Yta och kvalité på Sveriges skolgårdar

Last changed: 03 March 2020

Maria Kylin och Linnea Lindström

Financier: FoMA
Time period: 2019-2021

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla, men också problematisera och föreslå vilka indikatorer som kan användas för att ”mäta” god byggd miljö ur ett barnperspektiv. Det är en komplex fråga där frågor kring vad som är rätt att mäta ur ett barnperspektiv, vad som kan mätas ur ett planeringsperspektiv och hur det i så fall ska mätas kan diskuteras.

Målet med delprojektet är att med insamlad kvantitativa mätnings data från SCB som underlag titta närmare på kvalitativa aspekter.
Hur stora ytor är lekbara på de skolgårdar som har minskat ytan/barn, och hur stora ytor är hårdgjorda respektive vegetationsbeklädda? Vilka ytor och kvaliteter är det som har försvunnit när skolgårdar har krympt? Nybyggda skolor som har små gårdar – vilka lekvärden är det som finns respektive inte finns?


Contact