Hoppa till huvudinnehåll

Soil, Water and Environment

Mark, vatten och miljö är alla av yttersta vikt för hela vårt samhälle. Detta unika masterprogram förbereder dig för en framtida karriär som mark- och vattenexpert.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Mark och vatten har varit viktiga och avgörande faktorer för människors överlevnad under tusentals år. Idag gör den demografiska utvecklingen och klimatförändringarna att de är viktigare än någonsin, både lokalt och globalt. Detta masterprogram förbereder dig för utmaningarna med att utveckla mark- och vattenförvaltningen och samtidigt minimera de negativa effekterna på miljö och hälsa.

Programmet har en naturvetenskaplig profil och ger dig bred förståelse för hållbar användning av mark- och vattenresurser och hur de hänger samman. Under detta 2-åriga program får du lära dig om effektivt nyttande av naturresurser och näringsämnen, men även om miljöanalys som ett sätt att förstå och mildra effekterna av människans inverkan på miljön.

SLU är det enda svenska universitetet där du kan få en examen i markvetenskap, och du väljer mellan detta och en examen i miljövetenskap. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med mark- och vattenfrågor som expert, utredare eller rådgivare i olika sammanhang, till exempel vid konsultföretag eller myndigheter. Du kan också välja att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Mark, vatten och miljö - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81052
Anmälningskod för internationella studenter: 81025

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet mark, vatten och miljö krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning omfattande minst 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:
- biologi
- lantbruksvetenskap
- markvetenskap, geovetenskap
- miljövetenskap
- skogsvetenskap
- teknik/teknologi

Dessutom krävs kunskaper motsvarande:
- minst 15 hp kemi
- minst 15 hp biologi och/eller geovetenskap/markvetenskap

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet mark, vatten och miljö syftar till en masterexamen med huvudområdet markvetenskap eller miljövetenskap. Masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet markvetenskap eller masterexamen med huvudområdet miljövetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Soil Science eller with a major in Environmental Science).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet markvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet markvetenskap (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet markvetenskap (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet miljövetenskap (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet miljövetenskap (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Det här programmet förbereder dig för utmaningen att utveckla mark- och vattenhushållning och samtidigt minimera de negativa effekterna på miljön och hälsan. Programmet fokuserar på naturvetenskap, men du utbildas för att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö.

Användningen av och kvaliteten på mark- och vattenresurser är tätt sammankopplade och måste förstås tillsammans. Programmet ger en heltäckande bild av hur mark- och vattenprocesser samverkar i ett landskapsperspektiv. Vi utforskar viktiga vägar för vatten, näringsämnen och andra element genom jord och växter till atmosfären, eller genom mark till grund- och ytvatten. Innehållet i programmet bygger på modern grundforskning och tillämpad forskning. Du kommer att utbildas för att utvärdera effekterna av lantbruk, skogsbruk och urbanisering på mark- och vattenkvalitet och att utforma och använda lämpliga förvaltningsmetoder för att uppnå viktiga miljömål. Fallstudier från Sverige, andra europeiska länder och subtropiska/tropiska länder används som pedagogiska verktyg.

Den första terminen fokuserar på att förbättra din förståelse för de processer som styr flöden av vatten och materia i landskapet (markfysik, markkemi och markbiologi).

Den andra terminen studerar du hur markanvändning påverkar vattenkvaliteten, inklusive övergödning, miljöövervakning och utvärderingar, främst ur ett skandinaviskt och europeiskt perspektiv. Dessutom kan du välja till exempel en 5-poängskurs i biogeokemi om kretslopp och klimatförändringar och kurser i GIS eller systemanalys.

Den tredje terminen innehåller kurser i markklassificering, markutvärdering, säkra näringscykler och riskbedömning av föroreningar ur ett bredare internationellt perspektiv. Alternativt kan du välja 15 högskolepoäng inom andra discipliner, till exempel ekonomi, miljökommunikation, förvaltning av naturresurser.

Under den fjärde och sista terminen slutför du ditt examensarbete på 30 högskolepoäng.

Programmet ger en bra grund för att fortsätta studera mot en doktorsexamen inom t.ex. markvetenskap eller miljöanalys vid SLU, eller inom liknande områden vid ett annat universitet.

Ramschema

KARRIÄR

Med globala förändringar, befolkningstillväxt och intensivare markanvändning är behovet av expertkunskap om frågan hur vi kan minimera de negativa effekterna på mark- och vattenresurser av yttersta vikt för vår överlevnad. Detta är anledningen till att efterfrågan på avancerade mark- och vattenexperter ökar i samhället.

Examen

Masterexamen med huvudområdet markvetenskap eller miljövetenskap.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Miljögeokemi

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Miljöanalys

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Mark, vatten och miljö - masterprogram

Programkod:
NM029

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet mark, vatten och miljö krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning omfattande minst 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:

 • biologi

 • lantbruksvetenskap

 • markvetenskap, geovetenskap

 • miljövetenskap

 • skogsvetenskap

 • teknik/teknologi

Dessutom krävs kunskaper motsvarande:

 • minst 15 hp kemi

 • minst 15 hp biologi och/eller geovetenskap/markvetenskap

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet mark, vatten och miljö syftar till en masterexamen med huvudområdet markvetenskap eller miljövetenskap. Masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet markvetenskap eller masterexamen med huvudområdet miljövetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Soil Science eller with a major in Environmental Science).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet markvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet markvetenskap (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet markvetenskap (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet miljövetenskap (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet miljövetenskap (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmet syftar till att ge fördjupade kunskaper om mark- och vattenresursanvändning. Detta kombineras med tillämpade kunskaper inom ämnesområdet och vetenskaplig träning samt näringslivsanknytning. Programmet leder till en mastersexamen med fördjupning inom markvetenskap eller miljövetenskap.

Programmet ger en omfattande beskrivning av processer i mark och vatten betraktade i ett landskapsperspektiv. Utbildningen betonar centrala markegenskaper som viktiga flödesvägar för vatten, näring och andra ämnen genom marken och växten till atmosfären, eller genom marken till grund- och ytvatten. Studenten tränas i förmågan att bedöma effekterna av olika typer av markanvändning eller av föroreningar på mark- och vattenkvalitet, och att utforma och tillämpa relevanta skötselmetoder och övervakningsprogram.

Programmets kurser består av fördjupande moment i markvetenskap och tillämpade moment i hållbar mark- och vattenanvändning. Vissa kurser behandlar internationella aspekter av mark- och vattenanvändning. Under det andra året ges en praktikkurs där studenterna har möjlighet att få erfarenhet från arbete inom relevanta institutioner, organisationer, myndigheter eller företag. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng där studenten tillämpar sina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom mark- eller miljövetenskap.

Vetenskapligt förhållningssätt och vetenskapliga metoder tränas genom att SLU:s breda forskning nyttjas i föreläsningar och handledning. Studenterna generiska färdigheter tränas integrerat i ämneskurser och i examensarbete. Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt övas och utvecklas i dialog med olika grupper och på olika sätt genom hela utbildningen. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap tränas i komplexa problemställningar, som särskilt rör hållbar utveckling av mark- och vattenresursanvändning.

Kurser i programmet

Huvudområden MV=Markvetenskap, MX=Miljövetenskap, BI=Biologi, TE=Teknik/Teknologi

Kurs, omfattning, huvudområde, fördjupningsnivå

År 1
Soil water processes in agroecosystems, 15 hp, MV/MX, A1N
Environmental geochemistry, 15 hp, MV/MX, A1N
Soil biology and biogeochemical cycles, 15 hp, MV/BI, A1N
Environmental assessment, 15 hp, MV/MX, A1N

År 2
Soils of the world and sustainable water and soil management, 15 hp, MV, A1N
Safe nutrient recycling, 15 hp, MX/BI, A1N
Land use and watershed management to reduce eutrophication, 7,5 hp, MV/MX, A1N
Geographic information systems, for environmental and natural science studies, 7,5 hp, TE, A1N
Sustainable technologies for agriculture in low- and medium income countries, 7,5 hp, TE/MX, A1N
Research internship, 15 hp, MV/MX, A1F
Master thesis in environmental science, 30 hp, MX, A2E
Master thesis in soil science, 30 hp, MV, A2E

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet med avlagd masterexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…