CV page

Annette Löf

Researcher in Environmental Communication

Presentation

Min forskning fokuserar kring olika dimensioner av miljö, styrning och hållbar utveckling, framförallt i en nordlig kontext. Jag intresserar mig för hur miljöfrågor och samhällsproblem formuleras, hanteras och förhandlas på olika styrningsnivåver, i samverkan eller dialog mellan olika samhällsgrupper och aktörer. Vem kommer till tals, vilken problemförståelse dominerar, och hur kan vi förstå olika konsekvenser därav? 

Jag har tidigare varit verksam i flera olika forsknings- och undervisningsmiljöer (Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre, Umeå universitet, Södertörns högskola) alla med mer eller mindre tvärvetenskapliga inslag. Såväl min forsknings- som undervisningsprofil inriktar sig mot naturresursförvaltning, hållbar utveckling och samspelet mellan förvaltning och de som berörs av olika förvaltningsåtgärder. Deltagandeforskning och samverkan av olika slag utgör en viktig utgångspunkt i mitt arbete. 

 

Research

Flera av mina pågående och tidigare projekt fokuserar på Sápmi och renskötsel. Med utgångspunkt i urfolksrätten, miljörättvisa och olika styrningsteorier undersöker jag exempelvis hur förutsättningarna för renskötsel och samebyarnas handlingsutrymme att navigera i en föränderlig kontext begränsas och möjliggörs av institutionella ramar och regelverk, bland annat i fråga om klimatanpassning, skogsbränder, konkurrerande markanvändning och andra utmaningar. Min avhandling  vid Umeå universitet undersökte hur rennäringen (som ett konstruerat politikområde) styrs och vilka konsekvenser styrningen får för renskötseln i praktiken.

Mina pågående forskningsprojekt inkluderar: 

ReiGN - Reindeer husbandry in a globalising North, finansierat av Nordforsk (Nordic Centre of Excellence) där jag leder ett WP som undersöker styrningen av rennäring i de nordiska länderna ur ett jämförande perspektiv. 

Read-Fire - ett Formasfinansierat projekt som jag leder i samverkan med SSR där vi undersöker storskaliga skogsbränder påverkan ur olika samiska landskapsperspektiv. 

Making sense of adaptation - ett Formasfinansierat projekt där vi genom följeforskning och samarbete med centrala aktörer i inom svensk klimatanpassning undersöker hur mening skapas kring klimatanpassning och hur klimatanpassning görs i praktiken. 

Svalur - inom Svalur, ett internationellt forskningsprojekt finansierat av Belmont forum, undersöker vi upplevelser av miljöförändring på Svalbard genom narrativa metoder där syftet är att kompletterar och koppla dessa berättelser till miljöövervakning för att få en bredare förståelse för hur miljön på Svalbard förändras och vad det betyder för olika grupper boende, verksamma och med koppling till platsen. 

Mistra EC - WP1 fokuserar på statligt initierade dialoger i naturresursförvaltning. Tillsammans med Kaisa Raitio forskar jag på en fallstudie i Sápmi där vi intresserar oss för relationen och dialoger mellan skogsbruk och renskötsel, med särskilt fokus på konflikt och makt. En presentation över vår forskningsansats finns på denna länk

Tidigare projekt vid SLU: 

Mitt postdoc-projekt undersökte samverkan som idé, styrningsinstrument och praktik inom svenskt jordbruk. Projektet finansierades av Vinnova under titeln "Samverkan mellan forskning och rådgivning för effektivare kunskapsutveckling i den gröna sektorn" (Collaboration between research and advisory services for more efficient knowledge development in the green sector). Vi undersökte bland annat glapp mellan kunskapsproduktion, kommunikation och behov mellan forskare, rådgivare och praktiker för att bidra till en bättre samverkan. Projektet genomfördes i samarbete med RådNu, nationellt kompetenscentrum och samverkansplattform.

The postdoc project explores different dimensions of collaboration and collaborative practices in the Swedish green sector with a particular emphasis on the agricultural sector. Here, like in many policy areas, collaborative practices as a specific form of governance is increasingly popular and associated with a way to handle the wickedness of many contemporary and sustainability challenges. But at a more general level the expected and desired outcomes of collaboration are hard to ascertain and collaborative practices have been shown to generate new types of challenges. In this project we will address collaboration through a critical and exploratory lens. We are interested in exploring how collaboration is constructed as a governing idea and ideal, how national platforms for collaborative practices are organised and institutionalised and how that opens up for or makes difficult different types of actions, as well as how collaborative interactions play out in practice by studying cases of collaborative initiaves at a more local level. Together this will provide an encompassing perspective on collaborative practices. 

The project is funded by Vinnova under the title "Collaboration between research and advisory services for more efficient knowledge development in the green sector". The aim is to illustrate and investigate gaps between knowledge production, communicaiton and needs between research, advisory services and practitioners in order to contribute to enhanced collaboration. The project is lead by Hanna Bergeå and is carried out in collaboration with RådNu, national center of competence and collaborative platform. 

Selected publications

For publications, see my Swedish CV-site. 


Contact