Hoppa till huvudinnehåll

Trädgårdsingenjör - odling Arbeta med klimat- och miljösmart produktion av grödor.

Vill du ansvara för professionell och hållbar odling av närproducerad mat eller växter för gröna miljöer? Då ska du bli trädgårdsingenjör.

PROGRAMINFORMATION

En konkurrenskraftig, klimat- och miljösmart produktion av inhemskt odlade grönsaker och bär är ett av flera viktiga områden där du kan bidra som trädgårdsingenjör. Utbildningen är en heltäckande, praktiskt orienterad yrkesutbildning där fokus är produktionsodling av nischgrödor som grönsaker i växthus och på friland, frukt och bär, och växter till plantskolor.  

Programmet ger dig en blandning av teoretiska och praktiska färdigheter som behövs för att arbeta med kommersiell odling. Grundläggande kurser i naturvetenskapliga ämnen som botanik, kemi och växtfysiologi ger dig en förståelse för hur växter fungerar. Kunskaperna använder du i praktiken under odlingsmomenten under programmet, liksom olika aspekter på teknik som krävs för de högteknologiska produktionssystemen. Du lär dig planera och tillämpa odling från frö till färdig produkt och hur kvaliteten bibehålls från produktion till konsumtion. Dessutom ingår ämnen som företagsekonomi och marknadsföring och en hel del praktik.  

Utbildningen leder till en yrkesexamen och ger goda möjligheter till arbete direkt efter avslutad utbildning. Jobben hittar du bland annat hos större odlare av livsmedel, på plantskola eller som egen företagare.  

Programmet ger också möjlighet till hortonomexamen efter fortsatta studier på masterprogrammet Horticultural Science. 

Från och med hösten 2021 leder programmet till en treårig trädgårdsingenjörsexamen.

Studera utomlands?

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom programmet Trädgårdsingenjör - odling.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2024

Urval: För program fördelar SLU platserna genom en tredjedel högskoleprov och två tredjedelar betyg.

Behörighet:

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2
alternativt

• Matematik B
• Naturkunskap B*
• Samhällskunskap A
* Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B
Kravet på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling syftar till en trädgårdsingenjörsexamen som är en yrkesexamen.

Ytterligare examina kan vara möjliga, om kraven för dessa uppfylls. Se examenskrav samt SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen trädgårdsingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Horticultural Management).

Examenskrav

Trädgårdsingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • 120 hp obligatoriska programkurser (G1N; G1F)

 • 45 hp valbara programkurser (varav minst en G2F)

 • 15 hp självständigt arbete inom trädgårdsvetenskap (kandidatarbete/ G2E).

INNEHÅLL

I början av utbildningen läser studenter från båda trädgårdsingenjörsprogrammen (odling och design) kurser tillsammans. Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar och projektarbeten. Ämnet trädgårdsvetenskap introduceras och du får klart för dig vilka aktörer som finns på trädgårdsmarknaden. Du lär känna olika växtslag och får grunder i växtbiologi, växtskydd, kemi, marklära samt ekonomi.

I programmet läser du kurser om odling och användning av trädgårdsväxter och hållbara odlingssystem i trädgårdsföretag. Det tredje året kan du välja att fördjupa dig i odlingssystem i växthus och på friland, eller i kvalitet, utveckling och marknadsföring av trädgårdsprodukter. Du kan välja en praktikkurs under utbildningen som ger dig värdefulla erfarenheter och kontakter i yrkeslivet. Utlandsstudier är möjliga under tredje året. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom programmet Trädgårdsingenjör - odling.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

 

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter utbildningen förstår du hur marknad och företag fungerar och kan ta tillvara på landsbygdens och stadens odlingsförutsättningar. Du kan till exempel jobba som:

 • odlingsansvarig
 • produktutvecklare
 • inköpare
 • marknadsförare
 • egenföretagare
 • rådgivare

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Botanik

2023-08-28 - 2023-09-27
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Grundläggande kemi

2023-09-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Trädgårdsmarknaden

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Växtskydd, grundkurs

2023-08-28 - 2023-09-27
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Trädgårdsföretaget

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Hälsoträdgårdar

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling

Programkod:
LY012

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

• Matematik B
• Naturkunskap B*
• Samhällskunskap A

* Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B

Kravet på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för trädgårdsingenjörsexamen:

För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som trädgårdsingenjör.

Kunskap och förståelse

För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, beprövade erfarenhet och relevanta metoder,

 • visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa kunskap om och förståelse för trädgårdsnäringens och angränsande verksamheters förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället.

Färdighet och förmåga

För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder självständigt identifiera, analysera och lösa problem som rör trädgårdsnäringen,

 • visa förmåga att besluta, genomföra och utvärdera relevanta åtgärder som rör trädgårdsnäringens produktion, marknad, design, miljö och upplevelser,

 • visa förmåga att utforma och ansvara för produktionssystem inom trädgårdsnäringen och angränsande verksamheter med hänsyn till givna förutsättningar och behov, och

 • visa förmåga att kritiskt granska och bedöma relevant information samt redogöra för och diskutera problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar av och hantera frågor om odling, design och företagande med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,

 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling syftar till en trädgårdsingenjörsexamen som är en yrkesexamen.

Ytterligare examina kan vara möjliga, om kraven för dessa uppfylls. Se examenskrav samt SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen trädgårdsingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Horticultural Management).

Examenskrav

Trädgårdsingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • 120 hp obligatoriska programkurser (G1N; G1F)

 • 45 hp valbara programkurser (varav minst en G2F)

 • 15 hp självständigt arbete inom trädgårdsvetenskap (kandidatarbete/ G2E).

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling ger studenterna möjlighet att tillägna sig kunskap av relevans för hållbar utveckling inom trädgårdssektorn. Trädgårdingenjörsprogrammet – odling består av 120 hp obligatoriska programkurser på årskurs 1-2, följt av 45 hp valbara programkurser och kandidatarbete på årskurs 3. De obligatoriska kurserna möjliggör nödvändiga grundläggande och tillämpade kunskaper, baserade på vetenskapliga grunder, inom trädgårdsvetenskap, biologi, teknologi och företagsekonomi, medan de valbara kurserna ger möjlighet till specialisering och fördjupning. Valbara kurser finns i ramschemat. Relevanta kurser kan även läsas utanför programmet, t ex vid ett annat lärosäte, men behöver då prövas för tillgodoräknande. Under utbildningen finns även goda möjligheter att förlägga en termin vid något av SLU:s partneruniversitet utomlands. Näringslivsanknytning är tydlig i programmet. Det finns möjlighet att välja en praktikkurs, en projektkurs där problemlösning i riktiga företag tränas, och dessutom kan examensarbete göras i samarbete med en extern partner.

Kunskap om trädgårdsväxter och deras olika användningsområden, värdekedjan från produktion till konsumtion samt trädgårdsmarknaden i Sverige och internationellt är av vikt i programmet. Förståelse för hur företag och dess intressenter fungerar, begreppet kvalitet, produktutveckling och marknadsföring av trädgårdsprodukter är centralt i utbildningen. Att kunna styra en trädgårdsodling till en bestämd tidpunkt, kvantitet och kvalitet utifrån marknadens krav samt förutse miljökonsekvenser inom både mindre och större företag och verksamheter är grundläggande. Hur växter fungerar som biologiska organismer och deras interaktioner med miljön och andra organismer ger grunden för kunskap om hållbar växtproduktion och produktkvalitet.

Att identifiera problem och frågeställningar relevanta för trädgårdsområdet, att söka och värdera information på ett kritiskt sätt samt att kommunicera kunskap om trädgårdsområdet, såväl skriftligt som muntligt, med olika målgrupper är viktiga färdigheter som tränas i programmet. Förståelse för etiska frågor rörande trädgårdssektorns påverkan på biologiska system och dess relation till individen, miljön och samhället på olika nivåer diskuteras i relevanta sammanhang. I enlighet med SLU:s övergripande riktlinjer för lika villkor, präglas en väl fungerande studiemiljö av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Detta befrämjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Programmet ges i huvudsak på svenska, men valbara kurser på engelska kan förekomma.

Kurser i programmet

Huvudområde:
TD = trädgårdsvetenskap,

BI = biologi,

KE = kemi,

FÖ = företagsekonomi,

LB = lantbruksvetenskap,

TN = teknologi,

LK = landskapsarkitektur,

ST = statistik

Hp = högskolepoäng

År 1 (obligatoriska kurser i fetstil):

Botanik, 7,5 hp (BI/TD, G1N);

Grundläggande kemi, 7,5 hp (KE/TD, G1N);

Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter, 15 hp (TD/BI, G1N);

Teknologi, mark och klimat för odling, 15 hp (TN/TD, G1N);

Trädgårdsmarknaden, 15 hp (FÖ/TD, G1N)

År 2 (obligatoriska kurser i fetstil):

Växtskydd, grundkurs, 7,5 hp (BI/TD, G1N);

Växtfysiologi, grundkurs, 7,5 hp (BI/TD, G1F);

Trädgårdsföretaget, 15 hp (FÖ/TD, G1N);

Odling i trädgårdsföretag, 15 hp (BI/TD, G1F);

Odlingssystem i trädgårdsföretag, 15 hp (BI/TD, G1F)

År 3 (valbara kurser, obligatoriskt kandidatarbete):

Produktion och förädling av frukt, bär och vin, 15 hp (BI/TD, G2F);

Botanik, plantskoleproduktion och ståndortskunskap, 15 hp (TD/BI, G2F);

Basic ecology, 7,5 hp (BI, G1F);

Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap, 7,5 hp (ST, G1N);

Basic and applied ecology, 15 hp (BI, G1F);

Hälsoträdgårdar, 15 hp (LK/TD, G2F);

Hållbara odlingssystem, 15 hp (BI/LB, G1F);

Projektkurs trädgård, 15 hp (TD/BI, G2F);

Växtförädling och växtfysiologi, 15 hp (BI/TD, G2F);

Hydroponic Systems in Horticultural Production and Public Environment, 15 hp (BI/TD, G2F);

Sustainable Production Systems in a Global Perspective, 15 hp (BI/LB, G2F);

Verktyg för framtidens lantbruks-och trädgårdsproduktion, 15 hp (LB/TD, G2F);

Postharvest - Biology and Technology, 15 hp (BI/TD, G2F);

Växters kemi och biokemi, 15 hp (KE/BI, G1F);

Växtskydd och mikrobiologi, 15 hp (BI/TD, G2F);

Urban Agriculture and Social Interaction, 15 hp (LK/TD, G2F);

Forskningsorienterad praktik, 15 hp (BI/TD, G2F);

Hortikulturell praktikkurs, 15 hp (TD, GXX);

Självständigt arbete i trädgårdsvetenskap, 15 hp (TD, G2E)

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övergångsbestämmelser

Om kurser läggs ner kan kravet om obligatoriska kurser uppfyllas genom befintliga programkurser, men får prövas för tillgodoräknande i varje enskilt fall.

En student som är antagen före den 1 januari 2021 har rätt att slutföra sin utbildning för att få en trädgårdsingenjörsexamen, 120 hp, enligt äldre bestämmelser till och med utgången av december 2025. En student som är antagen före den 1 januari 2021 och uppfyller fordringarna har rätt att få en trädgårdsingenjörsexamen, 180 hp, om hen inte tidigare har en trädgårdsingenjörsexamen, 120 hp.

Övriga föreskrifter

Examensmål som rör design hanteras i Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling som gällande framtagning av fungerande lösningar för utformning av trädgårdsmiljöer, såväl ute som inne.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på Trädgårdsingenjörsprogrammet: odling med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Fortsatta studier på masterprogrammet Horticultural Science möjliggör att uppnå en hortonomexamen, 300 hp. Målen för hortonomexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå hortonomexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Film

Johanna Hagen, trädgårdsingenjör -odling

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Möt studenten Sofie som kombinerar elitidrott och studier vid SLU

Sofie Bergman är en av SLU:s elitidrottsstudenter, s.k. EVL-student. Hon kombinerar sina studier på landskapsarkitektprogrammet med att spela curling på elitnivå.

Sofie Bergman Universiaden

Skugga en student

Nyfiken på hur det är att plugga på SLU? Då ska du skugga en student. Välj om du vill träffa en student digitalt eller fysiskt och på vilket campus. Du får möjlighet att ställa alla dina frågor. Väljer du att skugga på campus får du även hänga med på föreläsningar.

Skugga en student

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…