INCA

Senast ändrad: 16 mars 2023
Logotyp för INCA-modellen. Redigerat foto.

INCA är ett modelleringsverktyg för vattenkvalitet på landskapsskala.

INCA är en familj av landskapsskalemodeller för att simulera ämnestransport i vattendrag. Olika versioner av modellen har utvecklats för kväve, fosfor, sediment, kol, kvicksilver och metaller. Modellen har applicerats i Sverige, Europa och övriga världen för att simulera vattenkvalitet i jordbruksdominerade såväl som i skogsklädda och urbana avrinningsområden. Eftersom INCA är semi-distribuerad kan den användas för att simulera vattenkvalitet och -flöde i flera punkter i ett avrinningsområde. Modellen har en tidsupplösning på ett dygn och lämpar sig för simuleringar av  tidsperioder från ett till mer än hundra år. INCA kan användas för att studera den relativa betydelsen av olika processer på land och i vattnet för vattenkvaliteten i avrinningsområdet. Modellen kan också användas för att simulera effekterna på ämneskoncentrationerna i vattendrag av förändringar i markanvändning och klimat.

Myndigheter, forskare och andra kan kontakta SLU Vattennav för förfrågningar om samarbetsprojekt där INCA-modellen används.