Policy för vetenskaplig publicering

Senast ändrad: 02 februari 2023

Policy för vetenskaplig publicering beslutades 2020 och uppdaterades 2022. Policyn syftar till att resultaten av den verksamhet som bedrivs vid SLU ska spridas, synliggöras och användas.

Policyn i sin helhet:

Policyn i korthet 

Vetenskaplig publicering är ett område som är under förändring. Såväl EU, Sveriges regering samt olika delar av vetenskapssamfundet förordar och går allt mer i riktning mot öppen vetenskap. Detta ställer krav på såväl författare som publikationer. Policyn är ett led i arbetet med att möta denna förändring genom att tydliggöra SLUs gemensamma viljeriktning på området. En central föreskrift i policyn är att alla sakkunniggranskade artiklar publicerade av verksamma vid SLU ska publiceras öppet tillgängligt. Dessutom ska data genererade inom forskning och miljöanalys vara öppet tillgängliga med så få restriktioner som möjligt. Utöver detta innehåller policyn föreskrifter och rekommendationer för publicering av andra publikationstyper, synlighet för publikationer, affiliering samt för SLU:s publikationsdatabas (SLUpub). 

Relaterade dokument

Datahantering och SLU-utgivna publikationer omnämns i policyn då dessa områden relaterar till vetenskaplig publicering. Dessa områden har dock separata styrande dokument. Länkar till dessa finns längre ner på sidan.