Policy för vetenskaplig publicering

Senast ändrad: 05 september 2022

SLU:s policy för vetenskaplig publicering verkar för att SLU:s forskning ska spridas, synliggöras, användas och publiceras i kanaler som håller hög kvalitet. Dessutom fastslår policyn att alla sakkunniggranskade artiklar ska publiceras öppet tillgängligt. Policyn innehåller även riktlinjer för beskrivning av affiliering och en ansvarsfördelning för SLU:s publikationsdatabas. Här hittar du hela policyn för nedladdning samt även en sammanfattning.

Ladda ner policyn i sin helhet:

Policyn i korthet 

En viktig utgångspunkt är vetenskapssamfundets princip om att främja öppen vetenskap.

 • För att uppnå högsta möjliga kvalitet och synlighet uppmanas forskare vid SLU att publicera sin forskning i relevanta och välrenommerade internationella och nationella publiceringskanaler som tillämpar sakkunniggranskning (peer review).
 • SLU:s viljeinriktning är att alla vetenskapliga publikationer producerade av universitetet ska vara öppet tillgängliga.
 • Alla sakkunniggranskade artiklar ska publiceras öppet tillgängligt. Detta kan uppfyllas på olika sätt, företrädesvis genom:
  1. att artiklar publiceras med öppen tillgång i tidskrifter.
  2. att artiklar parallellpubliceras öppet i SLU:s publikationsdatabas.
 • Forskare vid SLU uppmanas även att göra övrig forskningsoutput öppet tillgänglig, exempelvis bokkapitel, monografier, konferensbidrag, working papers, preprints, posters och dataset. Forskningsoutput kan publiceras i SLU:s publikationsdatabas eller på andra lämpliga plattformar. Forskare uppmuntras också att sprida sina forskningsresultat i digitala kanaler som till exempel bloggar och sociala medier.
 • Forskare vid SLU bör undvika att ingå avtal med förlag som begränsar möjligheten till publicering med öppen tillgång.
 • Forskare vid SLU uppmanas att skaffa forskaridentifikatorn Open Researcher & Contributor ID (ORCID). ORCID bör anges i samband med publicering i tidskrifter och andra publiceringskanaler.
 • Det är angeläget att forskare även publicerar resultat i kanaler som kommer allmänheten till gagn, till exempel genom populärvetenskapliga böcker, tidskrifter eller i dagstidningar.
 • Biblioteket tillhandahåller information gällande hur tidskrifters och andra publiceringskanalers kvalitet, tillförlitlighet, synlighet och öppenhet kan utvärderas.

Affiliering

Riktlinjerna för affiliering i policyn innehåller bl.a. följande; 

 • Det är obligatoriskt att ange universitetets namn samt institutionsnamn.
 • Universitets namn vid publicering ska vara Swedish University of Agricultural Sciences (Sveriges lantbruksuniversitet för publikationer på svenska).
 • Hur en centrumbildning eller motsvarande som bygger på samverkan ska anges.
 • När flera affilieringar ska användas. 

Läs mer om hur du anger din affiliering i policydokumentet (bilaga 1) eller här:

Ansvarsfördelning i relation till SLU:s publikationsdatabas

I SLU:s publikationsdatabas SLUpub synliggörs universitetets forskning och allt SLU:s forskare publicerar ska registreras där. Riktlinjer för tydlig ansvarsfördelning mellan de kategorier av anställda som arbetar i databasen är viktig för att säkerställa att innehållet är aktuellt och håller hög kvalitet. 

 • Forskare ansvarar för att publikationer registreras i publikationsdatabasen. Forskare ansvarar också för att bifoga en version av sakkunniggranskade artiklar som är möjlig att parallellpublicera. 
 • Prefekt eller motsvarande ansvarar för att publikationer som enligt underlag från biblioteket knyts till institutionen årligen verifieras och godkänns. 
 • Biblioteket ansvarar för att kvalitetssäkra metadata i publikationsdatabasen och tillhandahålla underlag för verifiering av publikationer och författares institutionskopplingar. 

Riktlinjer för publikationer utgivna av SLU

SLU har också riktlinjer för publikationer utgivna av universitetet, såsom avhandlingar, rapporter, faktablad och annat. Riktlinjerna innehåller följande delar: öppen tillgång, upphovsrättslicenser, ansvarsförhållanden samt grafisk profil och bibliografiska uppgifter.