Ny sökning
HU0001

Perspektiv på hållbarhet

Den här kursen introducerar begreppet hållbar utveckling som ett socialt fenomen och syftar till att ge en grundläggande förståelse för komplexa hållbarhetsutmaningar utifrån ett brett samhällsperspektiv.Kursen har en praktisk och problembaserad ingång och behandlar framväxten av hållbar utveckling som begrepp inom politik och praktik. Andra viktiga områden kursen belyser är skillnader och målkonflikter mellan olika konkurrerande definitioner och visioner kopplade till hållbarhet.I kursen ges en grund för att utveckla tvärvetenskapliga synsätt och en introduktion till programmet Politices kandidat – hållbar utveckling.

Information från kursledaren

Hej studenter!

Som kursledare vill jag välkomna er till denna kurs som ges för första gången nu på hösten 2021. Det är många på SLU som har jobbat hårt för att förverkliga den här kursen och vi ser fram emot att träffa er i höst. Ett kursteam har jobbat hårt under våren för att planera kursen med endast ett fåtal detaljer kvar att spika. Här kan du se kursplanen, ett preliminärt schema, och en preliminär litteraturlista, men ha i åtanke att vissa mindre detaljer kan komma att ändras innan kursen börjar i slutet av augusti.

Ni kanske undrar om vi kommer att ha fysisk undervisning eller inte. Vi planerar i nuläget att ha mest online-undervisning, med några undantag. Alla seminarierna i kursen kommer att vara på campus i särskilt-utrustade lokaler som möjliggör både fysiskt och online-deltagande, ni kan alltså välja att vara med på semianrierna fysiskt eller virtuellt. Vi har också en utflykt utomhus den 3:e september och det är en tentamen den 27:e september som kräver fysisk närvaro. Beroende på läget med pandemi kan vi behöva ändra till uteslutande online undervisning. Har ni särskilda behov kan vi diskutera dem under kursens första vecka. Vad gäller pandemin kommer kursledningen att vara så flexibel som det går utifrån SLUs anvisningar och studenternas behov.

Har ni frågor, tveka inte att kontakta mig.

Med vänliga hälsningar,

Brian Kuns

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HU0001-10336 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HU0001

Läsåret 2023/2024

Perspektiv på hållbarhet (HU0001-10379)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Perspektiv på hållbarhet (HU0001-10070)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Kursplan

HU0001 Perspektiv på hållbarhet, 15,0 Hp

Sustainability Perspectives

Ämnen

Hållbar utveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Definitioner och dimensioner av hållbar utveckling 7,5 0102
Olika vägar för att förverkliga hållbar utveckling 7,5 0103

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt;

- Matematik 3b eller Matematik 3c,

- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2

alternativt

- Matematik C

- Samhällskunskap A

Mål

Kursen introducerar begreppet hållbar utveckling som ett socialt fenomen och syftar till att ge en grundläggande förståelse för komplexa hållbarhetsutmaningar utifrån ett brett samhällsperspektiv. Kursen har en praktisk och problembaserad ingång och behandlar framväxten av hållbar utveckling som begrepp inom politik och praktik. Kursen belyser skillnader och målkonflikter mellan olika konkurrerande definitioner och visioner kopplade till hållbarhet. Sammantaget ger kursen en grund för att utveckla tvärvetenskapliga synsätt. Kursen ska även ge en introduktion till programmet Politices kandidat – hållbar utveckling samt utveckla generella färdigheter för universitetsstudier.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• Beskriva och förklara olika sätt att förstå hållbar utveckling med utgångspunkt i praktiska fall och/eller policyinitiativ

• Exemplifiera hur olika former av hållbarhet, hållbarhetsutmaningar och möjligheter kan belysas och analyseras utifrån olika vetenskapliga perspektiv och synsätt

• Identifiera och översiktligt beskriva förekomsten av mål- och intressekonflikter i hållbar utveckling

• Beskriva och kritiskt diskutera de "förenklade" problembilder och lösningsförslag som ofta förekommer i policyinitiativ och i aktuell forskning

• Söka, kritiskt förhålla sig till och diskutera vetenskaplig litteratur i tal och skrift

• Redovisa utfört arbete såväl skriftligt som muntligt

Innehåll

Kursen behandlar följande ämnen eller teman:

• Hållbar utveckling som ett omstritt och historiskt föränderligt begrepp

• Ideologiska perspektiv på hållbar utveckling

• Olika ämnesperspektiv på hållbar utveckling

• Aktuella exempel på hur olika aspekter på hållbarhet konkretiseras i policy och förvaltning

• Målkonflikter inom hållbar utveckling

• Rumslig, tidsmässig och administrativ skala i hållbar utveckling

• Vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt

• Praktisk övning i problemhantering baserat på fallstudierKursen tar avstamp i olika konkreta utmaningar och förslag till lösningar på hållbarhetsproblem. Kursen innehåller föreläsningar, övningar i muntlig och skriftlig framställan, samt arbete individuellt och i grupp i form av exempelvis seminarier för att belysa olika perspektiv på, och utmaningar kopplade till, hållbar utveckling. Studenterna får praktisk övning i att kritiskt förhålla sig till olika hållbarhetsutmaningar såsom utveckling för vem, mot vad och enligt vem, samt avvägningar mellan olika mål genom att arbeta problembaserat och fallstudieorienterat.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom:

• en skriftlig tentamen

• deltagande i obligatorisk bibliotekskurs

• redovisning av individuella arbeten och grupparbeten

• aktivt deltagande i obligatoriska seminarier


- Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
- Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Medansvariga:

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi

Litteraturlista

  1. Sustainability Författare: Theile, Leslie Paul ISBN: 9781509511075 1) Economic Development Författare: Todaro, Michael & Smith, Stephen ISBN: 9781292291208

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0001 Anmälningskod: SLU-10336 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%