Definitioner av data

Senast ändrad: 05 december 2022

Data och datahantering är centrala begrepp i policyn. Data kan bland annat utgöras av fakta, mätvärden, inspelningar, register eller observationer om världen som samlats in av forskare och andra, med ett minimum av kontextuell tolkning.

I policyn avses data som genereras och/eller hanteras inom forskning respektive miljöanalys på SLU, från rådata till bearbetade och aggregerade data. Med rådata avses originaldata som ännu inte har bearbetats. Data oavsett forskningsinriktning/ämne ingår, även samhällsvetenskapliga och humanistiska data.

Forskningsdata

Vanligen definieras forskningsdata som information, och då särskilt fakta eller siffror, som har samlats in för att undersökas och betraktas som en grund för resonemang, diskussion eller beräkning . Forskningsdata kan också utgöras av statistik, resultat från experiment, mätningar, observationer från fältarbete, undersökningsresultat, intervjuer, inspelningar och bilder med mera.

Miljöanalysdata

Med begreppet miljöanalysdata avses data och/eller beslutsunderlag som framställs inom verksamhetsområdet fortlöpande miljöanalys, i övrigt kan det till stor del likställas med forskningsdata enligt definitionen i policyn. Miljöanalysdata kan bestå av undersökningar och analyser av naturresursanvändning vid olika åtgärdsalternativ, men kan också bestå av underlag som innehåller information om tillståndet och utvecklingen i miljön.

Support från DMS

Data Management Support (DMS), en enhet vid SLU-biblioteket, stöder SLU-anställda i frågor rörande datahantering. Kontakta DMS med e-post (dms@slu.se), boka en tid för att prata data, eller läs mer om datahantering och vilket stöd DMS erbjuder på www.slu.se/dms.