook

Följ våra studenter på sociala medier!

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Elitidrott och studier

Vid våra utbildningar i Umeå är det möjligt för dig som elitidrottare att kombinera dina studier med din idrottsliga karriär.

Tjej i skogen
Sommar i Umeå, människor sitter på parkbänkar och flanerar längs med Umeälven, foto.

Umeå

Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra Sverige. Här läser du till jägmästare eller en master med inriktning mot skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Forskningen som bedrivs har en stor spännvidd från molekylärnivå till landskaps-perspektiv. 


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…