SOILNDB

Senast ändrad: 15 mars 2023

Modellen beräknar kväveförluster från åkermark genom simulering.

SOILNDB är en simuleringsmodell för beräkning av kväveförluster från åkermark till ytvatten. Modellen är också ett verktyg för att studera effekter på kväveläckaget genom ändrad markanvändning eller ändrade produktionsförhållanden inom jordbruket. Basen för modellen är två ofta använda vetenskapliga modeller, SOIL och SOILN, vilka beskriver vatten och energiflöden, samt kvävetransformerings- och transportprocesser i marken.

Modellen ger resultat antingen som årsmedelvärden eller som tidsserier med dygnsupplösning. SOILNDB beräknar läckagekoefficienter utgående från grödor, gödsling, avkastning, marktyp och klimatfaktorerna nederbörd, temperatur, solinstrålning, luftfuktighet och vindhastighet. Modellen drivs med dagliga klimatdata från utlakningsregioner med bestämd medelavrinning för att som slutresultat få fram en matris av läckagekoefficienter för de olika kombinationerna.

De beräknade läckagekoefficienterna för kväve kan laddas ned via våra resultatsidor. 


Kontaktinformation