Miljöövervakning av smågnagare

Senast ändrad: 25 mars 2024

 

Miljöövervakning följer tillståndet i miljön

Så här har det gått 2023

Övervakningen av smådäggdjur visar på stora regionala skillnader.

Sork- och skogsmuspopulationerna i Skåne verkar befinna sig i en uppgångsfas med förhållandevis många mindre och större skogsmöss och skogssorkar. Vårens sorkpopulationer i Grimsö och Vindelnområdet är däremot mycket små. I Grimsö tyder detta på en uppgångsfas, alltså inledning av en ny cykel. I Vindeln har årets låga tätheter inledds en nedgångsfas. De mycket låga sorktätheterna i norr har också resulterat i en låg häckningsframgång för ugglorna i Vindelnområdet.

Sorkpopulationerna i fjällområdena verkar var något ur fas. I Vålådalen/Ljungdalen och Ammarnäs vekar 2023 ha inneburit en nedgångsfas, medan det var topptätheter i Stora Sjöfallet även om dessa var på lägre nivå jämfört med tidigare cykler. Fjällämmeln hittades under 2023 enbart i Stora Sjöfallet även om det alltid finns några delar i landskapet där lämlarna tar sig igenom faser med låga tätheter.

Kort lägessammanfattning

Den senaste sorkcykeln i fjällområdena Vålådalen/Ljungdalen, Ammarnäs och Stora Sjöfallet (2017-2020) avslutades med en tydlig lågfas under 2020. Den pågående cykeln i Vålådalen/Ljungdalen och Ammarnäs med start våren 2021 verkar ha haft sin topp under 2022 med nedgångsfas under 2023. Sorkcykeln i Stora Sjöfallet verkar däremot bli en 4-årig cykel där nedgångsfasen först inleds 2024.

I Grimsöområdet började en ny cykel med en uppgångsfas 2019 som hösten 2020 resulterade i de högsta tätheterna för skogssorken sedan övervakningen startades 1973. Sorkcykeln i Grimsö avslutades hösten 2022 med en nedgångsfas. I Vindelnområdet var sorktätheten fortfarande hög hösten 2022 med en tydlig nedgång under 2023. Läget för den successions- och väderkänsliga åkersorken i både skogslandet och fjällen börjar bli alarmerande, med mycket låga tätheter i alla övervakningsområden.

Miljöövervakning av smågnagare

Miljöövervakning av smågnagare (och andra smådäggdjur) ingår som ett av många delprogram i den Nationella miljöövervakningen (NMÖ) i Naturvårdsverkets regi; programmet kallades tom 2010 Miljöövervakning av smådäggdjur, eftersom även bl a näbbmöss registreras.

Sorkar och lämlar utgör basföda för rovviltet. Förändringar i sork- och lämmelbeståndens storlek eller miljögiftshalter har därför potential att få långtgående konsekvenser för den biologiska mångfalden av våra rovfåglar, ugglor och rovdäggdjur.

Läs mer här om miljöövervakningens bakgrund m.m.

 

Diagram som visar antal fångade fjällämmlar.

Diagram som visar antalet fångade skogsmöss.

Diagram som visar antalet fångade gråsidingar.

 

Här hittar Du fler resultat från miljöövervakningen av smågnagare

Här hittar Du uppgifter om antal fångade och sparade smådäggdjur per art för Miljöprovbanken

Projektledare

fr.o.m. 2016-07-01 Frauke Ecke (tidigare Birger Hörnfeldt), Sveriges lantbruksuniversitet.

Citering av hemsidan och data från NMÖ smågnagare

Ecke, F. och Hörnfeldt, B. (2023) Miljöövervakning av smågnagare. URL: http://www.slu.se/mo-smagnagare.