New search
BI1313

Animal Husbandry I

Information from the course leader

Välkomna till kursen Animalieproduktion I

Du läser denna kursen parallellt med kursen Djurhållningens teknologi. Kurserna är integrerade i varandra så därför har vi ett gemensamt schema.

De tre första veckorna läser du djurhållningen teknologi på heltid, därefter är det mer fokus på Animalieproduktion med inslag på lämpliga ställen med Djurhållningens teknologi. I vårt gemensamma schema som du hittar på denna sidan har vi markerat med olika färger för de olika kurserna.

OBS! Använd inte schema som ligger i TimeEdit - då det inte alltid är uppdaterat med ändringar. Vi använder oss av vårt egna gemensamma schema som ni hittar här.

Course evaluation

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2023-01-08 and 2023-01-29

Additional course evaluations for BI1313

Academic year 2021/2022

Animal Husbandry I (BI1313-10183)

2021-08-30 - 2022-01-16

Academic year 2020/2021

Animal Husbandry I (BI1313-10287)

2020-08-31 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Animal Husbandry I (BI1313-10063)

2019-09-02 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Animal Husbandry I (BI1313-10078)

2018-09-03 - 2019-01-20

Syllabus

BI1313 Animal Husbandry I, 15.0 Credits

Animalieproduktion I

Subjects

Biology Agricultural Science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Exam 7.5 0302
Quiz 5.0 0303
Compulsory parts and exercises 2.5 0304

Advanced study in the main field

First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

The equivalent of entrance requirements for acceptance onto the Diploma Programme in Agricultural and Rural Management, and the equivalent of at least 30 credits including at least

- 20 credits Agricultural Science

- 10 credits Biology

Objectives

Students will acquire knowledge of, and be able to independently describe, interpret and explain production, health and environmental aspects of the rearing of farm animals.On completion of the course, students will be able to:

-Explain and evaluate important areas of farm animal physiology, feed digestion, behaviour and applied breeding strategies,

-Describe important animal diseases and explain and plan according to important principles for preventive animal healthcare,

-Interpret analyses of feeds for farm animals and calculate and control feed allocation to different categories of animals,

-Calculate and motivate choice of key data for animal production,

-Explain and evaluate the scope and conditions for various types of animal production in different regions of Sweden and the world,

-Give examples of and debate environmental and ethical aspects in an animal enterprise.

Content

The course is mainly based on lectures and reading of the literature. Students also have the opportunity to carry out exercises and study visits and participate in seminars. Compulsory parts of the course are study visits and theme days.Sub-courses

The course is divided into to parts, which are examined separately. Sub-course 1 (General I, Pigs, Poultry and reviewing task) comprises 10 credits and sub-course 2 (Cattle, Sheep, Horses and General II) comprises 10 credits.

Formats and requirements for examination

Passed examinations and written papers, and participation in compulsory parts of the course.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

As regards restricting the number of examination events, see the combined regulations for education at SLU.

Responsible department

Department of Biosystems and Technology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biology field: Zoologi (djurbiologi)
Replaces: BI1168

Grading criteria

There are no Grading criteria posted for this course

Litterature list

***Bilaga till kursplan ***

**BI1313 Animalieproduktion **

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad kurslitteratur presenteras nedan. Litteraturen består av böcker, kompendier och rapporter. Utöver givna litteraturen nedan tillkommer material som tillhandahålls via Canvas. Under referenslitteratur finns användbara länkar, litteratur samt litteratur till fördjupning inom respektive område.

**Böcker **

Jamiesson, A. & Hessle, A. (2020). Nötkött. (244 s) **ISBN : **9789151957302

Nilsson, M. (2017). Mjölkkor. 2 uppl. Stockholm: BMM Förlag. (232 s)

**Kompendier **

Finns tillgängliga som pdf-filer på canvas.

Grisproduktion

Kompendium I, Om inhysning och boxsystem

Kompendium II, Om grisraser & grisavel

Kompendium III, Om grisutfodring

Kompendium IV, Om hälsa & sjukdom

Fjäderfä

Kompendium I, Äggproduktion, Inhysningssystem och stallklimat. (56 s)

Kompendium II, Äggproduktion, Hönan. (56 s)

Kompendium III, Äggproduktion, Smittskydd och sjukdomar. (30 s)

Kompendium IV, Slaktfågelproduktion, Slaktfågel och sjukdomar. (66 s)

**Övrig digital litteratur **

Institutionen för husdjurensutfodring och vård. (2019). *Fodertabeller, Här finns olika verktyg att använda vid foderstatsberäkningar. *Tillgänglig: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/Verktyg/ [2022-07-04]

Fodertabell för gris. Tillgänglig: http://www2.freefarm.se/fodertabell/fodtab.pl?djur=gris [2022-07-04]

Fodertabell för idisslare. Tillgänglig: http://www2.freefarm.se/fodertabell/fodtab.pl?a=show&djur=ko [2022-07-04]

Fodertabell för idisslare, vallfoder. Tillgänglig: http://www2.freefarm.se/fodertabell/fodtab.pl?a=show&djur=kovall [2022-07-04]
***Referenslitteratur: ***

Ordnade efter ämnesområden som behandlas i kursen.

**ÖVERGRIPANDE **

***Böcker ***

Björnhag, G., Johnsson, E., Lindgren, E. och Malmfors, B. (1989). Husdjur - ursprung, biologi och avel. Stockholm: LTs förlag.

Hörndahl, T., von Wachenfelt, E. & von Wachenfelt, H. (2013). *Belysning i stallbyggnader. *[Elektronisk]. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. (Landskap trädgård jordbruk rapportserie 2013:8). Tillgänglig: https://pub.epsilon.slu.se/9487/ [2022-07-04]

Keeling, L. J. & Gonyou, H. W. (2001). *Social behavior of farm animals. *CABI Publishing.

Lärn-Nilsson, J., Jansson, D. S. & Strandberg, L. (2005). Naturbruk Husdjur Del 1. Stockholm: Natur och Kultur.

Lärn-Nilsson, J. (2006). Naturbruk Husdjur Del 2. Stockholm: Natur och Kultur.

***Webbsidor ***

Gård och djurhälsan. (2019). Välkommen till Gård & Djurhälsan. Tillgänglig: www.gardochdjurhalsan.se [2022-07-02]

Jordbruksverket. (2019). Agriwise. Tillgänglig: www.agriwise.se [2022-07-02]

KRAV. (2019). KRAV. Tillgänglig: www.krav.se [2022-07-02]

Statens jordbruksverk. (2019). Jordbruksverket. Tillgänglig: https://www.jordbruksverket.se/ [2022-07-02]

Statens Veterinärmedicinska Anstalt. (2019) SVA. Tillgänglig: www.sva.se [2022-07-02]

**MIKROBIOLOGI **

***Böcker ***

Nielsen, D. & Permin, B. (2007). *Naturbrukets mikrobiologi. *88 pp., Tvååker: Munkagårdsgymnasiet.

Bruslind, L. *General Microbiology. *Tillgänglig: https://open.oregonstate.education/generalmicrobiology/ [2022-07-02]

Thougarard, H., Varlund, V. & Madsen, R. M. (2001). *Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer. *Lund: Studentlitteratur.

***Webbsidor ***

Digital Learning Center for Microbial Ecology. Microbe Zoo. Tillgänglig: http://commtechlab.msu.edu/sites/dlc-me/zoo/index.html [2022-07-04] (gå in på ”dirtland”)

Folkhälsomyndigheten. *Skydda antibiotikan. *Tillgänglig: https://skyddaantibiotikan.se/ [2022-07-04]

**GRIS **


Kompendier

Ascárd, K. (2021) Kompendium, Planering av stallar för grisproduktion. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet/ Institutionen för biosystem och teknologi.

***Lagar och föreskrifter ***

SJVFS 2019:20. *Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om grishållning inom lantbruket m.m. *Jönköping: Statens jordbruksverk L106.

***Webbsidor ***

EvaPig. (2019). *EvaPig. *Tillgänglig: www.Evapig.com [2022-07-04] (Går att ladda ner på svenska).

The genetics of the pig. Chapter 16. Genetic improvement of the pig. http://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20113037218 [2022-07-04]

Laerebog i fysiologi. Nutritional physiology of pigs, 2012.

https://svineproduktion.dk/Services/Undervisningsmateriale2 [2022-07-04]

(scrolla ner och klicka på ‘Laerebog i fysiologi)

**FJÄDERFÄ **

***Böcker ***

Alm, M. (2015). Welfare indicators in laying hens. Diss. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. Tillgänglig: http://pub.epsilon.slu.se/12186/1/alm_m_150507.pdf [2021-07-02]

Bestman, M., Ruis, M., Heijmans, J. & von Middelkoop, K. (2016). Poultry Signals – A practical guide for bird focused poultry farming. Zutphen: Roodbont Publishers.

Elwinger, K. (2013). Fodermedel och foder till värphöns och kycklingar. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Ivarsson, E., Wall, H., Tauson, R., Jönsson, L. & Elwinger, K. (2014)*. Slutrapport Ökat utnyttjande av raps och åkerböna i slaktkycklingfoder. *Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. Tillgänglig: http://pub.epsilon.slu.se/11821/7/ivarsson_e_etal_150401.pdf [2021-07-02]

Lovén Persson, A. (2009). *Modern svensk äggproduktion. *Jönköping: Jordbruksverket. (Jordbruksinformation 5-2009).

Lärn-Nilsson. J, (1996). Gåsen-gudarnas fågel. Stockholm: LTs förlag.

Odelros, Å. & Charpentier, L. (2005) Ekologisk slaktkyckling. Jönköping: Jordbruksverket. (Jordbruksinformation 17-2005).

Wistedt, A. (2013). Shell formation and bone strength in laying hens. Diss. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. Tillgänglig: http://pub.epsilon.slu.se/10894/1/wistedt_a_131121.pdf [2021-07-02]

von Wachenfelt, E. & Berndtson, E. (2014). Användning av sittpinnar hos slakthybrider. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. (Landskapsarkitektur trädgård växtproduktions-vetenskap rapportserie 2014:3). Tillgänglig: http://pub.epsilon.slu.se/11574/7/wachenfelt_e_etal_141030.pdf [2022-07-04]

Digitalt material

Wall, H. (2021).* Läsvärt om fjäderfä. *Uppsala: SLU. Tillgängligt: www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/forskning/fagel/lasvart-om-fjaderfa [2022-06-27]

Odelros, Å & Granström, K. (2010) Hantering vid avlivning av fjäderfä. Jönköping: Jordbruksverket. Tillgänglig: Hantering vid avlivning av fjäderfä - Jordbruksverket [2022-006-27]


***Lagar och föreskrifter ***

SJVFS 2019:23. *Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m. *Jönköping: Statens jordbruksverk (L111).

SJVFS 2019:5. Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av strutsfåglar. Jönköping: Statens jordbruksverk. (L10)

***Webbsidor ***

Branschorganisationen Svenska Ägg. (2022). *Svenska ägg. *Tillgänglig: www.svenskaagg.se [2022-06-27]

Branschorganisationen Svensk Fågel (2021). Välkommen till Svensk Fågel. Tillgänglig: www.svenskfagel.se [2022-06-27]

Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion. (2018). *Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion. *Tillgänglig: www.ekoagg.se [2022-06-27]

Svensk struts. (2022). Svensk struts. Tillgänglig: www.struts.nu [2022-06-27]

**MJÖLKKOR & NÖT **

***Böcker ***

Field, G. Thomas. (2007). *Beef production and management decisions. *5th ed., Pearson Prentice Hall, USA.

Hulsen, J. (2008). *KO signaler, En praktisk bok om mjölkföretagande med kon i fokus. *Vetvice, Nederländerna.

Mc Donald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A., Sinclair, L.A. & Wikingson, R.G. (2011). Animal nutrition. 7th edition. Pearson, Harlow, England.

Ruechel, J. (2006). *Grass-fed cattle, How to produce and market natural beef. *Storey publishing, USA

***Lagar och föreskrifter ***

SJVFS 2019:18. *Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m. *Jönköping: Statens jordbruksverk (L104).

***Digitalt material ***

Sveriges lantbruksuniversitet. (2017). Nötstallplan. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet/Institutionen för biosystem och teknologi. Tillgänglig: http://notstallsplan.slu.se/ [2022-07-04]

***Hemsidor ***

Lantbrukarnas riksförbund. (2019). LRF Mjölk. Tillgänglig: https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-mjolk/ [2022-07-03]

Växa Sverige. (2019). *Växa Sverige. *Tillgänglig: www.vxa.se [2022-07-03]

**FÅR **

***Böcker ***

Meiner, M., Thomsson, A., Bernes, G., Ascárd K. & Jeppsson, K‐H. (2009)*. Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion. *Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. (Rapport 2009:10).

Fag, N.-Å. (2007). Starta med får. Stockholm: Författares Bokmaskin.

Sjödin, E., Eggertsen, J., Hammarberg K.-E., Danell, Ö., Näsholm, A., Barck, S., Green, D. Waller, A., Hansson, I. & Persson, S. (2008). *Får. *Stockholm: Natur och kultur.

***Lagar och föreskrifter ***

SJVFS 2019:21. *Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fårhållning inom lantbruket m.m. *Jönköping: Statens jordbruksverk (L107).

***Digitalt material ***

Sveriges Lantbruksuniversitet. (2011). Fårstallplan. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet/Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik. Tillgänglig: http://farstallsplan.slu.se/ [2022-07-04]

***Hemsidor ***

Svenska fåravelsförbundet. (2019). Välkommen till Svenska Fåravelsförbundet. Tillgänglig: http://www.faravelsforbundet.com/ [2022-07-04]

**HÄST **

***Böcker ***

Furugren B. m. fl. (2013). Hästen. Stockholm: Natur och Kultur

Jansson, A. m. fl. (2004). Utfodringsrekommendationer för häst. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Lönnell, C. (red) (2020). *Hästanläggningar - en guide. *Version 2. Svenska Ridsportsförbundet. Tillgänglig: https://www.ridsport.se/globalassets/01b0255f29974268a9d136c393ca6234/hastanlaggningar---en-guide-2020.pdf [2022-07-03]

Planck, C. och Rundgren, M. (2008). *Hästens näringsbehov och utfodring. *Stockholm: Natur och Kultur./LTs förlag

Ventorp, M. och Michanek, P. (2003). *Att bygga häststall. *Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet/Institutionen för lantbrukets Byggnadsteknik.

***Lagar och föreskrifter ***

SJVFS 2019:17. *Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästhållning. *Jönköping: Statens jordbruksverk (L101).

***Hemsidor ***

HästSverige. (2019) Lär mer om hästar. Tillgänglig: http://www.hastsverige.se/ [2022-07-04]

Course facts

The course is offered as an independent course: No Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology Agricultural Science
Course code: BI1313 Application code: SLU-10048 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biosystems and Technology Pace: 50%