Hoppa till huvudinnehåll

Skoglig Bioekonomi Skoglig bioekonomi

Vill du utforska skogens nyckelroll i en hållbar bioekonomi och bli expert på skogsindustrin och dess hållbarhetspotential? Och dessutom ha möjlighet att ta en jägmästarexamen? Då är det här rätt program för dig.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationellt sökintag och all undervisning sker på engelska.

Det här programmet vänder sig till dig med samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig bakgrund och som vill fördjupa din utbildning med fokus på skogens roll i samhällsutvecklingen mot en hållbar bioekonomi. Under programmet läser du om hela den skogliga värdekedjan, från trä till färdig produkt och hur dessa kan bidra till hållbar utveckling för samhället. Du får en fördjupad kunskap om den skogsindustriella sektorn, dess produkter, processer och system. Genom din unika kombination av ekonomi, hållbarhet och skoglig kompetens kommer du spela en viktig roll i framtidens samhälle – där dina kunskaper om hållbarhet är mycket värdefull.

Programmet läser du vid SLU på campus Ultuna i Uppsala. I många fall läser du tillsammans med studenter på andra program, vilket ger möjlighet att lära av varandra och få insikter inom flera områden.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Skoglig bioekonomi
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81097
Anmälningskod för internationella studenter: 81098

Urval: Högskolepoäng

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Skoglig bioekonomi krävs:
Grundläggande behörighet
- Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Särskild behörighet
- 30 hp ekonomi varav minst 15 hp i företagsekonomi, samt
- 60 hp inom något av följande:
- skogsbruksvetenskap
- skogsvetenskap
- skogshushållning
- lantbruksvetenskap
Dessutom krävs kunskaper motsvarande engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökande från vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.
Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Skoglig bioekonomi syftar till en masterexamen med huvudområdet bioekonomimanagement. Masterexamen är en generell examen.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis med benämningen masterexamen med huvudområdet bioekonomimanagement (Degree of Master of Science with a major in Bioeconomy Management).

Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med tidigare studier inom skogliga program på kandidatnivå vid SLU, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen om 300 hp. Målen för jägmästarexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå jägmästarexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet bioekonomimanagement uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet bioekonomimanagement (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet bioekonomimanagement (masterarbete/A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

I masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande. Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.

INNEHÅLL

Under programmet tränas du i att initiera, organisera och leda processer som syftar till att implementera hållbarhet, cirkuläritet och bioekonomi inom den skogliga industrisektorn. Det inledande året ger dig fördjupade kunskaper i globala skogssektorn, företagsekonomi (marknadsföring och värdekedjor) och viss nationalekonomi (marknader och marknadsfunktioner). Dessutom får du kunskaper om trämaterialets egenskaper och innovationsmöjligheter.

Därefter fördjupar du kunskaper i bioekonomi i en global värld, hållbarhet och hållbarhetsredovisningar samt forskningsmetoder.

Det självständiga examensarbetet ger dig möjlighet att ytterligare fördjupa dig i ett specifikt ämne genom att tillämpa dina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet.

Du kan välja att läsa kurser utanför det föreslagna ramschemat, vid SLU eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Det finns goda möjligheter till utbytesstudier vid något av SLUs partneruniversitet i världen.

KARRIÄR

Det finns goda jobbmöjligheter för personer som kombinerar skoglig kompetens med kunskaper inom bioekonomi med särskilt fokus på hållbarhet och cikuläritet exempelvis inom skogssektorn, konsultföretag, skogsindustriella företag, skogsbolag, bank- och försäkringssektorn, myndigheter, intresseorganisationer och certifieringsföretag. Programmet förbereder dig också för forskarutbildning inom ekonomi.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och tidigare studier på grundläggande nivå, kan ligga till grund för att uppnå fodringar för yrkesexamen jägmästarexamen.

RAMSCHEMA

UTBILDNINGSPLAN

Skoglig bioekonomi

Programkod:
SM012

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till masterprogrammet Skoglig bioekonomi krävs:

Grundläggande behörighet

- Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Särskild behörighet

- 30 hp ekonomi varav minst 15 hp i företagsekonomi, samt

- 60 hp inom något av följande:

 • skogsbruksvetenskap
 • skogsvetenskap
 • skogshushållning
 • lantbruksvetenskap

Dessutom krävs kunskaper motsvarande engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökande från vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för masterexamen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för masterexamen:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och insikt inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Skoglig bioekonomi syftar till en masterexamen med huvudområdet bioekonomimanagement. Masterexamen är en generell examen.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis med benämningen masterexamen med huvudområdet bioekonomimanagement (Degree of Master of Science with a major in Bioeconomy Management).

Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med tidigare studier inom skogliga program på kandidatnivå vid SLU, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen om 300 hp. Målen för jägmästarexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå jägmästarexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet bioekonomimanagement uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

 • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet bioekonomimanagement (A1N; A1F),
 • minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet bioekonomimanagement (masterarbete/A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

I masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande. Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Bioekonomi syftar till att förändra samhället nationellt och globalt för att anpassas till en hållbar cirkulär ekonomisk utveckling. Denna strukturella förändring handlar om att övergå från fossila råvaror till biobaserade råvaror. För att få till stånd den strukturella förändringen krävs också förändringar i samhället och inom företag. Masterprogrammet Skoglig bioekonomi fokuserar på att utbilda för fördjupad förståelse, bidra till och utveckla denna förändring. Skogsindustrins perspektiv och utmaningar är i fokus för programmets mål där fördjupade kunskaper i bioekonomi, hållbarhet och cirkulära processer är i fokus. Den skogsindustriella sektorn spänner från bioråvara till färdig produkt inklusive cirkulära processer, där exempelvis råvaror till färdiga produkter inklusive återbruk, omvandling och återvinning, dvs. supply chain management är centralt. Målet är att arbeta med hållbara lösningar från skog till färdig produkt för att hitta hållbara lösningar för skogsindustrin och andra aktörer i den pågående bioekonomiutvecklingen.

Programmet är baserat på såväl interdisciplinära som transdisciplinära element med såväl internationellt som nationellt fokus. Under programmet får studenterna, bland annat med hjälp från såväl företagsekonomiska som nationalekonomiska teorier tillsammans med grundläggande skogsbruksvetenskap, en fördjupad kunskap om den skogsindustriella sektorn och dess produkter, processer och system, dess roll i bioekonomi för hållbar utveckling. Studenterna får också en insikt om hela den skogliga värdekedjan, produkter och industrier kopplade till skogliga råvaran och dess bidrag till utveckling av en hållbar cirkulär bioekonomi ur olika perspektiv.

Masterprogrammets målsättning är att studenter efter genomförda studier har förmåga att bidra till hållbar utveckling genom en djup kunskap inom bioekonomi, cirkuläritet och hållbarhet med ett särskilt fokus på kunskaper i hela skogliga värdekedjan och hur hållbarhetsbedömningar integreras i företag och/eller organisationer. Genom programmet tränas studentens förmåga att initiera, organisera och leda processer som syftar till att implementera hållbarhet, cirkuläritet och bioekonomi inom den skogliga industriella sektorn. Studenten utvecklar också ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt genom att kurser baseras på den senaste vetenskapliga utvecklingen med bas i olika ämnesområden (såsom teknologi, hållbar utveckling, och företagsekonomi). Dessutom utvecklar studenten en god förmåga att skapa samverkan med olika aktörer, såsom företag, myndigheter och organisationer genom interaktiva moment i kurserna, såsom fallstudier, externa föreläsningar, studiebesök och projektuppdrag med fokus på aktuell frågeställning.

Programmet vänder sig till studenter med ett starkt intresse för skogssektorn, hållbarhet och bioekonomi. Studentens bakgrund kan vara antingen inom samhällsvetenskap eller inom naturvetenskap.

Programmets innehåll

Under det första året erbjuds kurser som ger en fördjupad kunskap i hållbar utveckling, cirkulär bioekonomi, och den skogsindustriella sektorn, såväl internationellt som nationellt, samt kunskaper om den skogliga råvaran, processer och egenskaper samt den skogliga värdekedjan. Under andra året läses kurser inom exempelvis hållbarhet, marknadsföring, bioekonomimanagement, naturresurser och marknader samt handelsteori. Kurserna fokuserar på att ge:

 • en systemförståelse av den skogliga industriella sektorn och dess roll i bioekonomi,
 • en detaljerad kunskap om de olika förädlingsstegen i värdekedjan, inklusive råvara, processer och produkter,
 • en fördjupad kunskap i möjligheter och hinder för hållbar utveckling ur ett bioekonomiskt perspektiv, och
 • en förmåga att utveckla kontaktnät och samverkan med den skogsindustriella sektorn. 

I enlighet med SLU:s övergripande riktlinjer för lika villkor, präglas en väl fungerande studiemiljö av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Detta befrämjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Programmet ges på engelska.

Kurser i programmet

Huvudområden: Bioekonomimanagement = BM; Skogsbruksvetenskap = SV, Företagsekonomi = FÖ, Hållbar utveckling = HU, Nationalekonomi = NA, Övrigt = ÖVR.

Kurs (huvudområde, fördjupning)

År 1 
The global forest sector, 7,5 hp (BM/SV, A1N)
Resources, economics and markets, 7,5 hp (FÖ/NA, G1F)
Sustainable marketing in the biobased sector, 15 hp (FÖ/HU, A1N)
Wood science, innovation management I, 7,5 hp (SV, A1N)
Wood science, innovation management II, 7,5 hp (SV, A1F)
Supply chain management in forest sector, 15 hp (BM, A1N)

År 2 
Bioeconomy management in a global world, 15 hp (BM, A1F)
Sustainability reporting in the forest sector, 7,5 hp (FÖ, G1F)
Research methods in social sciences, 7,5 hp (ÖVR, A1N)
Master thesis in Bioeconomy management, 30/60 hp (BM, A2E)

Ytterligare valbara kurser 
Qualified internship for sustainable development, 30 hp (ÖVR, A1F)

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som gäller specifikt för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser, förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten har anmält sig i tid.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Skoglig bioekonomi med avlagd examen kan ha möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Avgifter & stipendier

Vem måste betala ansöknings- och studieavgifter och vad är levnadskostnaderna i Sverige? Läs mer om studieavgifter och stipendier.

Valuta symboler

Möt studenten Sofie som kombinerar elitidrott och studier vid SLU

Sofie Bergman är en av SLU:s elitidrottsstudenter, s.k. EVL-student. Hon kombinerar sina studier på landskapsarkitektprogrammet med att spela curling på elitnivå.

Sofie Bergman Universiaden

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…