CBC:s forskning om nematoder inom biologisk bekämpning

Senast ändrad: 01 augusti 2023
En hand med en spruta injicerar något i en kruka med jord, foto.

Vissa nematoder kan vara skadegörare på våra grödor medan andra är nyttodjur som kan användas för att bekämpa andra skadeinsekter. Inom CBC forskar vi kring både naturligt förekommande fiender och svampar som tillsätts för att bekämpa de skadliga nematoderna, och tar reda på hur insektsparasitära nematoder kan utnyttjas på bästa sätt.

Effekter av odlingsåtgärder på nematoder och deras naturliga fiender

Nematoder är millimeterlånga rundmaskar som lever i den vattenfilm som finns mellan jordpartiklar i marken. Vissa av nematoderna äter på den växande grödans rötter med hjälp av en muntagg som de använder för att sticka hål på växternas rötter och för att suga ut innehållet i rotcellerna med. Det leder i slutändan till deformerade rotsystem vilket gör att plantorna inte kan ta upp vatten och näring som de ska och till följd av detta tillväxer grödorna dåligt.

I marken finns också en mängd andra markdjur som kan påverka, eller till och med äta, nematoder. I ett projekt undersöker vi hur olika former av reducerad bearbetning påverkar nematoderna och deras naturliga fiender, främst daggmaskar. I växthusförsök undersöker vi också mer direkt på vilket sätt daggmaskar påverkar nematoder och om arbuskulär mykorrhiza (AMF), en symbiotisk svamp som hjälper växter att ta upp näring, kan mildra effekten av de skadegörande nematoderna.

I ett annat projekt har vi undersökt om anläggande av blomsterremsor på åkermark kan påverka mängden skadliga nematoder. Vi undersöker framförallt om blomsterremsorna leder till en uppförökning av skadliga nematoder och om dessa då kan sprida sig ut i den angränsande grödan.

Tillsättande biologisk bekämpning

Svampar som visat sig vara effektiva att hämma sjukdomar kan tillföras genom tillsättande biologisk bekämpning. Clonstachys är ett svampsläkte som kan angripa både skadliga svampar och nematoder. Inom CBC studerar vi hur Clonostachys angriper skadliga nematoder och vilken potential den har att praktiskt bekämpa dessa nematoder.

Våra studier hittills visar tydligt att Clonostachys har en stark antagonistisk effekt på växtskadliga nematoder, vilket resulterar i bättre tillväxt av både vete och morot.

Insektsparasitära nematoder

Insektsparasitära nematoder kan användas för att bekämpa skadeinsekter av olika slag. I Sverige är ett antal av dessa nematoder godkända att använda för biologisk bekämpning. Vid CBC försöker vi att ta reda på mer om den naturliga förekomsten av dessa nematoder och om de kan angripa andra organismer än de avsedda. 

Pågående projekt

  • Interaktioner mellan daggmaskar, mykorrhiza och nematoder för ett hållbart jordbruk
  • Blomsterremsors påverkan på nyttiga och skadliga markdjur
  • Biologisk bekämpning av växtparasitära nematoder

Kontaktinformation

Porträttfotografi av en kvinna.Maria Viketoft

Forskare vid Institutionen för ekologi; Enheten för markekologi
maria.viketoft@slu.se
Telefon: 018 -67 1505
CV-sida