New search
TU0029

Clinical veterinary medicine incl population medicine and veterinary public health with applied epidemiology and epizootiology

The course evaluation is open

Please fill in the evaluation form

You have until 2022-01-23

Additional course evaluations for TU0029

TU0029 Clinical veterinary medicine incl population medicine and veterinary public health with applied epidemiology and epizootiology, 70.0 Credits

Klinisk veterinärmedicin inkl populationsmedicin samt veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi

Syllabus approved

2020-01-23

Subjects

Veterinary Medicine

Education cycle

Master’s level

Modules

Title Credits Code
Small animal surgery and medicine 1, Clinical practice 1 11.50 1002
Small animal surgery and medicine, written exam 1.00 1003
Small animal surgery and medicine, practical 1.00 1004
Equine surgery and medicine 1 2.00 1005
Equine surgery and medicine 2 5.00 1006
Equine surgery and medicine OSCE 2.00 1007
Equine surgery and medicine, written exam 1.00 1008
Ruminant medicine 1 3.50 1009
Ruminant medicine 2 3.50 1010
Ruminant medicine, written exam 1.00 1011
Ruminant medicine, practical exam 1.00 1012
Reproduction, practical tutorials 5.00 1013
Reproduction, written exam 1.00 1014
Large Animal Ambulatory practice 1 1.50 1015
Large Animal Ambulatory practice 2 1.50 1016
Porcine medicine, practical tutorials and seminars 2.00 1017
Porcine medicine, oral and written exam 1.00 1018
Veterinary Clinical pathology 4.50 1019
Food safety, abattoir placement 1.50 1020
Food safety, Seminars and written exam 1.50 1021
Diagnostic imaging, Seminars and practical tutorials 2.50 1022
Diagnostic imaging, written exam 0.50 1023
Veterinary Anesthesiology 1 1.50 1024
Epidemiology 1.00 1025
Ethology 1.00 1026
Animal Hygiene 2.50 1027
Integrated part 1.50 1028
Veterinary professional developement 0.50 1029
Examination Epizootology 2.50 1030
Examination Epidemiology 1.50 1031
Examination Veterinary public health  2.00 1032
Compulsory activities 1.00 1033

Advanced study in the main field

Second cycle, other second-cycle courses as entry requirements(A1F)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

-

Objectives

-

Content

-

Formats and requirements for examination

-
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Clinical Sciences
Cooperating departments:
Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Department of Animal Environment and Health

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Replaces: TU0024, TU0014, delvis TU0002

För mer detaljerad specifikation av betygskriterierna, se information på Canvassidan för kursen.

LÄRANDEMÅL

3 (godkänt)

Generellt för hela kursen

Generellt för hela kursen

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- analysera, värdera och på ett korrekt sätt tillämpa hygienrutiner, smittskydd, djurskydd och arbetsskydd i veterinär verksamhet

- analyserar, värderar och tillämpar på ett korrekt sätt hygienrutiner, smittskydd, djurskydd och arbetsskydd i veterinär verksamhet

- tillämpa ett professionellt förhållningssätt gentemot djurägare och patienter, medarbetare och kollegor

- tillämpar ett professionellt förhållningssätt gentemot djurägare och patienter, medarbetare och kollegor

- på ett professionellt sätt muntligt och skriftligt kommunicera med djurägare, medarbetare, kollegor, myndigheter samt företag

- kommunicerar på ett professionellt sätt muntligt och skriftligt med djurägare, medarbetare, kollegor, myndigheter samt företag

- föra olika typer av journal samt skriva remisser, remissvar, intyg och rapporter enligt gällande bestämmelser

- för olika typer av journal samt skriver remisser, remissvar, intyg och rapporter enligt gällande bestämmelser

- analysera och värdera ekonomiska konsekvenser och etiska problem relaterade till diagnostik och olika behandlingsalternativ samt identifiera deras effekt på djurvälfärd och livsmedelssäkerhet

- analyserar och värderar ekonomiska konsekvenser och etiska problem relaterade till diagnostik och olika behandlingsalternativ samt identifierar deras effekt på djurvälfärd och livsmedelssäkerhet

- redogöra för hur läkemedel påverkar resistensutveckling samt deras ekotoxikologiska konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv

- redogör för hur läkemedel påverkar resistensutveckling samt deras ekotoxikologiska konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv

- identifiera och ta ställning till etiska frågeställningar samt på ett objektivt sätt bedöma djurvälfärd och djurskydd i verkliga situationer

- identifierar och tar ställning till etiska frågeställningar samt bedömer på ett objektivt sätt djurvälfärd och djurskydd i verkliga situationer

Ambulatorisk klinik

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- med ett professionellt förhållningssätt kommunicera med djurägare och självständigt ta upp anamnes, välja och utföra kliniska undersökningar, visa förmåga att värdera kliniska fynd, identifiera problem, föreslå differentialdiagnoser samt om möjligt ställa diagnos avseende de vanligast förekommande och viktigaste sjukdomarna i fältpraktik

- kommunicerar med ett professionellt förhållningssätt med djurägare och tar självständigt upp anamnes, väljer och utför kliniska undersökningar, visar förmåga att värdera kliniska fynd, identifierar problem, föreslår differentialdiagnoser samt om möjligt ställer diagnos avseende de vanligast förekommande och viktigaste sjukdomarna i fältpraktik

- upprätta en rationell diagnostisk plan genom att komplettera klinisk

undersökning med lämpliga tester och redogöra för ytterligare diagnostiska möjligheter och provtagningar som kan komma ifråga

- upprättar en rationell diagnostisk plan genom att komplettera klinisk

undersökning med lämpliga tester och redogör för ytterligare diagnostiska möjligheter och provtagningar som kan komma ifråga

- föreslå, utföra och värdera relevanta behandlingsalternativ och profylaktiska åtgärder, på individ- och besättningsnivå, med hänsyn till djurets behov, djurägarens inställning, ekonomiska förutsättningar, etisk bedömning, smittskydd och djurskydd

- föreslår, utför och värderar relevanta behandlingsalternativ och profylaktiska åtgärder, på individ- och besättningsnivå, med hänsyn till djurets behov, djurägarens inställning, ekonomiska förutsättningar, etisk bedömning, smittskydd och djurskydd

- utföra medicinska och enklare kirurgiska behandlingar under fältmässiga förhållanden

- utför medicinska och enklare kirurgiska behandlingar under fältmässiga förhållanden

- bedöma prognos på individ- och besättningsnivå och när ett remissförfarande kan vara aktuellt

- bedömer prognos på individ- och besättningsnivå och när ett remissförfarande kan vara aktuellt

Anestesiologi

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- välja metod för och utföra lämplig sedering, lokalbedövning, dissociativ anestesi, generell anestesi, behandling och bedömning av smärtsamma tillstånd och avlivning utifrån djurets allmäntillstånd och planerad behandling

- väljer metod för och utför lämplig sedering, lokalbedövning, dissociativ anestesi, generell anestesi, behandling och bedömning av smärtsamma tillstånd och avlivning utifrån djurets allmäntillstånd och planerad behandling

- välja och utföra åtgärd vid anestesirelaterade komplikationer

- väljer och utför åtgärd vid anestesirelaterade komplikationer

- välja lämplig metod och utföra avlivning utifrån klinisk situation och djurslag

- väljer lämplig metod och utför avlivning utifrån klinisk situation och djurslag

Bilddiagnostik

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- redogöra för och värdera skillnader mellan olika bilddiagnostiska metoder

- redogör för och värderar skillnader mellan olika bilddiagnostiska metoder

- redogöra för och praktiskt tillämpa en strålskyddssäker arbetsmetodik

- redogör för och praktiskt tillämpar en strålskyddssäker arbetsmetodik

- redogöra för principer för tillämpning och användning av ultraljud vid undersökning av häst, hund och katt

- redogör för principer för tillämpning och användning av ultraljud vid undersökning av häst, hund och katt

- identifiera de vanligaste röntgenförändringarna orsakade av sjukdomar i brösthåla, bukhåla och skelett hos hund och katt, samt röntgenförändringar orsakade av sjukdomar i extremiteterna hos häst

- identifierar de vanligaste röntgenförändringarna orsakade av sjukdomar i brösthåla, bukhåla och skelett hos hund och katt, samt röntgenförändringar orsakade av sjukdomar i extremiteterna hos häst

Diagnostisk patologi

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- utföra obduktion av de vanligaste svenska husdjuren inkluderande undersökning av kropp och organ samt provtagningar

- utför obduktion av de vanligaste svenska husdjuren inkluderande undersökning av kropp och organ samt provtagningar

- identifiera, beskriva och bedöma de vanligaste morfologiska förändringarna i kropp och organ med användande av korrekt medicinsk terminologi

- identifierar, beskriver och bedömer de vanligaste morfologiska förändringarna i kropp och organ med användande av korrekt medicinsk terminologi

- bedöma morfologiska fynd vid obduktion och relatera dem till kliniska data för att genom kliniskt resonemang formulera sannolik diagnos samt förklara sjukdomsförloppet

- bedömer morfologiska fynd vid obduktion och relaterar dem till kliniska data för att genom kliniskt resonemang formulera sannolik diagnos samt förklara sjukdomsförloppet

Grissjukdomar

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- redogöra för kliniska förändringar vid och orsaker till de vanligaste och viktigaste sjukdomarna hos gris

- redogör för kliniska och patologanatomiska förändringar vid, samt etiologi och patogenes till de vanligaste och viktigaste sjukdomarna hos gris

- identifiera avvikelser från det normala vid en klinisk undersökning samt utföra blodprovstagning

- identifierar avvikelser från det normala vid en klinisk undersökning samt utför blodprovstagning

- förklara principerna för genomförande av normalkastration av hangris

- förklarar principerna för genomförande av normalkastration av hangris

- föreslå, utföra och värdera adekvat behandling på individ- och besättningsnivå

- föreslår, utför och värderar adekvat behandling på individ- och besättningsnivå, vilket inkluderar förslag till diagnostik

- analysera och värdera produktionsrapporter och slaktskadestatistik samt svar från olika provtagningar och undersökningar, rörande hälsa och miljö, för att kunna diagnostisera de hos grisar vanligaste och viktigaste sjukdomarna

- analyserar och värderar produktionsrapporter och slaktskadestatistik samt svar från olika provtagningar och undersökningar, rörande hälsa och miljö, för att kunna diagnostisera de hos grisar vanligaste och viktigaste sjukdomarna

- föreslå behandlingar och förebyggande åtgärder vid hälsoproblem i besättningar, vilket förutsätter kunskaper om grisskötsel, utfodring och miljöfaktorer av betydelse för hälsotillståndet med beaktande av resistensutveckling, smittskydd, djurskydd, livsmedelssäkerhet, miljö och ekonomi

- föreslår behandlingar och förebyggande åtgärder vid hälsoproblem i besättningar, vilket förutsätter kunskaper om grisskötsel, utfodring och miljöfaktorer av betydelse för hälsotillståndet med beaktande av resistensutveckling, smittskydd, djurskydd, livsmedelssäkerhet, miljö och ekonomi

- genomföra rutinbesök i grisbesättning med villkorad läkemedelsanvändning

- genomför rutinbesök i grisbesättning med villkorad läkemedelsanvändning

Hästkirurgi och -medicin

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- hantera häst i en undersöknings- och behandlingssituation, med och utan tvångsmedel

- hanterar häst i en undersöknings- och behandlingssituation, med och utan tvångsmedel

- utföra sedering av häst, tillämpa principer för analgesi samt utföra vanliga ledningsanestesier

- utför självständigt sedering av häst, tillämpar principer för analgesi samt utför vanliga ledningsanestesier

- identifiera och beskriva vanliga och viktiga sjukdomar och skador hos häst, samt redogöra för etiologi, patogenes och patofysiologi

- identifierar och beskriver vanliga och viktiga sjukdomar och skador hos häst, samt redogör för etiologi, patogenes och patofysiologi

- förklara principerna och föreslå åtgärder vid omhändertagande av akut sjuka djur

- förklarar principerna och föreslår åtgärder vid omhändertagande av akut sjuka djur

- självständigt ta upp anamnes och identifiera besöksorsak, utföra relevanta kliniska undersökningar inom given tidsram, självständigt värdera och tolka kliniska fynd, föreslå differentialdiagnoser samt därefter utarbeta en adekvat utredningsgång, och om möjligt ställa diagnos samt inkludera etiska och ekonomiska perspektiv

- tar självständigt upp anamnes och identifierar besöksorsak, utför relevanta kliniska undersökningar inom given tidsram, värderar och tolkar självständigt kliniska fynd, föreslår differentialdiagnoser samt utarbetar därefter en adekvat utredningsgång, och ställer om möjligt diagnos samt inkluderar etiska och ekonomiska perspektiv

- utföra vanligt förekommande provtagningar och medicineringar

- utför självständigt vanligt förekommande provtagningar och medicineringar

- föreslå och motivera relevant utökad klinisk diagnostik och värdera analyser och analysresultat utifrån klinisk situation samt redogöra för orsaker till avvikelser i resultaten

- föreslår och motiverar relevant utökad klinisk diagnostik och värderar analyser och analysresultat utifrån klinisk situation samt redogör för orsaker till avvikelser i resultaten

- föreslå, motivera och värdera adekvat behandling inklusive prognos samt ge råd om lämplig profylax och eftervård

- föreslår, motiverar och värderar adekvat behandling inklusive prognos samt ger råd om lämplig profylax och eftervård

- värdera begränsningar och möjligheter till att genomföra kirurgiska och medicinska behandlingar under fältmässiga förhållanden

- värderar begränsningar och möjligheter till att genomföra kirurgiska och medicinska behandlingar under fältmässiga förhållanden

- redogöra för vanliga kirurgiska ingrepp inklusive eftervård av dessa samt kunna utföra vissa enklare kirurgiska ingrepp under iakttagande av god/korrekt aseptik och kirurgisk teknik

- redogör för vanliga kirurgiska ingrepp inklusive eftervård av dessa samt kan utföra vissa enklare kirurgiska ingrepp under handledning under iakttagande av god/korrekt aseptik och kirurgisk teknik

- förklara uppkomsten av vanliga postoperativa komplikationer samt föreslå plan för postoperativ vård

- förklara uppkomsten av vanliga postoperativa komplikationer samt föreslår plan för postoperativ vård

- bedöma behov av remittering, tillämpa lämpligt remissförfarande samt även bedöma när avlivning är den lämpligaste åtgärden

- bedömer behov av remittering, tillämpar lämpligt remissförfarande samt bedömer även när avlivning är den lämpligaste åtgärden

- reflektera över arbetssätt, rutiner och samarbetsroller i det kliniska arbetet

- reflektera över arbetssätt, rutiner och samarbetsroller i det kliniska arbetet

- diskutera, analysera och tillämpa olika skötselrutiner, profylaktisk behandling och utfodring, såväl avseende den enskilda hästen som på besättningsnivå

- diskuterar, analyserar och tillämpar olika skötselrutiner, profylaktisk behandling och utfodring, såväl avseende den enskilda hästen som på besättningsnivå

-självständigt utföra alla moment vid besiktning av häst

-utför självständigt alla moment vid besiktning av häst

Idisslarmedicin

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- självständigt ta upp anamnes, välja och utföra relevanta kliniska undersökningar, provtagningar och enklare diagnostiska tester baserat på differentialdiagnostik, samt sammanställa, tolka och värdera fynd från dessa, på individ- och besättningsnivå

- tar självständigt upp anamnes, väljer och utför relevanta kliniska undersökningar, provtagningar och enklare diagnostiska tester baserat på differentialdiagnostik, samt sammanställer, tolkar och värderar fynd från dessa, på individ- och besättningsnivå

- redogöra för sjukdomar och skador, inklusive patogenes, patofysiologi och predisponerande faktorer, samt ställa diagnos för de vanligaste och viktigaste sjukdomarna i Sverige, inklusive epizootisjukdomar, hos nötkreatur, får och viss mån get

- redogör för sjukdomar och skador, inklusive patogenes, patofysiologi och predisponerande faktorer, samt ställer diagnos för de vanligaste och viktigaste sjukdomarna i Sverige, inklusive epizootisjukdomar, hos nötkreatur, får och viss mån get

- föreslå, diskutera, utföra och värdera adekvat behandling och förebyggande åtgärder och bedöma prognos för vanliga och viktiga skador, störningar och sjukdomar, på individ- och besättningsnivå

- föreslår, diskuterar, utför och värderar adekvat behandling och förebyggande åtgärder och bedömer prognos för vanliga och viktiga skador, störningar och sjukdomar, på individ- och besättningsnivå

- redogöra för vanliga kirurgiska ingrepp inklusive eftervård av dessa samt kunna utföra vissa enklare kirurgiska ingrepp på nötkreatur, får och i viss mån get

- redogör för vanliga kirurgiska ingrepp inklusive eftervård av dessa samt kan utföra vissa enklare kirurgiska ingrepp på nötkreatur, får och i viss mån get

- redogöra för de vanligaste postoperativa komplikationerna samt föreslå plan för postoperativ vård

- redogör för de vanligaste postoperativa komplikationerna samt föreslår plan för postoperativ vård

- diskutera och bedöma olika skötselrutiner, profylaktisk behandling och utfodring, inom förebyggande djurhälsovård, på individ- och besättningsnivå

- diskuterar och bedömer olika skötselrutiner, profylaktisk behandling och utfodring, inom förebyggande djurhälsovård, på individ- och besättningsnivå

- genomföra undersökningar i besättningar, samt i viss mån tolka och värdera besättningsstatistik

- genomför undersökningar i besättningar, samt i viss mån tolkar och värderar besättningsstatistik

- tolka och diskutera resultat av besättningsdata, samt göra en bedömning av hälsoläge i nötkreatursbesättningar utifrån resultat av undersökningar och besättningsdata

- tolkar och diskuterar resultat av besättningsdata, samt gör en bedömning av hälsoläge i nötkreatursbesättningar utifrån resultat av undersökningar och besättningsdata

- redogöra för hur hälsoproblem hos nötkreatur ibland kan relateras till olika djurhållnings- och produktionsformer

- redogör för hur hälsoproblem hos nötkreatur ibland kan relateras till olika djurhållnings- och produktionsformer

- med ett professionellt förhållningssätt kommunicera med djurägare om anamnes, undersökningar, behandlingar och förebyggande åtgärder

- kommunicerar med ett professionellt förhållningssätt med djurägare om anamnes, undersökningar, behandlingar och förebyggande åtgärder

Köttbesiktning och livsmedelskontroll

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- självständigt genomföra besiktning före och efter slakt, bedöma och besluta om hantering av levande djur och användning av kött och djurprodukter enligt gällande lagstiftning

- självständigt genomför besiktning före och efter slakt, bedömer och beslutar om hantering av levande djur och användning av kött och djurprodukter enligt gällande lagstiftning

- utföra inspektion och mindre omfattande revision vid slakteri enligt gällande lagstiftning

- utför inspektion och mindre omfattande revision vid slakteri enligt gällande lagstiftning

Populationsmedicin

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- redogöra för de vanligaste djurhållningsformerna för lantbruksdjur och häst

- redogör för de vanligaste djurhållningsformerna för lantbruksdjur och häst

- redogöra för hur bakgrundskunskap om populationen påverkar den kliniska beslutsprocessen

- redogör för hur bakgrundskunskap om populationen påverkar den kliniska beslutsprocessen

- använda etologisk och epidemiologisk metodik för att undersöka hur olika djur och miljöfaktorer påverkar husdjurens hälsa, beteende, välfärd och produktion

- använder etologisk och epidemiologisk metodik för att undersöka hur olika djur och miljöfaktorer påverkar husdjurens hälsa, beteende, välfärd och produktion

- sammanställa, kritiskt värdera och diskutera vetenskapliga resultat samt relatera resultatens betydelse för djurhållning, sjukdom och det kliniska arbetet

- sammanställer, värderar kritiskt och diskuterar vetenskapliga resultat samt relaterar resultatens betydelse för djurhållning, sjukdom och det kliniska arbetet

- tillämpa en objektiv bedömning av djurvälfärd

- tillämpar en objektiv bedömning av djurvälfärd

Professionellt förhållningssätt, djuretik, djurskydd och -välfärd

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

-visa förmåga att analysera och identifiera betydelsen av självkännedom och empatisk förmåga för ett professionellt förhållningssätt och en hållbar yrkessituation

-visar förmåga att analysera och identifiera betydelsen av självkännedom och empatisk förmåga för ett professionellt förhållningssätt och en hållbar yrkessituation

- hantera människors olika synsätt och värderingar

- hanterar människors olika synsätt och värderingar

- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

- identifierar sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

- visa förmåga till aktivt, reflektivt lyssnande som grund för att klarlägga djurägarens förväntningar i den kliniska situationen

- visar förmåga till aktivt, reflektivt lyssnande som grund för att klarlägga djurägarens förväntningar i den kliniska situationen

- med en professionell inställning kommunicera med ett för den enskilda djurägaren anpassat språkval samt ge stöd i dennes beslut om åtgärd för enskilt djur eller besättning

- kommunicerar med en professionell inställning med ett för den enskilda djurägaren anpassat språk

1) LITTERATURLISTA
Comments: Nedan angivna böcker och kompendier rekommenderas man att läsa i och lärarna hänvisar framför allt till dessa. En sammanställning av litteraturen finns också i Canvasrummet för kursen. Det är naturligtvis inte nödvändigt eller rimligt att köpa alla angivna böcker. De allra flesta finns som referenslitteratur på Ultunabiblioteket och en del finns även i låne-exemplar. Det kan vara bra att avvakta en bit in på terminen innan man bestämmer sig för vilka böcker man vill köpa. Vissa kompendier finns i Canvasrummet Mediarum – veterinärmedicin. Samma kurslitteratur används även för kursen Veterinärmedicinsk propedeutik i åk 4, i för den kursen relevanta delkurser .
2) Allmän kirurgi
Comments: Utvalda kapitel inom kurslitteraturen i kirurgi, smådjur och häst: Auer JA & JA Stick (ed): Equine Surgery. Elsevier Health Sciences, 4th ed. 2012. Ross MW & Dyson SJ: Diagnosis and Management of Lameness in the Horse. 2nd ed. Saunders, 2011. alternativt : Baxter GM: Adam’s and Stashak’s Lameness in Horses, 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2011. Welch Fossum; Small Animal Surgery, 4th ed, 2013. Kompendium tillgängligt på Canvas.
3) Anestesiologi
Comments: Det finns ingen obligatorisk kurslitteratur, men detta är förslag på litteratur för den intresserade: Handbook of Veterinary Anesthesia; W W Muir, JAE Hubbel. 5Th ed., 2013, Elsevier. ISBN 978-0-323-08069-9. Veterinary Anaesthesia; KW Clarke, CM Trim. 11th ed., 2014, Elsevier. ISBN 978-0-7020-2793-2 Handbook of Equine Anaesthesia; PM Taylor, KW Clarke. 2nd ed., 2007, Saunders Elsevier. ISBN 978-0-7020-2835-9 BSAVA Manual of Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia, 3rd ed., 2016. BSAVA. ISBN 978-1-905319-61-9
4) Bilddiagnostik
Comments: Det finns inget krav på gemensam kurslitteratur i form av någon/några böcker för ämnet bilddiagnostik. Under Veterinärmedicinsk propedeutik och Klinisk veterinärmedicin bygger vi vidare på tidigare moment som undervisats under kursen i klinisk anatomi. Materialet finns på Canvas förutom kompendier i röntgenteknik, smådjur och häst. Den breddnings- och fördjupningslitteratur som listas nedan är gemensam för alla tillfällen då bilddiagnostik undervisas. Breddnings- och fördjupningslitteratur i bilddiagnostik: Fysik och teknik: Lavin´s Radiography for Veterinary Technicians. Brown M, Brown L. Techniques in Veterinary Radiography. Morgan JP (Editor). Anatomi: An atlas of Interpretative Radiographic Anatomy of the Dog and Cat. Coulson A, Lewis N. Atlas of Radiographic Anatomy of the Horse. Schebitz H, Wilkens H, Diagnostik: BSAVA Manual of Canine and Feline Abdominal Imaging BSAVA Manual of Canine and Feline Thoracic Imaging BSAVA Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Imaging Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology. Ed. Thrall DE. Clinical Radiology of the Horse. Butler et al. Atlas of Small Animal Ultrasonography. Penninck D, d’Anjou MA.
5) Fjäderfä
Comments: SVA:s webbsida: www.sva.se McMullin: A Pocket Guide of Poultry Health and Disease, 2004 ISBN 0-95300011105-5-X. Kan beställas från Bokus och www.thepoultrysite.com Pattison, McMullin, Bradbury, Alexander: Poultry Diseases, 6th ed. Saunders Elsevier, 2008.
6) Gris
Comments: Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grunberg W 2017: Veterinary Medicine, 11th edition, Elsevier ISBN 9780702052460. Finns tillgänglig i elektronisk form via SLU-biblioteket, sök på ISBN.
7) Häst
Comments: Taylor FGR & MH Hillyer: Diagnostic Techniques in Equine Medicine. WB Saunders Co, 2010. Speirs VC: Clinical Examination of Horses. WB Saunders Co, Philadelphia, 1997. Besiktning av häst: Sveriges Veterinärförbund Kirurgi och ortopedi: Auer JA & JA Stick (ed): Equine Surgery. Elsevier Health Sciences, 4th ed. 2012. Ross MW & Dyson SJ: Diagnosis and Management of Lameness in the Horse. 2nd ed. Saunders, 2011. alternativt Baxter GM: Adam’s and Stashak’s Lameness in Horses, 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2011. Dessa rekommenderas som fullt tillräckliga böcker i kirurgi och ortopedi. Vissa avsnitt stämmer inte överens med svenska förhållanden, vilket kommer att påpekas av lärare. Rekommenderas också Equine dentistry 3d edition. https://www.sciencedirect.com/book/9780702029806/equine-dentistry. Även Oftalmologi. https://www.sciencedirect.com/book/9781437708462/equine-ophthalmology Medicin: Reed, Bayly and Sellon: Equine Internal Medicine 2nd ed. WB Saunders Co, 2010 alternativt Smith, BP: Large Animal Internal Medicine 4th ed. Mosby, 2009 Dermatologi: Lloyd, Littlewood & Craig; Practical Equine dermatology. 2008. Dermatologikompendium på Canvas
8) Idisslarmedicin
Comments: Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grunberg W 2017: Veterinary Medicine, 11th edition, Elsevier ISBN 9780702052460. Finns tillgänglig i elektronisk form via SLU-biblioteket, sök på ISBN. Juverhälsa och juversjukdomar - material utdelat i samband med undervisning samt information på Juverportalen.se Hulsen, J. 2008. Kosignaler – En praktisk bok om mjölkföretagande med kon i fokus. ISBN 978-90-810974-3-7. Hulsen J. 2016. Klövsignaler – framgångsfaktorer för friska klövar. ISBN 978-91-982215-6-5.
9) Klinisk kemi
Comments: Kompendium i Klinisk kemi finns tillgängligt i Canvas. I kompendiet finns även en lista på utökad litteratur för den som är intresserad.
10) Oftalmologi
Comments: Maggs, D, Miller, P, Ofri, P. Slatter´s Fundamentals of Veterinary Ophtalmology 6th Edition Bjerkås, E. Veterinær oftalmologi, Norges Veterinærhøgskole, 2010. (nedladdas gratis från: www.oftovet.com)
11) Reproduktion
Comments: •Noakes et al., “Veterinary Reproduction and Obstetrics”,10th edition, 2019 •Nelson & Couto, Small Animal Internal Medicine, 5th ed •Senger, PL: Pathways to pregnancy and parturition, 3rd edition, 2015 •Brinsko et al., 2011: Manual of equine reproduction. Finns på SLU biblioteket som e-bok: https://www.sciencedirect.com/book/9780323064828/manual-of-equine-reproduction Kompendier som finns i Canvas: • Compendium on Equine reproduction • Kompendium i nötkreaturens reproduktion • Reproduktion, förlossning och juverfunktion hos gris • Kompendium i kattreproduktion • Kompendium i hundreproduktion
12) Smådjur
Comments: Nelson, Cuoto; Small Animal Internal Medicine, 5th ed, 2013 Welch Fossum; Small Animal Surgery, 5th ed, 2019 Dessa två rekommenderas som bra och fullt tillräckliga böcker i internmedicin och kirurgi på grundnivå. Vissa avsnitt stämmer inte med svenska förhållanden, vilket kommer att påpekas av lärare. BSAVAs Manual for Canine and Feline Oncology Harvey, Delauche & Harari; Ear disease of the dog and cat. 2005. Mueller; Dermatology for the small animal practitioner. 1999.
13) Diagnostisk patologi
Comments: Rubarth, Sven; Obduktionskompendium Zachary, J.F.; Pathologic Basis of Veterinary Disease, 6th ed, ISBN: 9780323357753 Material som finns tillgänglig på BVF samt på SLU:s bibliotek: Maxie; Jubb, Kennedy and Palmer´s Pathology of Domestic Animals (I-III), 6th ed
14) Köttbesiktning och livsmedelskontroll
Comments: All gemensam kurslitteratur utom Lathund för besiktningsveterinärorganisationen finns tillgänglig här i Canvas eller i elektronisk form (bok, SLU-bibliotek). Ni kan använda det mesta med inte allt av litteratur från kursen i Livsmedelsäkerhet i årskurs 3. OBS! Instruktioner till besiktningsgång vid slakt har redan förändrats och vissa andra dokument kommer att förändras under 2020. Anledningen är att lagstiftning rörande kontroll av livsmedel inklusive kontroll vid slakt håller på att förändras. Vi kompletterar/uppdaterar kurslitteratur vid behov. Kompendium Sveide, Rolf. 2003. Kompendium: Lathund för besiktningsveterinärorganisationen, bearbetat för kursen i livsmedelshygien/livsmedelssäkerhet senast 2012. 29 sidor. (Liknande innehåll som i kompendium nedan men innehåller patologanatomiska bilder på olika besiktningsfynd) Alternativt: Lindberg, Ann & Holmlund, Allan. Kompendium i besiktningsfynd och sjukdomsregistrering, reviderat senast 2012. 21 sidor. Bok Ninios, T., Lundén J., Korkeala, H., & Fredriksson-Ahoma, M. ed. 2014. Meat Inspection and Control in the Slaughterhouse. John Wiley & Sons Ltd, UK. 698 sidor. Instruktioner och handledning från Livsmedelsverket • Livsmedelsverket. 2014. Instruktion Genomförande av offentliga kontroller av tama hov- och klövdjur. 25 sidor. • Livsmedelsverket. 2011. Handledning Genomförande av offentliga kontroller av tama hov- och klövdjur. 43 sidor. • Livsmedelsverket. 2013. Instruktion Beslut om kött från tama hov- och klövdjur. 29 sidor. • Besiktningsgång för tama hov- och klövdjur. 2020. Styrande instruktion för Livsmedelsverket vid slakt av de olika djurslagen, Livsmedelsverket. 14 sidor.
15) Populationsmedicin
Comments: Rekommenderad kurslitteratur: Husdjur – ursprung, biologi och avel. B. Malmfors två kapitel s. 315-392. Inbunden bok LTs förlag, Stockholm. 1989. ISBN 9 136 025 941 441 sidor. Slut på förlaget. Pdf-version kommer på Canvas-hemsidan. Veterinary epidemiology, an introduction. Dirk U Pfeiffer, Wiley-Blackwell, 2010, 135 sidor. Pdf-version kommer på Canvas-hemsidan. Ethology of Domestic Animals : An Introductory Text P Jensen 2006 på Ebook central. (https://ebookcentral.proquest.com/lib/slubebooks/detail.action?docID=369432&query=ethology). KRAVs regler 2018 (http://www.krav.se). Farm animal behaviour. Characteristics for Assessment of Health and Welfare. 2nd Edition. Ekesbo, I. and S Gunnarsson. 2018. CAB International, Wallingford, 341s. Att bygga häststall – en idéhandbok. Michael Ventorp & Per Michanek, Inst f jordbrukets biosystem och teknologi, SLU, 2001, ISBN 91-576-6130-8. För ytterligare fördjupningslitteratur hänvisas till delkursens Canvassida.
16) Veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi
Comments: Veterinär folkhälsa: Calvin W. Schwabe: Veterinary Medicine and Human Health. 3rd ed. Williams and Wilkins 1984 Karl Ekdahl, Johan Giesecke: Smittskyddsboken. Studentlitteratur 2003. Gunilla Källenius, Stefan B Svensson: Zoonoser. Studentlitteratur 2001. Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd. Socialstyrelsen 2007. Finns att ladda ned: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-123-23 Handbok Preventiv medicin och miljöskydd. Försvarsmakten 2006. Inger Andersson, Lorraine Steen Svendsen, Bengt Gustafsson: The Care of Farm Animals in Emergency Situations. Forskningsrapport, ÖCB, 1999. Manimalisrapporten. Sällskapsdjur I Sverige. Betydelsen för människor och samhälle. Manimalis 2009. http://manimalis.com/wp-content/uploads/2014/03/Manimalisrapporten-2009.pdf Ingemar Norling: Djur i vården. Kommunal 2002. Finns att ladda ned: http://www.halsansnatur.se/images/media/norling_djur.pdf Mickie Gustafson: Att förlora en hund. Natur och Kultur/ LTs förlag 2003. Integrated Food Safety and Veterinary Public Health, Buncic, Sava. Wallingford, Oxfordshire, GBR: CABI Publishing, 2006 https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/detail.action?docID=289434 OIE Terrestrial Animal Health Code Section 2. Risk analysis. http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=titre_1.2.htm Codex Alimentarius. CAC/GL30 (1999). Principles and guidelines for the conduct of microbiological risk assessment. http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/ Tillämpad epidemiologi: Dirk U. Pfeiffer, Veterinary Epidemiology – An Introduction, Wiley-Blackwell 2010. Finns inte längre på förlag, men vi har fått den som pdf från författaren (kommer att finnas på Canvas kursrum) eller så hittar ni den här: https://www.researchgate.net/publication/305279557_Introduction_to_Veterinary_Epidemiology Tillämpad epizootologi: Kompendium i epizootisjukdomar - ”Sjukdomar som lyder under epizootilagen” Under kursen används ett kompendium som kurslitteratur i epizootologi. Kompendiet är en sammanställning av relevanta aspekter på de sjukdomar som lyder under epizootilagen. Det är inte obligatoriskt och man kan givetvis inhämta denna information från annan litteratur. Kompendiet säljs hos Servicecenter, Ulls hus, till självkostnadspris om 70 kr. Kompendiet har erbjudits till försäljning redan under kursen i idisslarmedicin och de som köpt kompendiet då har alltså inget behov av att köpa det nu.
17) Övrigt
Comments: FASS SVA:s hemsida Epiwebb

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Suppl. education for veterinarians with degrees from countries outside the EU/EEA and Switzerland Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 227678 SEK Cycle: Master’s level
Subject: Veterinary Medicine
Course code: TU0029 Application code: SLU-20167 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Clinical Sciences Pace: 100%