SLU-nyhet

Mångfald av grödor ger bättre ekonomi på svenska gårdar

Publicerad: 29 juni 2022
Fält med åkerböna.
Blommande åkerbönor. Foto: Chloë Raderschall

Större variation av grödor på gården förbättrar gårdens ekonomi enligt en studie från SLU. Tidigare forskning har visat att fler grödor i växtföljden ger många fördelar som bättre näringsanvändning, pollinering och växtskydd. Ökad mångfald av grödor kan både öka och minska kostnader för lantbrukaren. Nu har forskarna tagit ett helhetsgrepp på gårdsekonomin.

Fler grödor i växtföljden kan öka näringseffektiviteten, markbördighet och förbättra växtskydd och pollinering. Det gör odlingen mindre beroende av kostsamma insatser som mineralgödsling och bekämpning av ogräs och skadegörare. Ökad mångfald av grödor gör sannolikt också odlingen mer robust mot störningar som kommer av klimatförändringar. Arbetsinsatserna kan spridas mer över året och maskinparken utnyttjas effektivare. Å andra sidan kan fler grödor innebära merarbete och odling av mindre lönsamma grödor.

Data från många gårdar

Det har hittills varit oklart hur mångfald av grödor påverkar gårdens ekonomi. Men nu har forskare på SLU undersökt odling och ekonomisk utveckling för omkring 35 000 stora till medelstora svenska gårdar 2001-2018. Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Ecological Economics.

Tidigare forskning om påverkan på gårdsekonomi av mångfald bland grödor har inte haft tillgång till så detaljerade och tidsomfattande data. Grödmångfalden har dessutom endast definierats i termer av antal arter som odlats.

Vi analyserade mångfald av grödor utifrån deras olika ekologiska egenskaper. Vi delade in grödorna i nio funktionella grupper, till exempel stråsäd, baljväxter, oljeväxter och rotfrukter. Det kallas funktionell mångfald, säger Helena Hansson, professor i nationalekonomi på SLU.

Lönsamhet ökar

Forskarna kopplade samman data om gårdsekonomi från Statistiska Centralbyrån med information om varje gårds gröddiversitet från 2001 till 2018 som de räknade fram med data från Jordbruksverkets blockdatabas.

Vi fann ett stabilt resultat där gårdens lönsamhet och ekonomiska tillväxt ökar med ökad funktionell mångfald av grödor, säger Pia Nilsson, docent i nationalekonomi på SLU.

Troliga orsaker

Den exakta anledningen till dessa positiva effekter på gårdsekonomin kräver ytterligare studier, men forskarna för fram flera teorier.

Bördighet och ekosystemtjänster på gården kan stärkas av en varierad växtföljd. Detta minskar svinnet till skadegörare och ogräs, och ökar gårdens förmåga att fånga in och mer effektivt utnyttja resurser som näring och vatten. Ökad mångfald av grödor sprider sannolikt också risker och jämnar ut behovet av arbetskraft och maskiner över året, säger Riccardo Bommarco professor i lantbruksentomologi på SLU.

Resultatet motsäger berättelserna om den rationella monokulturen, och är förvånande då politiken de senaste decennierna drivit lantbruket mot ökad specialisering med ökad effektivitet och lönsamhet som viktiga argument för strukturomvandlingen. Studien visar att ökad mångfald på gården varken är dyrt eller ineffektivt. Tvärtom, säger Helena Hansson.

Vetenskaplig artikel

Farm performance and input self-sufficiency increases with functional crop diversity on Swedish farms, Pia Nilsson et al, Ecological Economics

Läs mer

Mer varierat brukande av jordbruksmarken ökar ekosystemtjänster och upprätthåller skördarna

Växtföljder – ett lovande sätt att få maten att räcka i ett förändrat klimat

Nyttiga insekter gynnas av mångfald av grödor i kombination med variation i landskapet


Kontaktinformation

Riccardo Bommarco, professor i lantbruksentomologi
Institutionen för ekologi, SLU
riccardo.bommarco@slu.se 018-67 24 23