Hoppa till huvudinnehåll

Modeller

Vilken eller vilka frågor är det som ska besvaras? Vilka data finns att tillgå? Rör det en liten skala (del av fält), nationellt, eller något däremellan? Olika modeller lämpar sig olika väl för olika tillämpningar och därför jobbar vi med många olika modeller.

Vetefält. Foto.

Modellöversikt

Modellerna som inom SLU Vattennav i kan delas in i två typer – dels modeller för beräkning av läckage av kväve och fosfor från jordbruksmark, dels modeller för beräkning av vattenbalanser samt transport och omsättning av näringsämnen i vattendrag och sjöar. Till den förra kategorin hör modellerna SOILNDB och ICECREAMDB och till den senare FyrisNP och FyrisQ. Dessa modeller har helt eller delvis utvecklats på SLU inom olika forskningsprojekt och tillämpas inom ramen för SLU:s verksamhetsområde Miljöanalys.

SOILNDB och ICECREAMDB ingår i ett beräkningssystem för läckage av näringsämnen från åkermark benämnt NLeCCS. Beräkningssystemet används i uppdrag för att göra beräkningar på nationell och regional skala. En tillämpning är ANLeC som beräknar åtgärdspotential. En annan är beräkning av näringsreduktion i anlagda våtmarker.

Förutom modellerna som beskrivits ovan arbetar vi även med INCA, PERSiST, SWAT och USPED.

Ett staket som går från gräsmark ut i havet i skärgården. Foto.

Exempel på tillämpningsområden

 • Beräkning av Sveriges utsläpp av kväve och fosfor till omgivande hav. för rapportering till HELCOM inom ramen för SMED-konsortiet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.
 • Uppföljning av miljömålet "Ingen övergödning" på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Analys av belastningen av näringsämnen från land till hav under olika år.
 • Beräkning av kväve- och fosforutlakningen från Sveriges åkermark och utvärdering av orsaker till förändringen.
 • Uppfölning av effekten av CAP (Common Agriculture Policy) och genomförda åtgärdsprogram för minskad kväveutlakning på uppdrag  av Jordbruksverket.
 • Källfördelning av kväve- och fosforbelastning inom olika avrinningsområden för att att ge underlag för kostnadseffektiva åtgärder genom scenarioberäkningar.
 • Beräkning av risk för ytavrinning och erosion.
 • Beräkning av våtmarkers potential för att minska övergödningen.
 • Beräkning av effekter av klimatpåverkan på läckage, retention och transport av näringsämnen från land till hav. 
 • Kunskapsöverföring till andra länder, bland annat runt Östersjön.

Våra modeller

 • ANLeC (Average Nutrient Leaching Calculator)

  Beräkningssystem för identifiering av åtgärdspotential för läckaget av näringsämnen från...
 • FyrisNP

  Modellen beräknar transport, retention och källfördelning av kväve- och fosforflöden.
 • FyrisQ

  FyrisQ beräknar vattenbalanser och simulerar avrinning.
 • ICECREAMDB

  Modellen beräknar fosforförluster från åkermark genom simulering.
 • INCA

  INCA är ett modelleringsverktyg för vattenkvalitet på landskapsskala.
 • NLeCCS (Nutrient Leaching Coefficient Calculation System)

  SOILNDB och ICECREAMDB ingår i systemet NLeCCS som beräknar läckage av näringsämnen från åkermark.
 • Näringsreduktion i anlagda våtmarker

  Beräkning av hydraulisk belastning, näringsbelastning och retention i anlagda våtmarker.
 • PERSiST

  PERSiST beräknar avrinning.
 • SOILNDB

  Modellen beräknar kväveförluster från åkermark genom simulering.
 • SWAT

  Modellen beräknar hydrologi samt sediment-, kväve- och fosfortransporter i ett avrinningsområde
 • USPED

  USPED beräknar rumslig fördelning av erosions- och depositionsområden.

Vilande beräkningsmodeller

 • FyrisCOST

  FyrisCOST är ett PC-baserat beslutsstödssystem som kan beräkna effekt och kostnadseffektivitet fö...
 • FyrisSKZ - skyddszonsdatabas

  FyrisSKZ är en nationell, webbaserad databas för skyddszoners effekt och kostnad.
 • SWE-model

  SWE-model (Soil-Water-Environment) är en processorienterad avrinningsområdesmodell anpassad för e...
 • TBV (Tekniskt Beräkningssystem Vatten)

  Tekniskt Beräkningssystem Vatten (TBV) utvecklades inom konsortiet SMED för att klara Sveriges...
Publicerad: 08 augusti 2023 - Sidansvarig: elin.widen@slu.se
Loading…