Organisk miljökemi och ekotoxikologi (OMK)

Senast ändrad: 01 februari 2024
Åker i soluppgång med trädgrupp i bakgrunden. Foto.

Avdelningen för organisk miljökemi och ekotoxikologi arbetar med forskning och miljöanalys av organiska miljöföroreningar. Vi strävar efter en ökad kunskap om källor, spridning, omsättning och effekter av dessa ämnen i miljön utifrån vårt vatten på fokus och dess ekosystem.

Vårt mål är att utveckla avancerade analytiska metoder och nya verktyg för att förbättra miljöövervakning och öka kunskap inom vårt ämnesområde och på olika geografiska skalor.

Ledning och personal

Personal på avdelningen för organisk miljökemi och ekotoxikologi

Forskning

Vi studerar en mängd olika miljöföroreningar, både klassiska och nya ämnen, men med fokus på moderna bekämpningsmedel (pesticider, växtskyddsmedel), perfluorerade ämnen (PFAS), läkemedel och hormonstörande kemikalier.

Miljöanalys

Vår avdelning har ansvaret för den nationella miljöövervakningen av pesticider på uppdrag av Naturvårdsverket. Detta omfattar mätningar av bekämpningsmedel i ytvatten, grundvatten och sediment i typiska svenska jordbruksområden. Dessutom mäter vi halter i luft och nederbörd på utvalda platser.

Samverkan

Vi interagerar aktivt med andra myndigheter, intresseorganisationer och samhället i övrigt för kontinuerlig kunskapsöverföring och förbättrad hantering av kemiska risker, bland annat genom SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB).