Hoppa till huvudinnehåll

Veterinär Djursjukhus eller livsmedelsproduktion?

Bli veterinär och arbeta med att förebygga och behandla sjukdomar hos djur. Bli kunnig inom frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd och hållbar tillgång till säkra livsmedel.

PROGRAMINFORMATION

Vill du förebygga och behandla sjukdomar hos djur? Vill du arbeta med att säkerställa att vi har en hållbar tillgång på säkra animaliska livsmedel?  Veterinärprogrammet är för dig som är intresserad av djur, medicin, naturvetenskap, människor och hållbar livsmedelstillgång, och som vill studera frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd samt optimerad livsmedelsproduktion.

Den traditionella veterinärrollen med förebyggande åtgärder och behandling av sjuka djur är mycket central i yrket. Veterinärens uppgifter innefattar även djurhållning och djurvälfärd, säker livsmedelsproduktion (distribution och hantering av livsmedel), smittskydd samt avlivning och slakt. Inom EU driver Sverige frågor om djurskydd, smittskydd, antibiotikaanvändning, livsmedelssäkerhet och optimerad livsmedelsproduktion där veterinärmedicinsk kompetens har stor betydelse.

Viss del av utbildningen utgörs av extern praktik som genomförs i veterinär verksamhet runt om i landet. Undervisning sker även på slakteri och ute hos lantbrukare. Extern undervisning kan komma att medföra extra kostnader för studenten för t.ex. resor och boende. Praktiska övningar på levande djur, organ och attrapper förekommer, liksom dissektioner och obduktioner av olika djurslag. Fysiskt ansträngande moment förekommer i utbildningen.

PLANERAT RAMSCHEMA (pdf)

Studera utomlands?

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom Veterinärprogrammet.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Fakta

Namn: Veterinärprogrammet
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 5,5 år, 330 hp
Studiestart: HT 2023

Behörighet:

För att bli antagen till Veterinärprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:
- Biologi 2
- Fysik 2
- Kemi 2
- Matematik 4
alternativt
- Biologi B
- Fysik B
- Kemi B
- Matematik D
Det finns fler ersättningsmöjligheter för de kurser som krävs för behörighet.

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Veterinärprogrammet syftar till en veterinärexamen som är en yrkesexamen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Studenter som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis med benämningen veterinärexamen (Degree of Master of Science in Veterinary Medicine).

Examenskrav

Veterinärexamen enligt utbildningsplan för Veterinärprogrammet uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 330 högskolepoäng programkurser, inklusive alla obligatoriska kurser och 30 hp självständigt arbete (A2E).

INNEHÅLL

Under de första åren lär du dig att uppvisa och tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt, och du introduceras till din framtida yrkesroll. Du studerar det friska djurets uppbyggnad och funktioner från molekylär till organnivå. Vidare lär du dig om orsaker till sjukdom och ohälsa och hur läkemedel och andra främmande ämnen inverkar på djuret. Extern praktik och praktisk hantering av olika djurslag ingår.

Du skaffar dig även kunskaper om hälsorisker med infektionsämnen och främmande ämnen i livsmedel samt olika sätt att förebygga att sådana ämnen förorenar våra livsmedel. Du har klinikförberedande praktisk färdighetsträning och du lär dig också grunderna för hur du undersöker de olika djurslagen samt att kommunicera med djurägare.

År 4-5 är kliniska år. Under Kliniktiden (undervisning om det sjuka djuret), tränas du i att bedöma sjukdomstecken samt att tillämpa och kritiskt värdera de metoder som används för att utreda, åtgärda, behandla samt förebygga sjukdom hos enskilda djur och i djurgrupper. I detta ingår även att värdera ekonomiska och djuretiska konsekvenser samt att tillämpa en helhetssyn kring djurskydd, smittskydd och hållbarhet. I den kliniska undervisningen ingår jourtjänstgöring, vilket innebär att du kommer att delta i klinikarbete under kvällar och helger vid några tillfällen. Du kommer också genomföra viss extern praktik med klinisk inriktning, vilken medför undervisning i veterinär verksamhet runt om i landet.

Kontakt med levande djur kommer du att få redan tidigt i utbildningen i olika undervisningsmoment och senare i samband med att du behandlar patienter vid universitetsdjursjukhusets olika kliniker och ute i olika besättningar. Dessutom ingår arbete med friska djur, djurbesättningar, organ/vävnadsmaterial samt slakteripraktik.

Under utbildningens gång förekommer externt förlagd undervisning, som kan komma att innebära extra kostnader för studenten för t.ex. resor och boende.

Du förbereds för din framtida yrkesroll som veterinär, genom att bli medveten om ansvaret för kommunikation med djurägare, medarbetare, näringsliv, myndigheter och samhället i övrigt.

Under utbildningen tränas även skriftlig och muntlig presentation, självständigt kunskapssökande med kritisk källgranskning, samt förmåga till analys och syntes. I slutet av programmet gör du ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng.

När du fått din veterinärexamen (efter 5,5 års utbildning) ansöker du till Jordbruksverket om veterinärlegitimation. 

PLANERAT RAMSCHEMA (pdf)

STUDERA UTOMLANDS?

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom Veterinärprogrammet.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som veterinär har du en bred arbetsmarknad och arbetsfältet spänner över många områden. Här är några exempel på vad du kan arbeta med:

 • behandling av sjuka djur
 • förebyggande djurhälsovård
 • rådgivning
 • besiktning och övervakning vid slakterier
 • smittskydd
 • undervisning och forskning

RAMSCHEMA

Årskurs 1

UTBILDNINGSPLAN

Veterinärprogrammet

Programkod:
VY013

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till Veterinärprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:

 • Biologi 2
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

alternativt

 • Biologi B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Matematik D

Det finns fler ersättningsmöjligheter för de kurser som krävs för behörighet.

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå beskrivs i högskolelagen 1 kap 8-9 §§.

Mål för examen

I enlighet med bilagan till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för veterinärexamen:

För veterinärexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som veterinär.

Kunskap och förståelse

För veterinärexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det veterinärmedicinska området, inbegripet fördjupade kunskaper om djurens sjukdomar och skador,
 • visa insikt i djurhållningens förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället såväl nationellt som internationellt,
 • visa kunskap om ekonomi, organisation och författningar som är av betydelse för det veterinära området.

Färdighet och förmåga

För veterinärexamen ska studenten

 • visa förmåga att självständigt diagnostisera sjukdomar och skador hos djur samt besluta om och utföra adekvat medicinsk och kirurgisk behandling inom grundläggande djursjukvård,
 • visa förmåga att genomföra åtgärder inom förebyggande djurhälsovård,
 • visa förmåga att identifiera problem och vidta nödvändiga åtgärder avseende samhällets krav på djurskydd, smittskydd och säkra livsmedel,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det veterinära området med olika grupper samt kritiskt granska, bedöma och använda relevant information,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper och,
 • visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete eller självständigt arbeta med andra kvalificerade uppgifter inom det veterinära området och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För veterinärexamen ska studenten

 • visa förmåga till helhetssyn i sin yrkesutövning och utifrån ett vetenskapligt synsätt kunna göra bedömningar med beaktande av folk- och djurhälsomässiga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot djur och djurägare,
 • visa förmåga att bedöma sina egna gränser i yrkesutövningen, och
 • visa förmåga att självständigt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Veterinärprogrammet syftar till en veterinärexamen som är en yrkesexamen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Studenter som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis med benämningen veterinärexamen (Degree of Master of Science in Veterinary Medicine).

Examenskrav

Veterinärexamen enligt utbildningsplan för Veterinärprogrammet uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 330 högskolepoäng programkurser, inklusive alla obligatoriska kurser och 30 hp självständigt arbete (A2E).

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmet syftar till att ge studenterna en veterinärmedicinsk utbildning avseende djursjukvård för enskilda individer och djurgrupper, för djurslag i människans omvårdnad. Däri ingår förebyggande hälsoarbete, avlivning, slakt, smittskydd, säker livsmedelsproduktion och veterinärmedicinskt folkhälsoarbete inom begreppet One health. En viktig del av utbildningen ger kunskaper om säkra livsmedel och detta inkluderar uppfödning av lantbrukets djur samt produktion, distribution och hantering av livsmedel.

Viss del av utbildningen utgörs av extern praktik som genomförs i veterinär verksamhet runt om i landet. Praktiska övningar på levande djur, organ och attrapper förekommer, liksom dissektioner och obduktioner av olika djurslag. Fysiskt ansträngande moment förekommer i utbildningen.

Under det första året ingår ämnesområden som är nödvändiga för att förstå uppbyggnaden och funktionen hos det friska djuret. Därefter undervisas hur sjukdomar hos djur uppkommer, utvecklas och manifesteras, hur läkemedel utövar sina effekter och principer för ett optimalt läkemedelsval. De inledande åren innehåller också undervisning om hur arv och miljö påverkar hälsa, beteende, välfärd, produktion och prestation hos våra husdjur. Här ligger också klinikförberedande praktisk färdighetsträning. Under de kliniska åren, årskurs 4-5, får studenterna träning i att bedöma sjukdomstecken och att tillämpa och kritiskt värdera de metoder som används för att utreda, åtgärda, behandla samt förebygga sjukdom hos såväl enskilda djur som i djurgrupper. I de kliniska kurserna ingår också ingår fortsatt praktisk färdighetsträning samt att värdera ekonomiska och djuretiska konsekvenser vid terapi och att tillämpa en helhetssyn i frågor som rör djurskydd, smittskydd och hållbarhetsaspekter samt att arbeta enligt gällande lagstiftning.

I programmet ingår återkommande undervisning och träning i professionell utveckling samt vetenskapligt förhållningssätt, som syftar till att förbereda studenterna för den framtida yrkesrollen. Studenterna ska bli medvetna om det ansvar för kommunikation med djurägare, medarbetare, näringsliv, myndigheter och samhället i övrigt som den veterinära yrkesrollen innebär. Skriftlig och muntlig presentation, självständigt kunskapssökande med kritisk källgranskning, samt förmåga till analys och syntes tränas under utbildningen. Studenterna gör även bedömningar av frågeställningar som anknyter veterinärmedicin till humanmedicin, biologi, husdjurs- och livsmedelsvetenskap.

Programmet avslutas med ett självständigt arbete (masterarbete) på 30 hp, där studenten både experimentellt och teoretiskt får tillämpa sina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom veterinärmedicin.

Programmet ges huvudsakligen på svenska. En stor del av undervisningen sker i grupper och av den schemalagda tiden är en omfattande del obligatorisk. En stor del av anvisad litteratur är på engelska.

Utbildningen behandlar olika aspekter av ekologiska, socioekonomiska och arbetsmiljörelaterade hållbarhetsperspektiv.

En väl fungerande studiemiljö präglas av öppenhet, jämställdhet och ett inkluderande sätt. SLU har ett aktivt arbete för jämställdhet och lika villkor, vilket främjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Kurser i programmet

VM = veterinärmedicin
Fetstil = obligatorisk kurs

År 1
Grundläggande anatomi, vävnadshistologi och biokemi, 30 hp (VM, G1N)
Fördjupad anatomi, organhistologi och fysiologi, 30 hp (VM, G1N)

År 2
Djurhållning och djurvälfärd, 9 hp (VM, G1F)
Infektionsbiologi, 21 hp (VM, G1F)
Immunologi och allmän patologi, 10 hp (VM, G1F)
Speciell patologi, 14 hp (VM, G1F)
Veterinärmedicinsk genetik, 6 hp (VM, G1F)

År 3
Farmakologi och toxikologi, 14 hp (VM, G2F)
Försöksdjursmedicin, 3 hp (VM, G2F)
Vetenskaplig forskningsmetodik, 13 hp (VM, G2F)
Livsmedelssäkerhet, 15 hp (VM, G2F)
Kliniska färdigheter 1, 15 hp (VM, G2F)

År 4
Kliniska färdigheter 2, 12 hp (VM, A1N)
Klinisk veterinärmedicin 1, 48 hp (VM, A1F)

År 5
Klinisk veterinärmedicin 2, 60 hp (VM, A1F)

År 6
Självständigt arbete i veterinärmedicin, A2E, 30 hp (VM, A2E)

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som gäller specifikt för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

#pluggadjur

Vill du veta mer om hur det är att plugga på SLU:s djurutbildningar? Följ med våra studenter på #pluggadjur och läs deras roliga inlägg!

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…