CV-sida

Gun Lidestav

Gun Lidestav

Presentation

Profil

Jag har en skoglig bakgrund och ett stort intresse för de sociala och kulturella aspekterna av hur vi som individer och samhälle ser på skogen och dess nyttjande. Därför har jag under min utbildning till jägmästare (examen 1983), i mitt doktorandarbete (disputation 1994) och efterföljande forsning ägnat mig åt att studera olika aspekter på skogsanvändningen inklusive hur ägandet och brukandet förändras över tid. Framför allt har jag intresserat mig för familjeskogsbruket och det skogsbruk som förvaltas gemensamt, d v s allmänningsskogar och kommunskogar. I min forskning tillämpar jag ofta ett genusperspektiv, vilket också bidragit till en rad olika nationella och internationella engagemang.  

Engagemang och uppdrag

Sedan år 2000 är jag engagerad i IUFRO, först som coordinator för arbetsgruppen 6.08.01 Gender Research in Forestry och från 2010 -2019 som coordinator för forskningsgruppen 6.08 Gender and Forestry. För närvarande koordinerar jag en IUFRO Task Force "Gender Equality in Forestry". Mellan åren 2004 och 2006 ledde jag ett Team of Specialist on Gender and Forestry på uppdrag av FAO/ECE/ILO och jag medverkar också i egenskap av genderspecialist i olika internationella FoU program/projekt (Etiopien, Filipinerna, Nicaragua, EU).  Nationellt har jag framförallt varit engagerad i olika jämställdhetsinitiativ, såväl myndighetsinitierade som initierade av skogssektorn. t ex inom ramen för den nationella jämställdhetsstrategien för skogsbrukssektorn respektive SLU:s jämställdhetsarbete.  

Sedan 2001 är jag docent i skogshushållning och sedan 2006 även docent i skogsteknologi. År 2013 blev jag adjungerad professor vid School of Environment and Sustainability, University of Saskatchewan.  Inom SLU och dess skogsvetenskapliga fakultet har jag haft uppdrag som fakultetsledamot i tre perioder (2004 – 2006, 2007-2009, 2013-2015) och i SLU:s Nämnd för Excellenta Lärare (NEX) 2017-2018.  Jag inår även i redaktionsrådet Scandinavian Journal of Forest Research respektive  Small-Scale Forestry. 

Forskningsledarskap

Min forskartjänst är sedan 2006 placerad vid institutionen för skoglig resurshushållning där jag leder en forskargrupp inom ämnesområdet landskapsstudier (tidigare skoglia landsbygdsstudier). Genom åren har jag lett ett antal forskningsprojekt a varierande omfattning. Till de mer omfattande hör:

Kvinnliga skogsägares skogsbrukartradition, attituder och beslutsfattande (1996 -2000, SJFR)

Atbetstillfredsställelse bland skogsutbildade kvinnor och män (1998, RALF)

2000-2001 Avgenderisering av skogligt arbete och yrkesroller (2001-2002, RALF/VINNOVA )

 Hur kan ett producentkooperativ hjälpa sina medlemmar att uppnå sina mål på en "köparens marknad"? ( 2003-2007 SLF och Brattåsstiftelsen)

 Genusperspektiv på arbetsförhållanden och teknik bland självverksamma skogsägaren (2003-2006  CMF)

Lokal utveckling baserad på traditionella och nya verksamheter inom familjeskogsbruket - hinder och möjligheter. (2008 -2010 FORMAS)

(O)jämställdhet inom familjelantbruket. (2010- 2013, Stiftelsen Lantbruksforskning )

November 2011 – March 2014 Baltic Landscape in change – innovative approaches towards sustainable forested landscapes”   (2011-2014, Baltic Sea Region Program (EU)  31 million SEK)

Jämställdhet som branschgemensam strategi i skogsbrukssektorn. (2013-2015 Vinnova)

Planering för en dynamisk stad-landsbygdsutveckling: att leva och verka på flera platser, WP1. (2012 - 2017, FORMAS)

 COST ACTION FP1201 (FACESMAP) “Forest Land Ownership Changes in Europe: Significance for Management and  Policy, WP1 ledning (2012-2016, EU)

Rikare skog - diversifiering genom inkludering och specialicering (2018 -2020,  Botnia - Atlantica programmet, EU)

ValueConnect. Tandem Forest Values. (2018-2019, KSLA)

 

 

Handledning

Jag har handlett 6 doktorander fram till doktorsexamen och 2 fram till licentiatexamen. Dessutaom har jag varit biträdande handledare for 3 doktorande och 1 licentiat fram till examen.  För närvarande är jag huvudhandledade för 2 doktorander och biträdande handledare till ytterligare 2 doktorander utanför SLU.

Jag har handlett 13 masterstudenter fram till examen och har ytterligare 3  som jag nu handleder

 

Publikationer i urval

Tuulentie, S.,  Lidestav,G.,  Markkula, I., Brix Zinglersen, K., Marie Søndergaard, M.  and Minna Turunen, M.  (in press). Whose knowledge is it anyway? Apprehensions around sharing knowledge of natural resources in the northern peripheries. (p 29 – 41). In McDonagh, J. and Tuulentie, S. (eds) Sharing Knowledge for Land Use Management Decision-Making and Expertise in Europe’s Northern Periphery Edward Elgar Publishing Ltd

Lidestav, G., Bogadóttir, R., Ólafsdóttir, R., Myntti, E-L., Sandström, P. and Sandström, S. (in press).Traditional knowledge and natural resource governance: a gender perspective (p 42- 54) In McDonagh, J. and Tuulentie, S. (eds) Sharing Knowledge for Land Use Management Decision-Making and Expertise in Europe’s Northern Periphery Edward Elgar Publishing Ltd.

Sandström, P., Myntti,  E-L., Sandström, S., Jonsson, N., Lidestav, G.  and Jonsson, T. (in press)  ‘Who knew digitizing and dialogue could change the course of reindeer herding rights? We know, now’: building bridges between knowledge systems and over highways. (p 130 – 143) .In McDonagh, J. and Tuulentie, S. (eds) Sharing Knowledge for Land Use Management Decision-Making and Expertise in Europe’s Northern Periphery Edward Elgar Publishing Ltd.

Lidestav, G., Johansson, M. and Huff, E.S. (2019) Gender Perspectives on Forest Services in the Rise of a Bioeconomy Discourse. (307-325). In Hujala, T., Toppinen, A. and Butler, B.J. Services in Family Forestry. World Forest. Springer.

Johansson K, Andersson E, Johansson M, Lidestav G. (2019) Conditioned openings and restraints: The meaning-making of women professionals breaking into the male-dominated sector of forestry. Gender, Work and Organization. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/gwao.12403

Johansson K, Andersson E, Johansson M, Lidestav G. (2019). The Discursive Resistance of Men to Gender –equality Internvention: Negotiating “unjustness” and “Unnecessity” in Swedish Forestry, Men and Mascukinities. 22(2), pp.117-196.

Weiss, G., Lawrence, A., Hujala, T., Lidestav, G., Nichiforel, L., Nybakk, E.,  Quiroga, S.,  Sarvašova, Z., Suarez, C. and Živojinović. (2019) Forest ownership changes in Europe: State of knowledge and conceptual foundations. Forest Policy and Economics. 99:9-22.

Ficko, A.,  Lidestav, G., Ní Dhubháin, A., Karppinen, H.,  Zivojinovic, I. and Westin, K. (2019). European private forest owner typologies: A review of methods and use. Forest Policy and Economics. 99:21-31.

Matilainen A., Koch M. Zivojinovic I., Lähdesmäki M., Lidestav G., Karppinen H. Didolot F., Jarsky V. Põllumäe P., Colson V., Hricova Z., Glavonjic P., Scriban R.E. (2019) Perceptions of ownership among new forest owners – A qualitative study in European context. Forest Policy and Economics. 99:43-51

Feliciano D., Blagojević D., Böhling K., Hujala T., Lawrence A., Lidestav G., Ludvig A., Turner T., Weiss G. and Zivojinovic I.. Learning about forest ownership and management issues in Europe while travelling: The Travellab approach. Forest Policy and Economics. 99:32-42.

Umaerus, P Högvall Nordin, M. and Lidestav, G.  (2019) Do female forest owners think and act “greener”? Forest Policy and Economics. 99: 52-58

Andersson, E., Johansson, M., Lidestav, G. & Lindberg, M. (2018) Constituting gender and gender equality through policy: the political of gender mainstreaming in the Swedish forest industry, Equality, diversity and inclusion: An International Journal, 37(8), 763-779.

Gebrehiwot, M., Elbakidze, M. and Lidestav, G. (2018) Gender relations in changing agroforestry homegardens in rural Ethiopia. Journal of Rural Studies. 61: 197-205.

Maesano M, Ottaviano M, Lidestav G, Lasserre B, Matteucci G, Scarascia Mugnozza G, Marchetti M (2018). Forest certification map of Europe. iForest 11: 526-533. – doi: 10.3832/ifor2668-011 [online 2018-08-01]

Appelstrand, M. and Lidestav, G. (2017) Womens`s entrepreneurship in Swedish forestry - a matter of adaption or transformation?  In Yousafzai, S., Lindgreen, A., Saeed, S. & Henry, C. (red.). Contextual Embeddedness of Women's Entrepreneurship: Going beyond the Gender-Neutral Approach. Routledge Taylor & Francis

Umaerus, P Högvall Nordin, M. and Lidestav, G.  (2018) Do female forest owners think and act “greener”? Forest Policy and Economics. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.12.001

Carlsson, J., Lidestav, G., Bjärstig, T., Svensson, J and Nordström, E-M. (2017) Opportunities for Integrated Landscape Planning – the Broker, the Arena, the Tool.  LANDSCAPE ONLINE 55:1-20 (2017), DOI 10.3097/LO.201755

Lidestav, G. , Thellbro, C., Sandström, P., Lind, P., Holm, E.,  Olsson, O., Westin, K., Karppinen, H. and Ficko, A. (2017). Interactions between forest owners and their forests. In Keskitalo, E.C.H. (ed) Globalisation and Change in Forest Ownership and Forest Use. Natural Resource Management in Transition. Palgrave Macmillan

Keskitalo, E. C. H,. Lidestav, G., Karppinen, K. and Živojinović, I.  (2017) Is there a new European forest owner? The institutional context.  In Keskitalo, E.C.H. (ed) Globalisation and Change in Forest Ownership and Forest Use. Natural Resource Management in Transition. Palgrave Macmillan. (p 17-55)

Westin, K., Eriksson, L., Lidestav, G., Karppinen, H., Haugen, K. and Nordlund, A. (2017). Individual forest owners in context. In Keskitalo, E.C.H. (ed) Globalisation and Change in Forest Ownership and Forest Use. Natural Resource Management in Transition. Palgrave Macmillan (P. 57-96)

Thellbro, C., Stjernström, O., Sandström, P. and Lidestav, G. (2017).Visualizing the Forest in a Boreal Forest Landscape—The Perspective of Swedish Municipal Comprehensive Planning. Forests 8 (6), 189.

Johansson, K.,  E Andersson, M Johansson, Lidestav, G. (2017). The Discursive Resistance of Men to Gender-equality Interventions: Negotiating “Unjustness” and “Unnecessity” in Swedish Forestry. Men and Masculinities, 1097184X17706400

Follo, G.,  Lidestav, G., Ludvig,  A., Vilkriste, L.,  Hujala, T.,  Karppinen, H , F Didolot and D Mizaraite, D  (2017) Gender in European forest ownership and management: reflections on women as “New forest owners” . Scandinavian Journal of Forest Research 32 (2), 174-184

Erlandsson, E., Fjeld, D and Lidestav, G (2016): Measuring quality perception and satisfaction for wood harvesting services with a triad perspective, International Journal of Forest Engineering, DOI: 10.1080/14942119.2017.1257304

Andersson, E. and Lidestav, G. (2016). Creating alternative spaces and articulating needs: Challenging gendered notions of forestry and forest ownership through women's networks
Forest Policy and Economics  (2016), pp. 38-44.

Appelstrand, M. and Lidestav, G. (2015). Women entrepreneurship – a shortcut to a more competitive and equal forestry sector? Scand J For Res 30(3), 226-234.

Lidestav, G., T. Lind, M. Appelstrand, C. Keskitalo, K. Westin, E. Wilhelmsson (2015) Forest Land Ownership Change in Sweden. COST Action FP1201 - FACESMAP Country Report. European Forest Institute Central-East and South-East European Regional Office, Vienna. 46 pages. [Online publication, limited review procedure]

Häggqvist, P , Berg Lejon, S. & Lidestav G (2014): Look at what they do – a revised approach to communication strategy towards private forest owners. Scandinavian Journal of Forest Research, 29, (7), 697–706.

Umaerus, P., Lidestav, G., Eriksson, O. and Högvall Nordin, M. (2013) Gendered business activities in family farm forestry: From round wood delivery to health service. Scand J of For Research Volume 28, (6): 596-607

Häggström, C., Kawasaki, A. and Lidestav, G. (2013) Profiles of forestry contractors and development of the forestry-contracting sector in Sweden. Scand J of For Res 28: 4, 395-404

Lidestav, G and Arvidsson, A-M (2012) Member, Owner, Customer, Supplier? - The Question of Perspective on Membership and Ownership in a Private Forest Owner Cooperative. INTECH, Forestry / Book 2", ISBN 978-953-308-572-2. P 75-94

Berg Lejon, S, Holmgren, L. Lidestav, G. (2011). A Swedish Data Base for Forest Owner Analysis. Small-scale Forestry (2011) 10:199–210

Lidestav, G. (2010). In competition with a brother: Women's inheritance positions in contemporary Swedish family forestry', Scan. J. For. Res. 25:Suppl No.9 14-25.

Häggqvist, P., Berg Lejon, S. and Lidestav, G. 2010. Forest days as an educational method in Swedish family forestry. Scan. J. For. Res. 25:Suppl No.9 25-32

 


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig resursanalys
Telefon: +46907868391, +46722169224
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig resursanalys
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå