Hoppa till huvudinnehåll

Biodiversitetslaboratoriet

Laboratoriet utför analyser av vattenlevande växter och smådjur. Huvudsakligen handlar våra analyser om vilka organismer som lever i en viss miljö (artsammansättning) och hur många av en viss art som finns där (biomassa).

Genom våra analyser av akvatiska organismer får vi information om deras livsmiljö. Vi följer speciellt vissa arter, indikatorarter, som är särskilt vanliga i vissa miljöer och därför kan säga något om den. Då går det att avgöra vatten- och habitatskvalitet i olika sjö- och vattendragstyper, och följa effekter av åtgärder och miljöstörningar.

Vi har en hög taxonomisk kompetens och lång erfarenhet av miljöövervakning i sjöar och vattendrag. Våra specialistkunskaper har fokus på växtplankton, djurplankton, fastsittande kiselalger (på­växt­alger), vatten­växter (makrofyter), och bottenfauna.

Vi anordnar även kurser och workshops inom våra verksamheter, samt deltar i och i vissa fall arrangerar nationella och inter­nationella interkalibreringar.

Växtplanktonanalys

Eftersom olika växtplankton trivs i olika vatten kan vi säga något om vattenmiljön vid en analys. Är vattenmiljön påverkad av övergödning, försurning och miljögifter kommer sammansättningen av plankton spegla det.

I kombination med fysikalisk-kemiska parametrar ger växtplanktonanalyser en bild av miljötillståndet i den undersökta vattenmiljön.

Den totala volymen som plankton utgör i vatten är ett mått som används för jämföresler mellan olika provtillfällen men även mellan olika sjöar.

Jag vill fördjupa min kunskap om växtplanktonanalys

Djurplanktonanalys

Djurplankton har en central plats i vattnets näringsväv och speglar och påverkar på så sätt både de dom äter (växt­plankton) och de organismer de blir ätna av (fiskar t.ex.). Vi analyserar både kvalitativa och kvantitativa prover.

Eftersom sammansättningen och biomassan av djurplankton påverkas av miljö­förändringar ger en djurplanktonanalys information om effekter av miljö­störningar.

Jag vill fördjupa min kunskap om djurplanktonanalys

Bottenfaunanalys

Bottenfauna är ett samlingsnamn för olika smådjur som lever på botten i våra sjöar och vattendrag. 

Eftersom kombinationen av vilka smådjur som lever på botten skiftar i olika vattenmiljöer, kan man bedöma vilken näringsstatus vattnet har genom att analysera sammansättningen av olika arter. Analys av bottenfauna kan även visa om vattenmiljön är utsatt för någon påverkan.

Jag vill fördjupa min kunskap om bottenfauna

Kiselalger

Bentiska kiselalger (alger som lever fastvuxna på något) är en viktig del av sötvattensekosystem och har en direkt inverkan på övriga organismsamhällen. De är bra indikatorer på vattenkvaliteten i rinnande vatten och sjöar. Därför analyseras den procentuella förekomsten av olika arter.

Jag vill fördjupa mina kunskaper om fastsittande kiselalger

Publicerad: 25 mars 2024 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Loading…