CV-sida

Britt Berglund

Britt Berglund
Professor i tillämpad husdjursgenetik. Min forskning handlar om hur man kan nyttja den genetiska variationen i egenskaper som är viktiga i ett hållbart avelsprogram.

Presentation

Jag är specialiserad på mjölkkor och bedriver forskning och undervisning inom de flesta viktiga egenskaper hos kon. Ett fokusområde är den genetiska bakgrunden till mjölkkornas reproduktions- och hälsoegenskaper samt nya fenotypiska mått på egenskaper.

Undervisning

Jag är involverad i grundutbildningen av veterinärstudenter där jag är ansvarig för delkursen i husdjursgenetik inom Populationsmedicinkursen, samt kontaktperson för veterinärernas examensarbeten vid vår institution. Dessutom medverkar jag i grundutbildningen för husdjursagronomer inom kursen Animalieproduktion - idisslare.

Forskning

Hur stor del av mjölkkornas dräktighetsförluster kan förklaras av olika genetiska defekter?

Projektet syftar till att använda information om kornas DNA-profil för att skatta hur stora fruktsamhetsproblem som de vanligaste genetiska defekterna hos SRB och holstein orsakar. Vi kommer att koppla förlusterna till hur allvarliga de är för kons reproduktionsresultat och göra en uppskattning av de ekonomiska konsekvenserna av dräktighetsförlusterna. Vårt mål är att den ökade kunskapen om kända genetiska defekter ska ge ett säkrare underlag för att undvika parningar mellan bärare, samt att på sikt möjliggöra en selektion mot de bakomliggande letala generna som kan tillämpas i praktisk avelsvärdering och på så sätt stärka mjölknäringens konkurrenskraft och hållbarhet. Projektet är en fördjupad studie inom den SLF-finansierade svenska delen av det Nordiska fruktsamhetsprojektet. Vi arbetar med automatiskt insamlat och analyserat mjölkprogesteron samt med dräktighetshormonet PAG kopplat till information från genotypdata. Patricia Ask-Gullstrand är doktorand inom projektet.

Prolific (Pluridisciplinary study for a RObust and sustainabLe Improvement of the Fertility In Cows)

Ett EU projekt (FP7-KBBE-2012, 311776) med deltagare från 13 organisationer i 8 länder där målet är att genom en molekylär ansats optimera avels- och skötselstrategierna för mjölkkons fruktsamhet.  Jag har varit handledare till två doktorander inom projekten; Effects of diet on phenotypic responses and molecular mechanisms in reproductive tissues - Theodoros Ntallaris, (disputerade 2018-05-18), samt Genetics of fertility in cattle with whole genome genotypes imputed from sires’ sequence information. - Amabel Tenghe (disputerade 2017-04-28).

Fodereffektiva kor

Ett Nordiskt projekt - Feed Utilization in Nordic Cattle (FUNC), där avels- och utfodringsspecialister från Danmark, Finland Norge och Sverige samarbetar. Syftet är att ta fram en definition på fodereffektivitet som kan användas i avelsverksamhet, utfodring och skötsel för en effektivare mjölkproduktion och en minskad miljöpåverkan. Projektet har många delmål. Den svenska delen finansieras bl.a. av SLF (V1230028). En av mina doktorander har studerat genomiska och fenotypiska indikatorer för fodereffektivitet - Bingjie Li (disputerade 2018-10-26).

Avels- och skötselaspekter på mjölkkornas brunstvisningsförmåga

Syftet i detta SLF-finansierade projekt (V0730301, V1130050) är att studera vilka brunsttecken som dagens mjölkkor visar och hur betydelsefulla dessa är för dräktigheten. Projektet kommer att bidra med kunskap om hur vi på bästa sätt kan registrera brunstvisningsförmåga i olika skötselsystem, och hur egenskapen ska definieras för att kunna användas som ett effektivt skötsel- och avelsverktyg för en förbättrad fruktsamhet hos mjölkkor. Doktoranden inom projektet Sofia Nyman disputerade 2018-05-18.

Nya mått i aveln för förbättrad fruktsamhet hos nordiska mjölkkor

Registreringar från automatiska system ökar inom mjölkproduktionen. Dessa har initialt utvecklats som hjälpmedel för skötseln av korna men skulle potentiellt också kunna användas för avelsändamål till en låg marginalkostnad. Inom detta nordiska projekt, där den svenska delen finansieras av SLF (O-15-20-587), studerar vi hur vi bäst kan utnyttja automatiska registreringar av aktivitetsnivå hos korna, progesteron i mjölk samt dräktighetshormonet PAG i rutinavelsvärderingen för fruktsamhet. I projektet arbetar en post-doktor Getinet M. Tarekegn tillsammans med projektledningen.

Genetisk och genomisk variation i olika fruktsamhetsmått hos mjölkkor.

I detta projekt studeras den genetiska variationen i nya fenotypiska mått på fruktsamhet som är baserade på kons hormonnivåer, såsom progesteronkurvans utseende efter kalvning och deras genetiska samband till dräktigheten. Syftet är att bidra med kunskap för att förbättra avelsvärderingen för mjölkkornas fruktsamhet. Doktoranden inom projektet Sofia Nyman disputerade 2018-05-18.

Bakgrund

  • Husdjursagronom, SLU, 1978
  • Agronomie doktor i husdjursförädling, SLU, 1988
  • Docent i husdjursförädling, SLU, 2000
  • Professor i tillämpad husdjursgenetik, 2010

Publikationer i urval

Nyman, S., Duchemin, S., de Koning, D.J. & Berglund, B. 2019. Genome-wide association study for normal and atypical progesterone profiles in Holstein-Friesian dairy cows.  J. Dairy Sci. 102:3204-3215.

Tarekegn GM, P. Gullstrand, E. Strandberg, R. Båge, E. Rius-Vilarrasa, JM. Christensen, B. Berglund. 2019. Genetic parameters of endocrine fertility traits based on in-line milk progesterone profiles in Swedish Red and Holstein dairy cows. J. Dairy Sci. 102:11207-11216.

B. Li, W. F. Fikse, P. Løvendahl, J. Lassen, M.H. Lidauer, P. Mäntysaari  & B. Berglund. 2018. Genetic parameters for feed intake, energy corrected milk, and body weight across lactation in primiparous Holstein, Nordic Red, and Jersey cows. Journal of Dairy Science, 101 (11), 10011-10021.

Nyman S., H. Gustafsson & B. Berglund. 2018. Extent and pattern of pregnancy losses and progesterone levels during gestation in Swedish Red and Swedish Holstein dairy cows. Acta Vet. Scand.  60:68

https://doi.org/10.1186/s13028-018-0420-6

Tenghe A. M. M., A. C. Bouwman, B. Berglund, DJ de Koning & R. F. Veerkamp. 2018. Improving accuracy of bulls’ predicted genomic breeding values for fertility using daughters’ milk progesterone profiles.  J. Dairy Sci. 101:5177-5193.

Ntallaris T., P Humblot, R Båge, Y Sjunnesson, J Dupont & B. Berglund. 2017. Effect of energy balance profiles on metabolic and reproductive response in Holstein and Swedish Red cows. Theriogenology 90:276–283.

Nyman S., S. Malm, H. Gustafsson & B. Berglund. 2017. A longitudinal study of oestrous characteristics and conception in tie-stalled and loose-housed Swedish dairy cows. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science, 66:135-144.

Tenghe A. M. M., A.C. Bouwman, B. Berglund, E. Strandberg, DJ de Koning & R. F. Veerkamp. 2016. Genome-wide association study for endocrine fertility traits using single nucleotide polymorphism arrays and sequence variants in dairy cattle. J. Dairy Sci. 99:5470–5485.

Tenghe A. M. M., B. Berglund, E. Wall, R. F. Veerkamp & DJ de Koning. 2016. Opportunities for genomic prediction for fertility using endocrine and classical fertility traits in dairy cattle. J. Anim. Sci. 94:3645-3654.

Berry, D.P., Bastiaansen, J.W.M., Veerkamp, R.F., Wijga, S., Wall, E., Berglund, B. & Calus, M.P.L. 2012. Genome-wide associations for fertility traits in Holstein-Friesian dairy cows using data from experimental research herds in four European countries. Animal, 6:8, pp 1206-1215.

Berglund, B. 2008. Genetic improvement of dairy cow reproductive performance. Reprod. Dom. Anim. 43 (Suppl. 2), 89-95

 

Fullständig publikationslista på Google Scholar.


Publikationslista: