Hoppa till huvudinnehåll

Conservation and Management of Fish and Wildlife

Vill du bidra till en hållbar förvaltning och bevarande av världens fisk- och viltresurser? Då är det här rätt program för dig.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Vill du bidra till en hållbar framtid för världens fiskar och vilda djur? På detta unika program studerar du samspelet mellan vilda djur, fisk och människa.

För att kunna bevara den biologiska mångfalden behöver vi mer kunskap om ekologi och om sätt att inventera djurpopulationer och mäta biologisk mångfald. Genom en kombination av teori och praktik får du på detta masterprogram omfattande kunskaper inom ekologi, förvaltning och bevarande av fisk och vilt, liksom kunskap om lokala och internationella lagar och konventioner.

Föreläsningarna på programmet ges av världsledande forskare, och programmet lockar en blandning av svenska och utländska studenter. Programmet innehåller obligatoriska kurser, ett examensarbete och valbara kurser.

Med en masterexamen med biologi som huvudområde är du väl förberedd för en karriär vid myndigheter och icke-statliga organisationer. Du kan också välja att fortsätta dina studier som doktorand.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Skötsel av vilt- och fisk populationer
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Umeå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81010
Anmälningskod för internationella studenter: 81063

Urval: Högskolepoäng

Behörighet:

För att bli antagen till mastersprogrammet Skötsel av vilt- och fisk populationer krävs:
Grundläggande behörighet: examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen
Särskild behörighet: fördjupning omfattande minst 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden:
- Biologi
- Skogsbruksvetenskap
- Skogshushållning
- Skogsvetenskap
- Miljövetenskap
- Naturresursförvaltning
Samt 15 hp ekologi

Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökanden från vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.
Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Skötsel av vilt- och fisk populationer syftar till en masterexamen med huvudområde biologi. Masterexamen är en generell examen.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis med benämning masterexamen med huvudområde biologi (Degree of Master of Science with a major in Biology).

Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med tidigare studier inom skogliga program på kandidatnivå vid SLU, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen om 300 hp. Målen för jägmästarexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå jägmästarexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet Biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet biologi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

I masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande. Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.

INNEHÅLL

Programmet omfattar olika aspekter av hur man bäst kan förvalta och bevara fisk och vilt. Programmet riktar sig till både svenska och internationella studenter. Det erbjuds av Institutionen för vilt, fisk och miljö, där cirka 60 forskare och doktorander aktivt bedriver forskning inom fisk och viltförvaltning, mänsklig påverkan och bevarande av den biologiska mångfalden.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

Några av våra utexaminerade studenter har gått vidare till forskarutbildningar. Vår internationella och mycket aktiva forskning ger många möjligheter, hela vägen till en karriär inom fisk- och viltforskning.

Andra studenter har gått vidare till roller i dagens fisk- och viltvård, hittat karriärer inom lokala, regionala och nationella myndigheter som ansvarar för förvaltning av naturresurser, icke-statliga organisationer som arbetar med bevarandefrågor på nationell eller internationell nivå, sammanslutningar av jägare eller fiskare, markägarföreningar, privata företag verksamma inom naturresursförvaltning (t.ex. skogsbruk och vattenkraftsföretag) och naturturismföretag.

Examen

Masterexamen med huvudområdet biologi.

RAMSCHEMA

UTBILDNINGSPLAN

Skötsel av vilt- och fisk populationer

Programkod:
SM009

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till mastersprogrammet Skötsel av vilt- och fisk populationer krävs:

Grundläggande behörighet: examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen

Särskild behörighet: fördjupning omfattande minst 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden:

 • Biologi
 • Skogsbruksvetenskap
 • Skogshushållning
 • Skogsvetenskap
 • Miljövetenskap
 • Naturresursförvaltning

Samt 15 hp ekologi

Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökanden från vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för masterexamen

I enlighet med bilagan till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Skötsel av vilt- och fisk populationer syftar till en masterexamen med huvudområde biologi. Masterexamen är en generell examen.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis med benämning masterexamen med huvudområde biologi (Degree of Master of Science with a major in Biology).

Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med tidigare studier inom skogliga program på kandidatnivå vid SLU, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen om 300 hp. Målen för jägmästarexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå jägmästarexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet Biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet biologi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

I masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande. Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmets syfte är att ge studenter med grundexamen i biologi eller angränsande ämnesområden en möjlighet att fördjupa sig inom biologi med inriktning mot bevarande och skötsel av djurpopulationer. Genomfört program ger en masterexamen som kan användas i en akademisk- eller yrkeskarriär inom den del av biologi som programmets fördjupning och specialisering erbjuder.

Programmet genomförs med profilerande kurser, totalt 60 hp, under första studieåret där studenterna tillgodogör sig en bred kunskap och förståelse inom bevarande och skötsel av vilda djurpopulationer. Stor vikt läggs på fördjupad kunskap inom inventeringsmetoder, populationsekologiska modeller, bevarandebiologiska principer, samhällsvetenskapliga metoder samt olika förvaltningsmodeller. Under programmets första studieår ges studenterna även möjlighet till egen fördjupning inom ramen för övningar och projektarbeten.

Därefter väljer studenten fördjupningskurser med möjlighet till specialisering inom biologiämnets ramar. Studenterna erbjuds kurser inriktade mot restaurering av ekosystem och habitat, och beroende på tidigare kunskaper och också i bevarandebiologi och/eller tillämpad populationsgenetik. Studenten ska genomföra ett självständigt arbete om minst 30 hp.

Färdigheter och förmågor uppnås genom regelbunden träning i problemformulering, datainsamling och analys. Att självständigt eller i grupp kunna lösa problem kopplat till verkliga ekologiska och samhälleliga frågeställningar. Att via seminarier och redovisningar kunna kommunicera såväl förvaltningsplaner som vetenskaplig information i en nationell och internationell kontext.

För att träna värderingsförmåga och förhållningssätt ställs studenterna regelbundet inför etiska frågeställningar kopplat till nyttjande i form av t ex jakt och fiske, samt etiska problem kopplat till hantering av vilda djur, och konflikter mellan djur och människor. De samhälleliga aspekterna av människans roll i nyttjandet av vilt- och fiskpopulationer är ett genomgående tema under första studieåret. Stor vikt läggs även på konflikten mellan samhällets behov av förvaltningsplaner och hantering av osäkerhet beroende på bristande dataunderlag.

I enlighet med SLU:s övergripande riktlinjer för lika villkor, präglas en väl fungerande studiemiljö av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Detta befrämjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

SLU:s profil är inriktad på kunskap om de biologiska naturresurserna, och samhällsutmaningar som råvaru-, vatten- och energiförsörjning samt klimatförändringar har kopplingar till våra ansvarsområden. FN:s mål för hållbar utveckling berör bland annat dessa samhällsutmaningar, men även människans brukande och förvaltande av de biologiska naturresurserna.

Programmet ges på engelska.

Kurser i programmet

Huvudområden: BI=Biologi, SV=Skogsbruksvetenskap, NE= Nationalekonomi

Kurs (huvudområde, fördjupning)

År 1 
Inventering av djurpopulationer och biodiversitet, 15 hp (BI, A1N)
Tillämpad populationsekologi, 15 hp (BI, A1N)
Samhällsaspekter av naturresursförvaltning, 15 hp (BI/NE, G1F)
Skötsel av vilt- och fiskpopulationer, 15 hp (BI, A1F)

År 2
Ekosystemrestaurering och återintroduktion, 15 hp (BI/SV, A1N)
Skoglig bevarandebiologi, 15 hp (BI/SV, A1N)
Tillämpad bevarandegenetik, 15 hp (BI, A1F)
Projektbaserad fördjupningskurs i biologi, 15 hp (BI, A1F)
Självständigt arbete, 30/60 hp (BI, A2E)

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på på SLU:s studentwebb.

Under visa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU valbara programkurser som studenter kan välja mellan. Studenterna är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i utbildningshandboken på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på programmet Skötsel av vilt- och fisk populationer med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studenter berättar om sina exjobb

Fältarbeta bland noshörningar i Sydafrika eller kanske bland fjärilar i Sverige? Hos oss finns möjligheter för studenter på masternivå att göra examensarbeten i spännande forskningsprojekt!

Oskar Lövbom artbestämmer fjärilar. Foto.

Lyssna på en podcast med masterstudenter

På vår institution har vi podden Wild Research bites. Då och då dyker studenter upp i podden - dessa avsnitt finns samlade här.

Kvinna med hörlurar pratar in i en mikrofon. Foto.

Se filmer med våra studenter

Hur är det att elfiska? Hur gick examensarbetet till? Och varför valde du att gå masterprogrammet? Våra studenter berättar!

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Elitidrott och studier

Vid våra utbildningar i Umeå är det möjligt för dig som elitidrottare att kombinera dina studier med din idrottsliga karriär.

Tjej i skogen
Sommar i Umeå, människor sitter på parkbänkar och flanerar längs med Umeälven, foto.

Umeå

Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra Sverige. Här läser du till jägmästare eller en master med inriktning mot skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Forskningen som bedrivs har en stor spännvidd från molekylärnivå till landskaps-perspektiv. 


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…