CV-sida

Britt Berglund

Britt Berglund
Professor i tillämpad husdjursgenetik. Min forskning handlar om hur man kan nyttja den genetiska variationen i egenskaper som är viktiga i ett hållbart avelsprogram.

Presentation

Jag är specialiserad på mjölkkor och bedriver forskning och undervisning inom de flesta viktiga egenskaper hos kon. Ett fokusområde är den genetiska bakgrunden till mjölkkornas reproduktions- och hälsoegenskaper samt nya fenotypiska mått på egenskaper.

Undervisning

Jag är relativt mycket involverad i undervisning. Dels av Mastersstudenter i husdjursvetenskap där jag är ansvarig för kursen i ”Cattle Production”, samt i grundutbildningen av veterinärstudenter där jag är ansvarig för delkursen i husdjursgenetik inom Populationsmedicinkursen, samt kontaktperson för veterinärernas examensarbeten vid vår institution.

Forskning

Prolific (Pluridisciplinary study for a RObust and sustainabLe Improvement of the Fertility In Cows)

Ett EU projekt (FP7-KBBE-2012, 311776) med deltagare från 13 organisationer i 8 länder där målet är att genom en molekylär ansats optimera avels- och skötselstrategierna för mjölkkons fruktsamhet.  Jag är/har varit handledare till två doktorander inom projekten; Effects of diet on phenotypic responses and molecular mechanisms in reproductive tissues - Theodoros Ntallaris, samt Genetics of fertility in cattle with whole genome genotypes imputed from sires sequence information. - Amabel Tenghe (disputerade 170428).

Fodereffektiva kor

Ett Nordiskt projekt - Feed Utilization in Nordic Cattle (FUNC), där avels- och utfodringsspecialister från Danmark, Finland Norge och Sverige samarbetar. Syftet är att ta fram en definition på fodereffektivitet som kan användas i avelsverksamhet, utfodring och skötsel för en effektivare mjölkproduktion och en minskad miljöpåverkan. Projektet har många delmål. Den svenska delen finansieras bl.a. av SLF (V1230028). En av mina doktorander studerar genomiska och fenotypiska indikatorer för fodereffektivitet - Bingjie Li.

Avels- och skötselaspekter på mjölkkornas brunstvisningsförmåga

Syftet i detta SLF-finansierade projekt (V0730301, V1130050) är att studera vilka brunsttecken som dagens mjölkkor visar och hur betydelsefulla dessa är för dräktigheten. Projektet kommer att bidra med kunskap om hur vi på bästa sätt kan registrera brunstvisningsförmåga i olika skötselsystem, och hur egenskapen ska definieras för att kunna användas som ett effektivt skötsel- och avelsverktyg för en förbättrad fruktsamhet hos mjölkkor. Doktorand - Sofia Nyman

Nya mått i aveln för förbättrad fruktsamhet hos nordiska mjölkkor

Registreringar från automatiska system ökar inom mjölkproduktionen. Dessa har initialt utvecklats som hjälpmedel för skötseln av korna men skulle potentiellt också kunna användas för avelsändamål till en låg marginalkostnad. Inom detta nordiska projekt, där den svenska delen finansieras av SLF (O-15-20-587), studerar vi hur vi bäst kan utnyttja automatiska registreringar av aktivitetsnivå hos korna, progesteron i mjölk samt dräktighetshormonet PAG i rutinavelsvärderingen för fruktsamhet. I projektet jobbar en post-doktor tillsammans med projektledningen.

Genetisk och genomisk variation i olika fruktsamhetsmått hos mjölkkor.

I detta projekt studeras den genetiska variationen i nya fenotypiska mått på fruktsamhet som är baserade på kons hormonnivåer, såsom progesteronkurvans utseende efter kalvning och deras genetiska samband till dräktigheten. Syftet är att bidra med kunskap för att förbättra avelsvärderingen för mjölkkornas fruktsamhet. Doktorand - Sofia Nyman

Bakgrund

  • Husdjursagronom, SLU, 1978
  • Agronomie doktor i husdjursförädling, SLU, 1988
  • Docent i husdjursförädling, SLU, 2000
  • Professor i tillämpad husdjursgenetik, 2010
BrittBerglund.jpg

Publikationer i urval

Ntallaris T., P Humblot, R Båge, Y Sjunnesson, J Dupont & B. Berglund. 2017. Effect of energy balance profiles on metabolic and reproductive response in Holstein and Swedish Red cows. Theriogenology 90:276–283.

Nyman S., S. Malm, H. Gustafsson & B. Berglund. 2017. A longitudinal study of oestrous characteristics and conception in tie-stalled and loose-housed Swedish dairy cows. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science, 66:135-144.

Ahmed Ismael, Erling Strandberg, BrittBerglund, Morten Kargo, Anders Fogh & Peter Løvendahl. 2016. Genotype by environment interaction for the interval from calving to first insemination with regard to calving month and geographic location in Holstein cows in Denmark and Sweden. J Dairy Sci. 99:5498–5507.

Li. B., W. F. Fikse, J. Lassen, M.H. Lidauer, P. Løvendahl, P. Mäntysaari  & B. Berglund2016. Genetic parameters for dry matter intake in primiparous Holstein, Nordic Red and Jersey in the first half of lactation. J Dairy Sci. 99:7232-7239.

Tenghe A. M. M., A.C. Bouwman, B. Berglund, E.Strandberg, DJ de Koning & R. F. Veerkamp. 2016. Genome-wide association study for endocrine fertility traits using single nucleotide polymorphism arrays and sequence variants in dairy cattle. J. Dairy Sci.99:5470–5485.

Tenghe A. M. M., B. Berglund, E.Wall, R. F. Veerkamp & DJ de Koning. 2016. Opportunities for genomic prediction for fertility using endocrine and classical fertility traits in dairy cattle. J. Anim. Sci. 94:3645-3654.

Tenghe A. M. M., A.C. Bouwman B. Berglund, E. Strandberg, J. Y. Blom, & R. F. Veerkamp. 2015. Estimating genetic parameters for fertility in dairy cows from In-line Milk Progesterone Profiles. J. Dairy Sci. 98:5763-5773.

Nyman S., K. Johansson, D.J. de Koning, D.P. Berry, R.F. Veerkamp , E. Wall & B. Berglund. 2014. Genetic analysis of atypical progesterone profiles in Holstein-Friesian cows from experimental research herds. J. Dairy Sci. 97:7230-7239.

Nilforooshan, M.A., Jakobsen, J.H., Fikse, W.F., Berglund, B. & Jorjani, H. 2014. Multiple-trait multiple- country genetic evaluation of Holstein bulls for female fertility and milk production traits. Animal, 8(6):887-894.

Berry, D.P., Bastiaansen, J.W.M., Veerkamp, R.F., Wijga, S., Wall, E., Berglund, B. & Calus, M.P.L. 2012. Genome-wide associations for fertility traits in Holstein-Friesian dairy cows using data from experimental research herds in four European countries. Animal, 6:8, pp 1206-1215.

Ahlman, T., Berglund, B., Rydhmer, L. & Strandberg, E. 2011. Culling reasons in organic and conventional dairy herds and genotype by environment interaction for longevity.  Journal of Dairy Science, 94: 1568-1575.

Berglund, B. 2008. Genetic improvement of dairy cow reproductive performance. Reprod. Dom. Anim. 43 (Suppl. 2), 89-95


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Tillämpad genetik
Telefon: 018-671973
Arbetsbeskrivning: Research on Quantitative genetics and applied animal breeding in sustainable breeding programmes for dairy cattle for several traits (production, fertility, health, behaviour and longevity). Especially new phenotypes and genetic background to reproductive performance traits.
Postadress:
Inst för HGEN, Box 7023
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: