Miljöövervakning av smågnagare

Senast ändrad: 18 november 2021

 

Miljöövervakning följer tillståndet i miljön

 

Nyhet!

Årets övervakning av smådäggdjur visar på stora regionala skillnader. Medan sorkpopulationen i Skåne ”kraschade” under vintern 2020/21, så har den återhämtat sig till hösten. Även i Grimsö följdes fjolårets ”all time high” på hösten upp av förhållandevis höga tätheter för skogssork under både våren och hösten 2021. Sorkpopulationen i Vindelnområdet befinner sig under 2021 antagligen i en uppgångsfas. Inte sedan utbrottsåret för sorkfeber 2007 har det fångats så många skogssorkar på hösten. Årets uppgångsfas kan därför mycket väl visa sig vara ett toppår. Facit får vi nästa år.

Tack vare uppgången för sorkarna på våren var häckningsframgången för ugglor i Vindelnområdet större än i fjol.

I fjällen varierar sork- och lämmeltillgången stort mellan norr och söder. I Ammarnäs och Stora Sjöfallet befinner sig sorkarna i en tydlig lågfas, utan lämlar och med förhållandevis få sorkar. Desto bättre verkar det gå för näbbmössen i dessa regioner. I Vålådalen/Ljungdalen ser läget däremot helt annorlunda ut. Inte sedan 2011 har så många lämlar (både fjäll- och skogslämmel) fångats, även om antalet är betydligt lägre än under toppåret 2011 och även i år är det därför inget riktigt ”lämmelår”. Med vårens fångst blir det också tydligt att sorkarna i fjällen och i skogslandet är ”ur fas”, dvs. populationsdynamiken skiljer sig mellan dessa regioner, där toppåren i fjällen verkar ”släpa efter” dem i skogslandet.

Kort lägessammanfattning

Den senaste sorkcykeln i fjällområdena Vålådalen/Ljungdalen, Ammarnäs och Stora Sjöfallet (2017-2020) avslutades med en tydlig lågfas under 2020. I dessa områden var det senast 2011 att fjällämmeln visade en tydlig topp. I Grimsöområdet började en ny cykel med en uppgångsfas 2019 som hösten 2020 resulterade i de högsta tätheterna för skogssorken sedan övervakningen startades 1973. Medan smågnagarna under 2020 visade höga tätheter i söder (Grimsö), så var tätheterna låga i Vindelnområdet. Skogslandet visade visserligen en uppgång under 2020, men från väldigt låga nivåer. Läget för den successions- och väderkänsliga åkersorken i både skogslandet och fjällen börjar bli alarmerande, med mycket låga tätheter i alla övervakningsområden förutom Ammarnäs.

Miljöövervakning av smågnagare

Miljöövervakning av smågnagare (och andra smådäggdjur) ingår som ett av många delprogram i den Nationella miljöövervakningen (NMÖ) i Naturvårdsverkets regi; programmet kallades tom 2010 Miljöövervakning av smådäggdjur, eftersom även bl a näbbmöss registreras.

Sorkar och lämlar utgör basföda för rovviltet. Förändringar i sork- och lämmelbeståndens storlek eller miljögiftshalter har därför potential att få långtgående konsekvenser för den biologiska mångfalden av våra rovfåglar, ugglor och rovdäggdjur.

Läs mer här om miljöövervakningens bakgrund mm

FjällämmelÅkersork

GråsidingHär hittar Du fler resultat från miljöövervakningen av smågnagare

Här hittar Du uppgifter om antal fångade och sparade smådäggdjur per art för Miljöprovbanken

Projektledare

fr.o.m. 2016-07-01 Frauke Ecke (tidigare Birger Hörnfeldt), Sveriges lantbruksuniversitet.

Citering av hemsidan och data från NMÖ smågnagare

Ecke, F. och Hörnfeldt, B. (2021) Miljöövervakning av smågnagare. URL: http://www.slu.se/mo-smagnagare.