Organisk miljökemi och ekotoxikologi (OMK)

Senast ändrad: 12 maj 2022
Tolv personer framför en traktor. Foto.

Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi arbetar med forskning och miljöövervakning av organiska miljöföroreningar. Vi strävar efter en ökad kunskap om källor, spridning, omsättning och effekter av dessa ämnen i miljön med fokus på vatten och dess ekosystem.

Vårt mål är att utveckla avancerade analytiska metoder och nya verktyg för att förbättra miljöövervakning och öka kunskap inom vårt ämnesområde på olika geografiska skalor.

Forskning

Vi studerar en mängd olika miljöföroreningar, både klassiska och nya ämnen, men med fokus på moderna bekämpningsmedel (pesticider, växtskyddsmedel), flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen (PFAS) och hormonstörande kemikalier (EDC:er).

Miljöövervakning

Vår sektion har ansvaret för den nationella miljöövervakningen av pesticider på uppdrag av Naturvårdsverket. Detta omfattar mätningar av bekämpningsmedel i ytvatten, grundvatten och sediment i typiska svenska jordbruksområden. Dessutom mäts halter i luft och nederbörd på utvalda platser.

Samverkan

Vi interagerar aktivt med andra myndigheter, intresseorganisationer och samhället i övrigt för kontinuerlig kunskapsöverföring och förbättrad hantering av kemiska risker, bland annat genom SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB).

Personal och ledning

Klicka här för en lista på all personal på sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi.