New search
LK0281

Gardens in Healthcare, Introductory Course

Målet med kursen är att ge en introduktion till hur trädgårdar kan användas inom vård, omsorg och rehabilitering. Kursen är till för dig som vill utveckla trädgårdsrum som erbjuder meningsfulla aktiviteter för människor i behov av särskilt stöd och är väl anpassade till specifika verksamheter och målgrupper. Det ges en introduktion i forskningsläget kring naturens potentiella roll för människans hälsa och välbefinnande. Det är en kurs på halv-distans med 3 - 4 träffar i Alnarp på dagtid.

Information from the course leader

Välkommen till kurshemsidan!

KURSÖVERSIKT (UPPDATERAD 22-07-21)

Obligatoriska kursträffar: 6-8 september (på zoom), 10-12 oktober 2022 (på Alnarp), 9-10 januari 2023 (på zoom). Dagarna är schemalagda från tidigast 8.00 till senast 17.00.

Frivilliga moment: Studieresa till Köpenhamn 9 september klockan 8.00-17.00 samt föreläsningar/seminarier på zoom klockan 13-16 den 17 november.

Kursdagar på valfri plats: 16-18 november 2022 (individuellt arbete som varje student själv planerar).

Observera att det är obligatorisk närvaro på kursen och därför är lösningen, om någon uteblir på många schemalagda moment, att närvara på dessa moment nästa gång kursen går.

OBS 1: Just nu har vi tekniska problem med Canvas och vi återkommer så snart sidan är tillgänglig.

OBS 2: Studieresan till Danmark den 9 september är ej obligatorisk för kursen och antalet platser är begränsat. Anmäl ditt intresse till helene.landin@slu.se så fort som möjligt.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LK0281-10254 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LK0281

Academic year 2023/2024

Gardens in Healthcare, Introductory Course (LK0281-10256)

2023-08-28 - 2024-01-14

Academic year 2021/2022

Gardens in Healthcare, Introductory Course (LK0281-10322)

2021-08-30 - 2022-01-16

Academic year 2020/2021

Gardens in Healthcare, Introductory Course (LK0281-10175)

2020-08-31 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Gardens in Healthcare, Introductory Course (LK0281-10277)

2019-09-02 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Gardens in Healthcare, Introductory Course (LK0281-10283)

2018-09-03 - 2019-01-20

Academic year 2017/2018

Gardens in Healthcare, Introductory Course (LK0281-10139)

2017-08-28 - 2018-01-14

Syllabus and other information

Litterature list

I listan nedan finns angivet om litteratur finns på Canvas på Alnarpsbiblioteket eller på webben. Litteratur på Canvas är tillgänglig för dig som går kursen men du har inte rätt att sprida vidare.

Många av SLU-bibliotekens databaser, e-tidskrifter och andra elektroniska resurser är licensbelagda och kan bara användas internt inom SLU. Dessa licensbelagda resurser kan du som är student få tillgång till med hjälp av vår VPN-tjänst, oberoende av var du befinner dig. Läs här om hur du går tillväga: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/databaser-och-e-tidskrifter/

Kurslitteraturen är uppdelad i följande delar:

  • Referenslitteratur till kursen i sin helhet
  • Kurslitteratur till uppgift: Utgångspunkter och begrepp
  • Kurslitteratur till uppgift A: Samla dokumenterad kunskap om en målgrupp
  • Kurslitteratur till uppgift B: Samla erfarenhet om en målgrupp
  • Kurslitteratur till uppgift C: Undersök en specifik miljös användbarhet för en målgrupp

Det finns möjlighet att boka hjälp av en bibliotekarie (exempelvis till uppgift A): https://www.slu.se/site/bibliotek/kontakta-oss/boka-en-bibliotekarie/

Kurslitteratur till inlämningsuppgift**: Utgångspunkter och* begrepp***

Bengtsson, A., Oher, N., Åshage, A., Lavesson, L., Grahn, P. (2018). Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang: En forskningssammanställning. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie:17. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. bengtsson_a_et_al_181008.pdf (slu.se)

Birgersson, J. & Olofsson, E. (2014*).** Hälsa genom trädgårdsterapi för personer med psykisk ohälsa: En litteraturstudie. *Kandidatuppsats, Lunds universitet. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4731087&fileOId=4731088

Erlandsson, L-K. & Persson, D. (2014) ValMo-modellen.* Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. *Sid 35 – 71. Studentlitteratur AB, Lund. (Alnarpsbiblioteket)

Grahn, P. (2012) Natur och hälsa i en alltmer urban livsmiljö. *Socialmedicinsk tidskrift 3, *sid 207-216. (Canvas)

Johansson, M. & Küller, M. (2005). *Svensk Miljöpsykologi. *Studentlitteratur. Lund. Kap. 1, 6-7, 9-10, 12-15, 17-18 samt 21. (Alnarpsbiblioteket)

Nebelong, H. (2003) Sansehaver – Naturens terapirum. *Vaekst *4:2003 (Canvas)

Nilsson, G., Grahn, P. & Börjesson, B. (2009). *Trädgårdsterapi. *Studentlitteratur. Lund. (Alnarpsbiblioteket)

Schmidtbauer, P., Grahn, P. & Lieberg, M. (2005) *Tänkvärda trädgårdar. *Stockholm: Formas. (Alnarpsbiblioteket)

Extensivt

Abramsson, K. & Tenngart, C. (2003) Grön* Rehabilitering. Behov, möjligheter och förutsättningar för en grön rehabiliteringsmodell*. Växjö: LRF Sydost. (Alnarpsbiblioteket och Canvas)

Grahn, P. & Ottosson, Å. (2010) *Trädgårdsterapi: Alnarpsmetoden: Att ta hjälp av naturen vid stress och utmattning. *Stockholm: Bokförlaget Bonnier Existens. (Alnarpsbiblioteket)

Niemi, M. (2012). Naturbaserade diskurser i praktik och teori – motiv och argument. Socialmedicinsk tidskrift* 3. *http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/909

Sahlin, E., Ahlborg, G., Matuszczyk, J.V. & Grahn, P. (2014). Nature-Based Stress Management Course for Individuals at Risk of Adverse Health Effects from Work-Related Stress – Effects on Stress Related Symptons, Workability and Sick Leave. Int* J. Environ. Res. Public Health *2014, 11, 6586-6611; doi: 10.3390/ijerph110606586

Kurslitteratur till inlämningsuppgift A (Fas A)****: Samla dokumenterad kunskap om en målgrupp

Läkemedelsverket (2014) *Läkemedelsboken *www.lakemedelsboken.se

Nevstrup Andersen, L. (2007) *Betydningen af de aktiviteter som udføres af deltagerne i Alnarps Rehabiliteringshave og sammenhængen til omgivelserne. *Examensarbete, SLU. (Canvas)

Ottosson, J. (1997). Naturens betydelse i en livskris. Movium. Alnarp.

Extensivt

Björkqvist, U. (2009) *Naturnära omsorg – en handbok. *Kårkulla samkommun, Vasa. (Alnarpsbiblioteket) Kan köpas via: majohans@karkulla.fi

Lindén, S.& Grut, J. (2003) Healing* Fields. Working With Psychotherapy and Nature To Rebuilt Shattered Lives. *Franches Lincoln Publishers Ltd. ISBN: 9780711220270

Malmgren, P. (2008) Upplevelser* av natur utan visuella intryck*. Examensarbete, SLU. (Canvas)

Palsdottir, A M., Persson, D.; Persson, B. & Grahn, P. (2014), The Journey of Recovery and Empowerment Embraced by Nature — Clients’ Perspectives on Nature-Based Rehabilitation in Relation to the Role of the Natural Environment. *Int. J. Environ. Res. Public Health *2014, 11, 7094-7115; doi:10.3390/ijerph110707094

**Kurslitteratur till inlämningsuppgift B (Fas B)****: Samla erfarenhet om en målgrupp

Jacobsen, J. (1993) Intervju: Konsten* att lyssna och fråga*. Lund: Studentlitteratur. (Alnarpsbiblioteket)

Extensivt

Trost, J. (2005) Kvalitativa* intervjuer*. Lund: Studentlitteratur. (Alnarpsbiblioteket)

**Kurslitteratur till inlämningsuppgift C (Fas C): Undersök en specifik miljös användbarhet för en målgrupp

Bengtsson, A. & Grahn, P. (2014). *Natur och trädgård i ett vårdsammanhang. *I Wijk. H. (red)

Vårdmiljöns* betydelse*. Studentlitteratur. Sid 229-254. (Canvas)

Nordh, H. (2006) Parkkaraktärer* – ett verktyg för planering och gestaltning av grönområden*. Examensarbete, SLU. Läs sid. 15-26. (Canvas)

Stigsdotter, U. (2012). Terapiträdgårdar - evidensbaserad design. *Socialmedicinsk tidskrift 3 *sid 240-250. (Canvas)

Extensivt

Abramsson, K. & Tenngart, C. (2003) Grön* Rehabilitering. Behov, möjligheter och förutsättningar för en grön rehabiliteringsmodell*. Kapitel 5, sid 24-26. Växjö: LRF Sydost. (Alnarpsbiblioteket) (Canvas)

Bengtsson, A. (2003) Utemiljöns* betydelse för äldre och funktionshindrade – Kunskapssammanställning*. Statens folkhälsoinstitut 2003:6. Läs sid 48-70. (Canvas)

Erlandsson, L-K. & Persson, D. (2014) ValMo-modellen.* Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. *Sid 35 – 71. Studentlitteratur AB, Lund. (Alnarpsbiblioteket)

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Landscape Architecture Landscape Architecture
Course code: LK0281 Application code: SLU-10254 Location: Alnarp Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of People and Society Pace: 50%