New search
HO0120

Health care and exercise of trotters II

Information from the course leader

ÖVERSIKTSPLAN FÖR KURS I

HIPPOLOGPROGRAMMET

DEL A

Kursens kod

HO0120

Kursens namn

Hästens friskvård och uppträning 2

Antal hp

5

Läsår

2021

Ges inom inriktning/-arna

Trav

Beskriv hur högskolemässighet beaktas i kursen.

Kursen ger möjlighet till fördjupning, reflektion och egen färdighetsträning baserad på vetenskap

och tillgänglig beprövad erfarenhet.

Beskriv hur kursens litteratur relaterar till kursens olika områden.

Tidigare kursers litteratur samt vetenskapliga artiklar och vedertagna protokoll m.m. används.

Holistisk kurs sent i programmet som täcker över flera ämnesområden.

Beskriv hur internationalisering beaktas i kursen.

I kursen jämförs med hur sporthästar selekteras, tränas och vårdas i några andra större hästområden

som Frankrike och Nordamerika. Olika förutsättningar för arbete och etik diskuteras i ett internationellt

perspektiv.

Beskriv hur generella kompetenser beaktas i kursen.

Studenterna tränas fortlöpande i att analysera konkreta situationer som kan uppkomma i yrkeslivet

samt att formulera dem både muntligt och skriftligt. Även etiska frågeställningar och attityder diskuteras

under kursens gång. Detta göra studenten utvecklar sitt språkkunnande, kommunikativa förmåga samt

förhållningssätt till kvalitetssäkrad, faktabaserad kunskap

Beskriv hur ”hållbar utveckling” beaktas i kursen.

Kursen belyser både individ- och besättningsperspektivet där ekonomiska aspekter ställs mot det

gemensamma ansvaret att minska användning av antibiotika och anthelmintika samt andra kemikalier

för en ökad hälsomässig och ekologisk välfärd. Aspekten om hur den emotionellt och ekonomiskt

stora investering en tävlingshäst är ställs mot kortsiktig ekonomisk vinning och djuretik.

Beskriv hur kursen relaterar till andra kurser i programmet inom årskurs och inriktning.

Kursen bygger på HBH samt Friskvård 1 där studenterna övar vidare i rollen som rådgivare,

men nu med ett ännu mera individuellt och holistiskt perspektiv. Färdighetsträning inom hälsokontroll

och palpation är viktiga moment även i övriga hästrelaterade kurser och övas med progression över

läsåren. Förmågan att se och bedöma allt mera subtila förändringar på såväl hästar som i stallmiljön

övas i denna, men även inom HAV och andra kurser parallellt.

Beskriv hur kursen relaterar till andra kurser i programmet mellan årskurser.

Se ovan.

Beskriv hur kursen bidrar till studenternas anställningsbarhet.

Hästens friskvård är ett område som näringen efterfrågat och identifieras som en allt viktigare

kompetens. Inom flera av den färdiga Hippologens yrkesroller finns skadeprofylax och rehabilitering

kopplat till flera tjänster och uppdrag. Detta oavsett om man väljer att jobba som egen företagare,

tjänsteman, lärare eller i andra roller i samverkan med andra etablerade yrkesgrupper som

veterinär, agronom och hovslagare.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR KURS I

HIPPOLOGPROGRAMMET

DEL B

Anläggning

Wången

Inriktning

Trav

Kurstillfälle

ååmmdd- ååmmdd

20200324-20200606

Vid ev. blockindelning

ååmmdd- ååmmdd

Ej aktuellt

Examinator

Miia Rihimäki

Stf Examinator

Kursledare

Ulf Hedenström

Genomförande

Cirka antal

schemalagda

timmar

Varav obligatoriskt

Moment

Föreläsningar

20

Övningar och övningsuppgifter

20

Handledning

5

Handledd verksamhetsförlagd utbildning

5

Studiebesök

10

Projektarbete

0

Självständigt arbete med hästar, utrustning och anläggning

10

Enl. särskilda styrdokument.

Examination och utvärdering

5

Beskriv vilka delar som ingår i kursen och ange även

examinerande lärare samt övriga medverkande lärare.

Del 1

Anatomi,palpation,

hälsokontroll,träning

Examinerande lärare

UH

Lärare i övrigt

Stallansvariga, Hovslagarlärare och

hovslagarelever

Gästföreläsare

-

Innehåll

Anatomiska studier av levande häst

alt. dissektion. Mål att genom

ökade teoretiska kunskaper och

färdigheter kunna vara en resurs

som länk mellan hästsportens

olika professionella aktörer.

Palpation,rörelsemekanik,träning.

Del 2

Evidensbaserad diagnostik

och behandling

Examinerande lärare

UH

Lärare i övrigt

MR

Gästföreläsare

Anna Bergh?

Innehåll

Föreläsningar, fall och diskussioner

kring vad som kan räknas till

traditionella, experimentella,

etablerade, komplementära

och alternativa metoder.

Del3

Hippoanalysen

Examinerande lärare

UH,MC

Lärare i övrigt

Joanna Sätter

Gästföreläsare

Innehåll

Föreläsningar, övningar och

självständigt arbete med analys,

rådgivning samt sjukdoms- och

skadeprofylax i olika

verksamheter knutna till Wången

och den lokala hästsporten.

Beskriv hur integrationen mellan praktik och teori

genomförs i kursen.

Genom att utgå ifrån och relatera verkliga fall och

levande hästar både på anläggningen,i regionen

samt inom den svenska travsporten.

Beskriv vilka externa inslag kursen innehåller

(t ex studieresor)

Studieresor lokal för att studera anläggningsfrågor,

smittskydd,djurskydd samt hästvälfärd.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

HO0120-40040 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for HO0120

Academic year 2021/2022

Health care and exercise of trotters II (HO0120-40094)

2022-03-24 - 2022-06-05

Academic year 2019/2020

Health care and exercise of trotters II (HO0120-40125)

2020-03-25 - 2020-06-07

Syllabus

HO0120 Health care and exercise of trotters II, 5.0 Credits

Travhästens friskvård och uppträning II

Subjects

Equine Science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Single module 5.0 0101

Advanced study in the main field

First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements(G2F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

.

Objectives

.

Content

.

Formats and requirements for examination

.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Replaces: HO0098

Grading criteria


LM1 Upprätta, motivera och kommunicera förslag på träningsprogram och skötsel för uppträning av travhästar till tävlingsmässigt skick efter av veterinär fastställd diagnos och avslutad konv./rehabilitering
U-Studenten uppnår inte betyg 3 för lärandemålet
3-Studenten kan ge förslag till träningsprogram och skötsel med målsättning att rehabilitera hästar till tävlingsmässigt skick efter av veterinär fastställd diagnos

4/5-Studenten kan ge detaljerade förslag till träningsprogram och skötsel med målsättning att rehabilitera hästar till tävlingsmässigt skick efter av veterinär fastställd diagnos


LM2 Redogöra översiktligt för proceduren vid vissa behandlingar av tränings- och tävlingsrelaterade sjukdomar och skador, samt redogöra för proceduren och assistera vid
U-Studenten uppnår inte betyg 3 för lärandemålet
3- Studenten kan översiktligt redogöra för sjukdomar/skador samt kan assistera vid hästsjukvård

LM3 Diskutera och kommunicera betydelsen av olika faktorer och fynd som framkommer vid visitering på stillastående häst och häst i rörelse samt i förekommande fall utforma och motivera åtgärdsförslag
U-Studenten uppnår inte betyg 3 för lärandemålet
3-Studenten kan översiktligt diskutera faktorer och fynd på häst

4/5-Studenten kan utförligt identifiera,diskutera samt kommunicera faktorer och fynd på häst


LM4 Analyserar friskvårdsproblem samt diskuterar och motiverar förslag till problemlösning på besättnings-och individnivå.
U-Studenten uppnår inte betyg 3 för lärandemålet
3-Studenten kan på egen hand identifiera, analysera samt kommunicera enklare och uppenbara problemställningar i främmande stall

4/5-Studenten kan på egen hand indentifiera,analysera samt kommunicera subtila och komplexa problemställningar i främmande stall


LM5 Beaktar hållbarhet och etik vid problemlösning kopplat till användning av travhästar och sätta detta i både ett svenskt och ett internationellt perspektiv
U-Studenten uppnår inte betyg 3 för lärandemålet
3- Studenten tar hänsyn till hållbarhet,etik samt internationella perspektiv.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 12684 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Equine Science
Course code: HO0120 Application code: SLU-40040 Location: Wången Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry Pace: 35%