Självständigt arbete vid institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 23 mars 2017
provyta -med-sedumarter-foto-sofie-taylor.jpg

På institutionen för mark och miljö kan du göra självständigt arbete/examensarbete inom ämnena markvetenskap, miljövetenskap och biologi på grundläggande och på avancerad nivå.

Arbetsgång för dig som ska göra självständigt arbete

Rapporten

Mall

Institutionen för mark och miljö har ingen gemensam mall för rubriker, fonter och textstorlek i rapporter för det självständiga arbetet. Men använd gärna mallen som finns  på SLU-bibliotekets sida med Dokumentmallar. Det går även bra att använda annan mall.

Framsida och titelsida

Du behöver inte själv skapa framsida och titelsida. Se nedan under rubriken "När rapporten är helt klar".

Abstract och svensk sammanfattning

Rapporten inleds med ett engelskt abstract och en svensk sammanfattning. På SLU-bibliotekets sidor om uppsatsens olika delar kan du läsa om vad ett abstract bör innehålla.

Populärvetenskaplig sammanfattning

I förekommande fall (se kursplan) ska även en populärvetenskaplig sammanfattning på ca en sida ingå i rapporten. Tips om vad som skiljer en populärvetenskaplig sammanfattning från ett abstract hittar du på SLU-bibliotekets sidor Akademiska skrivtips. Placera den populärvetenskaplig sammanfattningen efter abstract och sammanfattning.

Innehållsförteckning och sidnumrering

Innehållsförteckningen läggs efter abstract och sammanfattning. Låt sidnumreringen börja på den sida som följer efter själva innehållsförteckningen. Centrera gärna sidnumreringen eftersom några blanksidor kan komma att läggas in. Rapporten görs i ordning för dubbelsidig utskrift.

Titta gärna på instruktionsfilmer som visar hur man infogar en innehållsförteckning i Word och hur man börjar sidnumreringen på en specifik sida.

Informationssökning, referenshantering mm

Läs på SLU-bibliotekets Dags för uppsats-sidor.

Referera

Läs om referenshantering. Använd gärna Harvardsystemet.  

Filstorlek

Rapportens filstorlek bör inte överskrida 5 MB.

När rapporten är helt klar

När rapporten är plagiatgranskad och godkänd av handledare och examinator skickar handledaren texten som pdf-fil, i A4-format, till Gertrud.Nordlander@slu.se som gör i ordning framsidan och den s k titelsidan enligt institutionen för mark och miljös riktlinjer och fogar samman dessa med texten. 

Nyckelord

Skriv 5-7 nyckelord (keywords) på det språk rapporten är skriven. Ord från arbetets titel bör undvikas eftersom sökning redan sker på titelns ord. På SLU-bibliotekets sida om Uppsatsens olika delar finns tips om hur man skriver nyckelord. Nyckelorden kommer att finnas med på titelsidan i rapporten.

Bild på framsidan

Eventuell bild för framsidan skickas högupplöst i jpeg-format till Gertrud.Nordlander@slu.se. Ange vilket år bilden togs och av vem. Skriv en bildtext om det är relevant.

Publicering

Efter att studenten godkänts på kursen i LADOK deponerar Gertrud rapporten i Epsilon (SLU:s digitala arkiv för avhandlingar, studentarbeten mm). Efter någon dag eller inom en vecka, när bibliotekarien godkänt, finns rapporten att söka ut i Epsilon.

Normalt publicerar institutionen för mark och miljö rapporterna för självständigt arbete/examensarbete endast digitalt, i Epsilon. Ett uppkopierat exemplar arkiveras i institutionens arkiv och studenten kan få ca två exemplar uppkopierade.

Muntlig redovisning

Presentationen kan genomföras närhelst det passar alla inblandade, förutom mellan jul- och nyårshelgerna och under juli månad då examination inte ska ske enligt SLU:s regelsamling.

Gemensamma redovisningstillfällen vt 2017 är 29 och 30 maj. Studierektor Magnus Simonsson bokar lokal, tar emot anmälningar från student eller handledare och sätter samman ett schema för presentation och opponering.

Upplägg av redovisningarna

1. Introduktion ca 5 min (handledaren introducerar studenten och examinatorn samt för arbeten på avancerad nivå även opponenten)
2. Presentation ca 20-30 min
3. Opponering ca 15 min (endast för arbete på avancerad nivå)
4. Frågestund/diskussion ca 15 min (examinator och publiken ställer sina frågor)
5. Paus 15 min (innan nästa redovisning) då opponenten ska få feedback. Tiden kan även användas för att examinator och student går igenom arbetet tillsammans.

Opponering

På magister- och masternivå är det obligatoriskt att opponera på annan students muntliga redovisning. Tips inför opponeringen.

Deltagande i seminarier

På kandidatnivå är det obligatoriskt att delta vid minst två andra studenters redovisningar.

Blankett för att rapportera närvaro vid annan students redovisning av självständigt arbete

Presentationer/seminarier

Kommande

2017-04-05, kl. 13 i Marken, MVM-huset
Jorunn Falkenhaug
Titel: Remediation of contaminated sites within development projects in Uppsala - A study of current working procedures and practices
Handledare: Dan Berggren Kleja
Examinator: Jon-Petter Gustafsson

2017-04-07, kl. 14 i Marken, MVM-huset
Vilhelm von Unge
Titel: Markens fysikaliska och kemiska förhållanden i integrerade monitoringområden i jämförelse med Sverige nationellt
Handledare: Lars Lundin
Examinator: Jon-Petter Gustafsson

Genomförda

2017-02-15
Elin Laxmar
Titel: Skördeeffekter av biokolstillsats och kompletterande gödsling i två fältförsök
Handledare: Erik Karltun
Examinator: Holger Kirchmann

2016-12-19
Patrik Svanström
Titel: Utsädesbehandling med mineralnäring för att förbättra uppkomst och tidig tillväxt hos vårraps
Handledare: Karin Hamnér 
Examinator: HolgerKirchmann

2016-10-06
Ann-Sophie Heldele
Titel: Solubility of arsenic in Swedish contaminated soils - experiments and modelling
Handledare: Jon Petter Gustafsson
Examinator: Dan Berggren Kleja
Opponent:

2016-09-26
Hannes Keck
Titel: 'Imaging (of) the 3D distribution of cation adsorption sites in undisturbed soil', using 3-D X-ray tomography.
Handledare: John Koestel
Biträdande handledare: Bjarne Strobel (University of Copenhagen) & Jon-Petter Gustafsson
Examinator: Nicholas Jarvis
Opponent: Ann-Sophie Heldele 

2016-06-16
Lovisa Bergkvist
Titel: Grund vårbearbetning till oljeväxter för bättre vattenhushållning
Handledare: Åsa Myrbeck
Examinator: Ingmar Messing

2016-06-08
Marius Tuyishime
Titel: Sequential phosphorus extraction using Fe (hydr)oxide filter strips
Handledare: Jon-Petter Gustafsson
Examinator: Dan Berggren Kleja

2016-06-08
Thomas Elwing
Titel: Sojaböna
Handledare: Anna Mårtensson
Biträdande handledare: Fredrik Fogelberg, JTI
Examinator: Bo Stenberg

2016-06-07
Ahmad Muhammad
Titel: Quantifying the relationships between X-ray imaged macropore structure and saturated hydraulic conductivity
Handledare: Nicholas Jarvis
Biträdande handledare: John Koestel
Examinator: Ingmar Messing
Opponent: Maryia Babko

2016-06-07
Maryia Babko
Titel: What is the impact of entrapped air on the measurement of saturated hydraulic conductivity of soil?
Handledare: John Koestel
Examinator: Nicholas Jarvis
Opponent: Ahmad Muhammad

2016-03-17
Helene Puehringer
Titel: Effects of different quality bio-char on soil fertility and soil water retention in on-farm experiments on small-holders’ farms in Kenya

Handledare: Erik Karltun
Examinator: Ingmar Messing

2016-01-18
Hilding Tornerhjelm
Titel: Grund bearbetning på våren till våroljeväxter- ett sätt att öka markfukten och odlingssäkerheten
Handledare: Åsa Myrbeck
Examinator: Ingmar Messing

 

Muntliga presentationer 2015

Muntliga presentationer 2014

Muntliga presentationer 2013

Muntliga presentationer 2012

Muntliga presentationer 2011

Muntliga presentationer 2010

Publicerade rapporter

 

 

Institutionen för mark och miljö
2009-2017

F d institutionen för markvetenskap
2002-2008

F d institutionen för skoglig marklära
2001-2009

För handledare och examinatorer

Vem kan vara examinator för självständigt arbete?

Alla examinatorer ska ha genomgått den s k betygskursen. Läs mer om vem som har behörighet att examinera under "Examinationsrätt för kurs" på sidan 4 i Riktlinjer för examination och betygssättning vid SLU.

Förslag på nya självständiga arbeten/examensarbeten

Skicka förslag till Gertrud.Nordlander@slu.se som lägger ut dem på institutionens webb. Använd institutionens wordmall och skriv in förslag på titel, omfattning i hp, nivå, ämne, program om det är tillämpligt, ev tid för start, kort beskrivning samt handledarens namn och kontaktuppgifter. Skriv på svenska och engelska eller enbart på engelska.

Inför start av självständigt arbete

Handledare och examinator ska informera sig om 

 
Blanketter

Handledare, student och examinator fyller i registreringsunderlag och arbetsplan tillsammans. Det självständiga arbetet ska överensstämma med kursplanens mål samt med eventuella programvisa riktlinjer. Tänk på att uppdatera tidsplanen vid behov. Arbetsplanen förvaras på institutionens kurssekretariatet.

Dokumentmall för rapporten

Institutionen för mark och miljö har ingen gemensam mall för rubriker, fonter, marginaler och textstorlek i rapporter för självständigt arbete. Studenter uppmanas att följa SLU:s dokumentmallar (läs under rubriken "Hämta dokumentmallar") eller följa annan mall.

Plagiatgranskning

Handledaren ansvarar för att studentens rapport blir plagiatgranskad via Urkund vilket sker genom att studenten skickar rapporten till handledarens urkundsadress.

Annonsering av den muntliga presentationen

Vid de gemensamma redovisningstillfällena ansvarar studierektorerna för program, lokalbokning och annonsering i  institutionens kalendarium på internwebben samt informerar alla på institutionen per mail.

Vid enskilt redovisningstillfälle ansvarar handledaren för annonsering i institutionens kalendarium på internwebben samt information till alla på institutionen per mail.

Annonsering bör ske en vecka innan presentationen och ska innehålla studentens namn, arbetets titel, tid och plats för seminariet, handledare, examinator samt opponent.

Datum för de gemensamma muntliga redovisningstillfällena samt förslag på upplägg och tidsåtgång mm finns under fliken Muntlig redovisning.

Slutförande och examination

Handledare och examinator fyller i "Blankett för att avsluta och rapportera resultat för självständigt arbete" och ger den till Ladokrapportören när alla obligatoriska moment i kursen är avklarade.

Digital publicering av rapporten

När studentens rapport är slutligt godkänd av handledare och examinator ska den publiceras i Epsilon i institutionen för mark och miljös publikationsserie för självständigt arbete. 

Handledaren skickar den av examinator godkända och plagiatgranskade rapporten som pdf i A4-format till Gertrud.Nordlander@slu.se som ger rapporten ett nummer och i samverkan med studenten gör framsida och titelsida, enligt institutionens mall, samt fogar samman dessa med texten.

Ett exemplar av rapporten arkiveras i institutionens arkiv. Kursadministratören ansvarar för uppkopieringen. Studenten kan få ca två exemplar uppkopierade.

Pågående självständiga arbeten

Kandidatnivå

Gunnar Cederberg: Klumprotsjuka - spridning och utbredning
Beräknad presentation: juni 2017

Hanna Falk: Trädans betydelse i odlingssystemen och dess effekter på näringsutlakning
Beräknad presentation: maj 2017

David Flod: Djupluckring med tillförsel av olika organiska material

Jonte From: Fracking - Risker och miljöpåverkan
Beräknad presentation: april 2017

Emma Hellstedt: Precisionsodling i vall
Beräknad presentation: juni 2017

Teng Hour: Fasta körspår - effekt på växtetablering och markfysikaliska egenskaper
Beräknad presentation: augusti 2017

Johannes Kikuchi: Determination of P fractions in lake sediment cores and comparative studies with model
Beräknad presentation: september 2017

Sanna Krüger Persson: Näringsväven i marken och dess inverkan på markstrukturen
Beräknad presentation: juni 2017

Åsa Larsson: Nutrient concentrations before and after the Focus on Phosphorus project in E23 catchment
Beräknad presentation: september 2017

Henrik Roth: Strukturkalkning av åkermark - ett sätt att minska jordbrukets bidrag till eutrofieringen av vatten
Beräknad presentation: juni 2017

Erik Öhrlund: Odlad och övergiven torvjord. Växthusavgång, egenskap och variation
Beräknad presentation: vårterminen 2017

Magister/masternivå

Cristina Berkey: Checklista för riskbedömning av rasthagar för höns med avseende på fosfor
Beräknad presentation: maj 2017

Olof Engle: Comparison of the risk of P-leaching after application of anaerobically digested food waste and mineral P-fertilizer
Beräknad presentation: juni 2017

Betty Envall: Organic matter properties andr their relation to phosphorus and nitrogen concentrations in Swedish agricultural streams
Beräknad presentation: juni 2017

Jorunn Falkenhaug: Sustainable mass management at contaminated sites - an investigation of possibilities and effects of improved risk assessments
Beräknad presentation: april 2017

Oskar Gustafsson: Varierad utsädesmängd - Optimerad utsädesmängd mot textur
Beräknad presentation: april 2017

Robin Hagblom: Catchment influences on mercury methylation across a chronosequence of mires
Beräknad presentation: juni 2017

Joakim Hermansson: CO2 flux from cultivated peatland, a modern view of an old Swedish trial from the 70's
Beräknad presentation: juni 2017

Anna Elena Hess: Impact of freeziing of soil on pesticide leaching

André Johansson: Analysis of the circulation of plant nutrients in a biogas production system
Beräknad presentation: juni 2017

Johan Knutsson: Hur påverkas strukturkalkningens effekt på markstruktur och gröda
Beräknad presentation: april 2017

Elin Laxmar: Prediktion av Cd i matjord i fält med PXRF-mätning
Beräknad presentation: september 2017

Cornelia Mesmer: Comparison of equilibrium-based extraction and an infinite sink method (DGT) as soil phosphorus test
Beräknad presentation: juli 2017

Maria Schoeps: Storm water treatment in a multi-step system compared to a single-step system
Beräknad presentation: juni 2017

Erik Siggelin: Green house gas emissons from Mästermyr
Beräknad presentation: juni 2017

Ana Paula Abade Smoginski: Effectiveness of the mitigation measures to reduce losses of phosphorus and sediments from arable lands
Beräknad presentation: oktober 2017

Vilhelm von Unge: Markfysikaliska och kemiska förhållanden i integrerade monitoringområden i jämförelse med Sverige nationellt
Presentation: 7 april 2017

Jonna Wiklund: Effects of ash fertilization and early weeding on soil chemistry and bean productivity
Beräknad presentation: juli 2017

Fakta:

Allmän information om att göra självständigt arbete på kandidatnivå och masternivå.

SLU:s riktlinjer för självständiga arbeten

Betygskriterier - finns under rubrik "Stöddokument och länkar" på fakultetens sida om självständiga arbeten


Kurser för självständigt arbete

Kandidatnivå

EX0688 Självständigt arbete i miljövetenskap - kandidatarbete, 15 hp
EX0689 Självständigt arbete i biologi - kandidatarbete, 15 hp
EX0690 Självständigt arbete i markvetenskap - kandidatarbete, 15 hp

Magisternivå

EX0728 Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete, 30 hp
EX0732 Självständigt arbete i biologi - magisterarbete, 30 hp 

Masternivå

EX0430 Independent project/degree project in Soil Science - Master´s thesis, 30 credits
EX0431 Independent Project in Environmental Science - Master´s thesis, 30 hp
EX0565 Independent project in Biology - Master´s thesis, 30 hp


Kontaktinformation

Jan Eriksson, forskare
Institutionen för mark och miljö, SLU
jan.o.eriksson@slu.se, 018-67 12 71

Magnus Simonsson, forskare
Institutionen för mark och miljö, SLU
magnus.simonsson@slu.se, 018-67 12 72 

Sidansvarig: Gertrud.Nordlander@slu.se