Hoppa till huvudinnehåll

Politices kandidat – hållbar utveckling

Vill du bidra till hållbara lösningar på samhällsproblem? Tycker du att både politik och ekonomi är intressant? Då är politices kandidat rätt utbildning för dig. På SLU får utbildningen nu dessutom en viktig koppling till hållbar utveckling.

PROGRAMINFORMATION

För dig som är intresserad av att göra skillnad och lösa samhällsproblem är politices kandidat rätt utbildning. Programmet ger insikter i hur både politiska och ekonomiska lösningar kan lösa hållbarhetsproblem. Politices kandidat på SLU har en unik inriktning mot hållbar utveckling.  

Du läser statsvetenskap, nationalekonomi, juridik och statistik. Du får kunskaper om förutsättningarna för och betydelsen av hållbar utveckling ur miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Och du lär dig analysera problem och möjliga lösningar.

Programmet har två specialiseringar; nationalekonomi och hållbar utveckling. Det ges på svenska, med vissa kurser på engelska och ger en politices kandidatexamen.

 

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Politices kandidat - hållbar utveckling
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 30
Anmälningskod för svenska studenter: 91051

Urval: Två tredjedelar betyg och en tredjedel högskoleprov.

Behörighet:

För att bli antagen till programmet Politices kandidat – hållbar utveckling krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

- Matematik 3b eller Matematik 3c,
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2

alternativt

- Matematik C
- Samhällskunskap A


Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Programmet Politices kandidat – hållbar utveckling syftar till en kandidatexamen med huvudområden nationalekonomi eller hållbar utveckling. Programmet kan även möjliggöra en politices kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller hållbar utveckling. En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller hållbar utveckling (degree of Bachelor of Science with a Major in Economics/Sustainable Development) eller politices kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller hållbar utveckling (degree of Bachelor of Science in Political Science with a Major in Economics/Sustainable Development).

Examenskrav

Kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet nationalekonomi (G1N, G1F)

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (G2F)

 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet nationalekonomi (kandidatarbete, G2E).

För att uppfylla kraven för politices kandidatexamen krävs dessutom:

 • minst 30 hp statsvetenskap

 • minst 15 hp statistik

 • minst 15 hp förvaltningsrätt.

Kandidatexamen med huvudområde hållbar utveckling uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet hållbar utveckling (G1N, G1F)

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet hållbar utveckling (G2F)

 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet hållbar utveckling (kandidatarbete, G2E).

För att uppfylla kraven för politices kandidatexamen krävs dessutom:

 • minst 30 hp nationalekonomi

 • minst 30 hp statsvetenskap

 • minst 15 hp statistik

 • minst 15 hp förvaltningsrätt.

INNEHÅLL

Politices kandidat - hållbar utveckling har två huvudinriktningar att välja mellan:

- nationalekonomi
- hållbar utveckling

År 1

Första året inleds med kursen Perspektiv på hållbarhet som ger dig grundläggande kunskaper i förutsättningarna för och betydelsen av hållbar utveckling: miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Utöver den inledande kursen läser du nationalekonomi vid SLU samt statskunskap vid Uppsala universitet

År 2 och år 3

Efter gemensamma inledande kurser i nationalekonomi, juridik och statistik fördjupar du dig inom den valda inriktningen. Utbildningen ger en stabil teoretisk grund inom din inriktning med tillämpningar inom naturresurser och hållbarhet. Oavsett inriktning så betonas i programmet de tre dimensionerna i hållbar utveckling.

Nationalekonomisk inriktning: Du får en grundlig nationalekonomisk utbildning med en profilering mot policy, hållbar utveckling och naturresursförvaltning. Du läser mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri och statistik kombinerat med tillämpningar i naturresursekonomi, miljöekonomi och policy. Programmets tvärvetenskapliga inriktning balanseras med kurser inom bland annat hållbar utveckling, statsvetenskap och juridik. År 3 erbjuds valbara kurser och det finns möjlighet till praktik. Dessutom läser du kurser i bland annat hållbar utveckling, jordbruksekonomi samt naturresurs- och miljöekonomi. Möjligheter till en utbytestermin finns.

Inriktningen hållbar utveckling: Du får fördjupade kunskaper inom hållbar utveckling som tvärvetenskapligt fält. Inriktningen belyser avvägningar och konflikter som kan uppstå mellan de olika dimensionerna i hållbar utveckling. Du får fördjupade kunskaper inom naturresursförvaltning, konfliktanalys, dialogverktyg och samverkansfrågor, vilket kompletteras med grundläggande kunskaper i nationalekonomi, statsvetenskap, statistik och juridik. Möjligheter till praktik och en utbytestermin finns.

Programmet ges på svenska, med vissa kurser på engelska.

Här kan du se ett mer detaljerat ramschema. Det kan ske förändringar i ramschemat.

KARRIÄR

Arbetsmarknaden efter examen är god, med roller som:
- analytiker
- handläggare
- utredare
- strateg
- utvärderare

Jobben finns i kommunala, statliga eller internationella organisationer eller privata företag.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på programmet med avlagd kandidatexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå. 
Exempel på masterprogram på SLU som du kan läsa vidare på:
- Environmental economics and management
- Environmental communication and management
Rural development and natural resource management
- Sustainable food systems

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Statskunskap A

2024-01-15 - 2024-06-02
30,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Mikroekonomi II

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Mikroekonomi III

2024-01-15 - 2024-02-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Politices kandidat - hållbar utveckling

Programkod:
NK012

Beslutsdatum:
2020-09-10

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till programmet Politices kandidat – hållbar utveckling krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

 • Matematik 3b eller Matematik 3c,

 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2

alternativt

 • Matematik C

 • Samhällskunskap A

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och

 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Programmet Politices kandidat – hållbar utveckling syftar till en kandidatexamen med huvudområden nationalekonomi eller hållbar utveckling. Programmet kan även möjliggöra en politices kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller hållbar utveckling. En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller hållbar utveckling (degree of Bachelor of Science with a Major in Economics/Sustainable Development) eller politices kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi eller hållbar utveckling (degree of Bachelor of Science in Political Science with a Major in Economics/Sustainable Development).

Examenskrav

Kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet nationalekonomi (G1N, G1F)

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (G2F)

 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet nationalekonomi (kandidatarbete, G2E).

För att uppfylla kraven för politices kandidatexamen krävs dessutom:

 • minst 30 hp statsvetenskap

 • minst 15 hp statistik

 • minst 15 hp förvaltningsrätt.

Kandidatexamen med huvudområde hållbar utveckling uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet hållbar utveckling (G1N, G1F)

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet hållbar utveckling (G2F)

 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet hållbar utveckling (kandidatarbete, G2E).

För att uppfylla kraven för politices kandidatexamen krävs dessutom:

 • minst 30 hp nationalekonomi

 • minst 30 hp statsvetenskap

 • minst 15 hp statistik

 • minst 15 hp förvaltningsrätt.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmet ger en bred utbildning för att kunna beskriva och förstå samhällsproblem relaterade till hållbar utveckling och analysera dessa med utgångspunkt i olika vetenskapliga och tvärvetenskapliga perspektiv. I programmet ingår studier i statsvetenskap, nationalekonomi, hållbar utveckling, juridik och statistik.

Introduktionskursen ger studenter möjlighet att erhålla grundläggande kunskaper i förutsättningarna för och betydelsen av hållbar utveckling ur ett systemperspektiv som omfattar de tre dimensionerna i hållbar utveckling, dvs miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Utöver introduktionskursen läser alla studenter på programmet en termin nationalekonomi, en termin statsvetenskap samt en termin juridik och statistik. Inom programmet ges två huvudinriktningar för studenterna att välja mellan: nationalekonomi och hållbar utveckling. Studenterna läser tre terminer med fördjupning inom det valda huvudämnet, där utbildningen ger en stabil teoretisk grund inom huvudämnet med tillämpningar inom naturresurser och hållbarhet. Oavsett inriktning så betonas i programmet de tre dimensionerna i hållbar utveckling.

De studenter som väljer nationalekonomisk inriktning ges möjlighet till en grundlig nationalekonomisk utbildning med en profilering mot policy, hållbar utveckling och naturresursförvaltning. Studenterna läser mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri och statistik kombinerat med tillämpningar i naturresursekonomi, miljöekonomi och policy. Programmets tvärvetenskapliga inriktning balanseras med kurser inom bland annat hållbar utveckling, statsvetenskap och juridik. Valbara kurser erbjuds år 3 och inkluderar möjlighet till praktik samt kurser ibland annat hållbar utveckling, jordbruksekonomi samt naturresurs- och miljöekonomi. Möjligheter till en utbytestermin finns.

De studenter som väljer inriktningen hållbar utveckling ges möjlighet till fördjupade kunskaper inom hållbar utveckling som tvärvetenskapligt fält. Inriktningen belyser avvägningar och konflikter som kan uppstå mellan de olika dimensionerna i hållbar utveckling. Studenterna ges möjlighet till fördjupade kunskaper inom naturresursförvaltning, konfliktanalys, dialogverktyg och samverkansfrågor, vilket kompletteras med grundläggande kunskaper i nationalekonomi, statsvetenskap, statistik och juridik. Möjligheter till praktik och en utbytestermin finns. Programmet ges på svenska, med vissa kurser på engelska.

Kurser i programmet

Huvudområden/ämnen

HU=Hållbar utveckling, JU=Juridik, LB=Lantbruksvetenskap, MX=Miljövetenskap, NA=Nationalekonomi, SK=Statskunskap, ST=Statistik, ÖA=övrigt ämne

Specialisering Nationalekonomi

Kurs Huvudområde-Fördjupning

År 1

Perspektiv på hållbarhet, 15 hp HU G1N

Mikroekonomi I med matematik, 15 hp NA G1N

Statskunskap A, 30 hp (Uppsala universitet) SK G1N

År 2

Introduktion till makroekonomi, 7,5 hp NA G1F

Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö, 7,5 hp NA G1F

Statistik för ekonomer, 15 hp ST G1N

Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp JU G1N

Mikroekonomi II - Företag och samhälle, 15 hp NA G1F

År 3

Methods in Economics, 15 hp NA G1F

Agricultural Economics, Policy and Trade, 7,5 hp NA/LB G2F

Natural Resource and Environmental Economics, 7,5 hp NA/MX G2F

Microeconomics III, 7,5 hp NA G2F

Applications of Theory and Methods in Agricultural Economics, 7,5 hp NA G2F

Applications of Theory and Methods in Environmental Economics, 7,5 hp NA G2F

Självständigt arbete i nationalekonomi G2E, 15 hp NA G2E

Ytterligare valbara programkurser:

Kvalificerad praktik 1, 7,5 hp ÖÄ GXX

Specialisering Hållbar utveckling

Kurs Huvudområde/Fördjupning

År 1

Perspektiv på hållbarhet, 15 hp HU G1N

Mikroekonomi I med matematik, 15 hp NA G1N

Statskunskap A, 30 hp (Uppsala universitet) SK G1N

År 2

Introduktion till makroekonomi, 7,5 hp NA G1F

Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö, 7,5 hp NA G1F

Statistik för ekonomer, 15 hp ST G1N

Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp JU G1N

Hållbarhetens politik och praktik, 15 hp HU G1F

*År 3 *

Samhällsvetenskapliga teorier för hållbar utveckling, 15 hp HU G1F

The Economics of Sustainable Development, 15 hp HU G1F

Samhällsvetenskapliga metoder för hållbar utveckling, 15 hp HU G2F

Självständigt arbete i hållbar utveckling G2E, 15 hp HU G2E

*Ytterligare valbara programkurser: *

Kvalificerad praktik 1, 7,5 hp ÖÄ GXX

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övriga föreskrifter

I enlighet med SLU:s övergripande riktlinjer för lika villkor, präglas en väl fungerande studiemiljö av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Detta befrämjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på programmet med avlagd kandidatexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

#pluggahållbart

Funderar du på hur vardagen ser ut för våra studenter? Här kan du följa några studenter som #pluggahållbart.

Studenter i ett laboratorie
Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

 

Frågor och svar om studier.png

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…