Hoppa till huvudinnehåll

Soil, Water and Environment

Mark, vatten och miljö är alla av yttersta vikt för hela vårt samhälle. Detta unika masterprogram förbereder dig för en framtida karriär som mark- och vattenexpert.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Mark och vatten har varit viktiga och avgörande faktorer för människors överlevnad under tusentals år. Idag gör den demografiska utvecklingen och klimatförändringarna att de är viktigare än någonsin, både lokalt och globalt. Detta masterprogram förbereder dig för utmaningarna med att utveckla mark- och vattenförvaltningen och samtidigt minimera de negativa effekterna på miljö och hälsa.

Programmet har en naturvetenskaplig profil och ger dig bred förståelse för hållbar användning av mark- och vattenresurser och hur de hänger samman. Under detta 2-åriga program får du lära dig om effektivt nyttande av naturresurser och näringsämnen, men även om miljöanalys som ett sätt att förstå och mildra effekterna av människans inverkan på miljön.

SLU är det enda svenska universitetet där du kan få en examen i markvetenskap, och du väljer mellan detta och en examen i miljövetenskap. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med mark- och vattenfrågor som expert, utredare eller rådgivare i olika sammanhang, till exempel vid konsultföretag eller myndigheter. Du kan också välja att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Mark, vatten och miljö - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för internationella studenter: 2023-01-16
Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 10
Anmälningskod för svenska studenter: 81052
Anmälningskod för internationella studenter: 81025

Behörighet: För att bli antagen till masterprogrammet mark, vatten och miljö krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning omfattande minst 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:
- biologi
- lantbruksvetenskap
- markvetenskap, geovetenskap
- miljövetenskap
- skogsvetenskap
- teknik/teknologi

Dessutom krävs kunskaper motsvarande:
- minst 15 hp kemi
- minst 15 hp biologi och/eller geovetenskap/markvetenskap

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen: Examen som utbildningen syftar till Masterprogrammet mark, vatten och miljö syftar till en masterexamen med huvudområdet markvetenskap eller miljövetenskap. Masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet markvetenskap eller masterexamen med huvudområdet miljövetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Soil Science eller with a major in Environmental Science). Examenskrav Masterexamen med huvudområdet markvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav: - minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet markvetenskap (A1N; A1F), - minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet markvetenskap (A2E). Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav: - minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet miljövetenskap (A1N; A1F), - minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet miljövetenskap (A2E). Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Kurser på annat lärosäte: https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-avancerad-niva1/soil-water-and-environment/

Application code for international students: 81025

Application code for Swedish students: 81052

 

Degree

Master of Science (120 credits) with a major in soil science or environmental science.

Requirements

Admission to the Master’s programme Soil, Water and Environment requires a first-cycle qualification comprising 180 credits and including specialised studies comprising 90 credits within one of the following subjects/disciplinary domains:

  • biology
  • agricultural sciences
  • soil sciences, geo sciences
  • environmental sciences
  • forestry
  • technology

In addition, knowledge corresponding to

  • at least 15 credits within chemistry
  • at least 15 credits within biology and/or soil or earth sciences.

Applicants with the equivalent qualifications obtained by means of a degree from another country, or with the equivalent knowledge obtained in some other way, may also be regarded as fulfilling the specific entry requirements.

This programme is taught in English. The applicant must further have a level of English equivalent to upper secondary school English, called English 6. An applicant with a first-cycle qualification from SLU comprising 180 credits automatically fulfils this requirement. Special rules apply for applicants with qualifications from one of the Nordic countries and some English-speaking countries.

Specific requirements apply for admission to the individual courses included in the programme.

 

INNEHÅLL

Det här programmet förbereder dig för utmaningen att utveckla mark- och vattenhushållning och samtidigt minimera de negativa effekterna på miljön och hälsan. Programmet fokuserar på naturvetenskap, men du utbildas för att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö.

Användningen av och kvaliteten på mark- och vattenresurser är tätt sammankopplade och måste förstås tillsammans. Programmet ger en heltäckande bild av hur mark- och vattenprocesser samverkar i ett landskapsperspektiv. Vi utforskar viktiga vägar för vatten, näringsämnen och andra element genom jord och växter till atmosfären, eller genom mark till grund- och ytvatten. Innehållet i programmet bygger på modern grundforskning och tillämpad forskning. Du kommer att utbildas för att utvärdera effekterna av lantbruk, skogsbruk och urbanisering på mark- och vattenkvalitet och att utforma och använda lämpliga förvaltningsmetoder för att uppnå viktiga miljömål. Fallstudier från Sverige, andra europeiska länder och subtropiska/tropiska länder används som pedagogiska verktyg.

Den första terminen fokuserar på att förbättra din förståelse för de processer som styr flöden av vatten och materia i landskapet (markfysik, markkemi och markbiologi).

Den andra terminen studerar du hur markanvändning påverkar vattenkvaliteten, inklusive övergödning, miljöövervakning och utvärderingar, främst ur ett skandinaviskt och europeiskt perspektiv. Dessutom kan du välja till exempel en 5-poängskurs i biogeokemi om kretslopp och klimatförändringar och kurser i GIS eller systemanalys.

Den tredje terminen innehåller kurser i markklassificering, markutvärdering, säkra näringscykler och riskbedömning av föroreningar ur ett bredare internationellt perspektiv. Alternativt kan du välja 15 högskolepoäng inom andra discipliner, till exempel ekonomi, miljökommunikation, förvaltning av naturresurser.

Under den fjärde och sista terminen slutför du ditt examensarbete på 30 högskolepoäng.

Programmet ger en bra grund för att fortsätta studera mot en doktorsexamen inom t.ex. markvetenskap eller miljöanalys vid SLU, eller inom liknande områden vid ett annat universitet.

KARRIÄR

Med globala förändringar, befolkningstillväxt och intensivare markanvändning är behovet av expertkunskap om frågan hur vi kan minimera de negativa effekterna på mark- och vattenresurser av yttersta vikt för vår överlevnad. Detta är anledningen till att efterfrågan på avancerade mark- och vattenexperter ökar i samhället.

Examen

Masterexamen med huvudområdet markvetenskap eller miljövetenskap.

Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…