Miljöövervakning av smågnagare

Senast ändrad: 08 augusti 2022

 

Miljöövervakning följer tillståndet i miljön

 

Nyhet!

Vårens övervakning av smådäggdjur visar på stora regionala skillnader.

Sork- och skogsmuspopulationerna i Skåne och Grimsö verkar befinna sig i en lågfas med enbart några få djur. Sorkpopulationen i Vindelnområdet är däremot mycket stor, vilket också har resulterat i en förhållandevis bra häckningsframgång för ugglorna i området.

I Ammarnäs och Stora Sjöfallet verkar sorkarna befinna sig i en uppgångsfas medan det kan bli ett toppår i Vålådalen/Ljungdalen med tanke på det stora antalet gnagare som påträffades där. I Vålådalen/Ljungdalen verkar det dessutom finnas goda chanser att kunna påträffa fjällämlar vid en fjälltur även om antalet djur nu på våren var betydligt lägre än under toppåret 2011. Denna chans borde däremot vara mindre i både Ammarnäs och Stora Sjöfallet med tanke på att det inte påträffades en enda fjällämmel där.

 

Kort lägessammanfattning

Den senaste sorkcykeln i fjällområdena Vålådalen/Ljungdalen, Ammarnäs och Stora Sjöfallet (2017-2020) avslutades med en tydlig lågfas under 2020. I dessa områden var det senast 2011 att fjällämmeln visade en tydlig topp. I Grimsöområdet började en ny cykel med en uppgångsfas 2019 som hösten 2020 resulterade i de högsta tätheterna för skogssorken sedan övervakningen startades 1973. Medan smågnagarna under 2020 visade höga tätheter i söder (Skåne och Grimsö), så var tätheterna låga i Vindelnområdet. Skogslandet visade visserligen en uppgång under 2020, men från väldigt låga nivåer. Läget för den successions- och väderkänsliga åkersorken i både skogslandet och fjällen börjar bli alarmerande, med mycket låga tätheter i alla övervakningsområden förutom Ammarnäs.

Miljöövervakning av smågnagare

Miljöövervakning av smågnagare (och andra smådäggdjur) ingår som ett av många delprogram i den Nationella miljöövervakningen (NMÖ) i Naturvårdsverkets regi; programmet kallades tom 2010 Miljöövervakning av smådäggdjur, eftersom även bl a näbbmöss registreras.

Sorkar och lämlar utgör basföda för rovviltet. Förändringar i sork- och lämmelbeståndens storlek eller miljögiftshalter har därför potential att få långtgående konsekvenser för den biologiska mångfalden av våra rovfåglar, ugglor och rovdäggdjur.

Läs mer här om miljöövervakningens bakgrund mm

Diagram fångst av fjällämmel i ammarnäs.

Diagram. Fångster av skogsmöss i Grimsö.

Diagram. Fångster av gråsiding i Vindeln.

Här hittar Du fler resultat från miljöövervakningen av smågnagare

Här hittar Du uppgifter om antal fångade och sparade smådäggdjur per art för Miljöprovbanken

Projektledare

fr.o.m. 2016-07-01 Frauke Ecke (tidigare Birger Hörnfeldt), Sveriges lantbruksuniversitet.

Citering av hemsidan och data från NMÖ smågnagare

Ecke, F. och Hörnfeldt, B. (2022) Miljöövervakning av smågnagare. URL: http://www.slu.se/mo-smagnagare.