New search
HV0156

Small companion animals and laboratory animal science

The course evaluation is now closed

HV0156-30076 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for HV0156

Academic year 2019/2020

Small companion animals and laboratory animal science (HV0156-30239) 2020-01-20 - 2020-02-19

Academic year 2018/2019

Small companion animals and laboratory animal science (HV0156-30156) 2019-01-21 - 2019-02-20

HV0156 Small companion animals and laboratory animal science, 7.5 Credits

Små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap

Syllabus approved

2017-11-14

Subjects

Biology Animal science

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, at least 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G2F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

.

Objectives

.

Content

.

Formats and requirements for examination

.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

.

Responsible department

Department of Animal Environment and Health

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biology field: Zoologi (djurbiologi)

Betygskriterier - Små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap (HV0156)

Kursmål

Kursen ger grundläggande kunskaper om de små sällskapsdjurens fysiologi, utfodring, avel, etologi och skötsel. I kursen ingår lagar och förordningar som rör sällskapsdjur samt försöksdjuren och nyttjandet av djur för försöksändamål. Kursen innefattar de vanligaste små sällskapsdjuren och de djur som används vid djurförsök.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

1. bedöma olika djurhållningsformer av sällskapsdjur utifrån relevant djurskyddslagstiftning samt med hänsyn till djurslagsspecifik anatomi, fysiologi, nutrition, avel och välfärd

2. diskutera hygienrutiner och smittskyddsaspekter i olika typer av djurhållning och djurhantering

3. beskriva vanliga tecken på stört hälsotillstånd hos djur samt hur deras allmäntillstånd kan bedömas

4. utifrån sällskapsdjurens ekologi redogöra för deras beteendebehov samt diskutera hur de kan påverkas av miljöomställningar och stress

5. redogöra för och diskutera hållbart nyttjande av djur för försöksändamål utifrån relevant lagstiftning, djurens behov och etik.

Projektarbete (lärandemål 1-4)

På momentet ges betygen U/3/4/5.

Den betygsbaserade examinationen sker i form av ett enskilt projektarbete som täcker upp olika betygsnivåer i nedanstående läromål.

Läromål 5 ingår inte i projektarbetet.

Betyg

Lärandemål 1

Lärandemål 2

Lärandemål 3

Lärandemål 4

Lärandemål 5

5

Studenten bedömer djurhållningen i en zoobutik för två arter från två valfria djurgrupper utifrån relevant djurskyddslagstiftning

Studenten beskriver hygienrutiner för två arter från två valfria djurgrupper, samt diskuterar potentiella smittskyddsaspekter

Studenten beskriver arternas beteendebehov utifrån ett ekologiskt perspektiv. Studenten beskriver även minst ett onormalt beteende per djurart, förklarar troliga orsaker till varför detta beteende uppkommit, och hur dessa beteenden avviker från normalt beteende. Studenten beskriver åtgärder som kan förhindra att beteendet uppstår, samt ger förslag på hur beteendet kan minska när det väl uppstått.

Deltagande på alla obligatoriska moment under försöksdjursveckan

4

Studenten beskriver arternas beteendebehov utifrån ett ekologiskt perspektiv. Studenten beskriver även minst ett onormalt beteende per djurart, förklarar troliga orsaker till varför dessa beteenden uppkommit, och hur dessa beteenden avviker från normalt beteende.

3

Studenten bedömer djurhållningen i en zoobutik för en art från valfri djurgrupp1 utifrån relevant djurskyddslagstiftning

Studenten beskriver hygienrutiner för en art från valfri djurgrupp, samt diskuterar potentiella smittskyddsaspekter

Studenten beskriver artens beteendebehov utifrån ett ekologiskt perspektiv. Studenten beskriver även minst ett onormalt beteende2 för vald djurart, förklarar troliga orsaker till varför detta beteende uppkommit, och hur detta beteenden avviker från djurets normala beteende.

1Djurgrupper: gnagare/kaniner; fåglar; reptiler; fiskar 2Om inga onormala beteenden finns beskrivna, kan andra typer av problem relaterat till djurets hälsa beskrivas

Nedanstående kriterier gäller för att uppnå olika betygsnivåer under kursen:

Betyg 3

 • Godkänd närvaro på alla obligatoriska moment
 • Basgruppsarbete: redogörelse av minst 2 vetenskapliga artiklar/fall
 • Redovisning av grupparbete
 • Genomförande av eget studiebesök
 • Godkänd för betyg 3 på projektarbete
 • Redovisning av eget och opponering på annat projektarbete

Betyg 4

 • Alla kriterier för betyg 3 ska vara uppfyllda
 • Godkänd för betyg 4 på projektarbetet

Betyg 5

 • Alla kriterier för betyg 3 ska vara uppfyllda
 • Godkänd för betyg 5 på projektarbetet
1) Ingen obligatorisk litteratur
Comments: Den här kursen har ingen obligatorisk kurslitteratur som behöver köpas in. Vi kommer istället använda oss av vetenskapliga artiklar, lagstiftning och annan relevant information. Vi kommer fokusera på att ni själva får jobba med att hitta den information ni behöver. Ni kommer dels få artiklar från oss under kursens gång, dels träna på att själva hitta artiklar.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Companion and Sports Animals - Bachelor´s programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology Animal science
Course code: HV0156 Application code: SLU-30076 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Environment and Health Pace: 100%