Referera i text enligt SLU-Harvard

Senast ändrad: 03 januari 2023
Två studenter sitter och skriver i varsin fåtölj.

På denna sida finns instruktioner för hur du refererar i den löpande texten enligt SLU:s Harvardstil.

Allmänt om att referera i text

Harvard är en allmän term för de stilar där man hänvisar till ett verk i den löpande texten genom att lägga en hänvisning till referensen i parentes, till exempel (Andersson 2019). Praxis kring hur hänvisningen placeras i texten varierar, men grundregeln är att varje gång du använder uppgifter från en ny källa ska du skriva en hänvisning i texten. Det viktigaste är att det inte råder några tveksamheter om vilken referens du hänvisar till i din text och att du tydligt skiljer på ditt och andras resonemang.

Här följer några olika exempel på hur man refererar i den löpande texten. Fler exempel hittar du i Guide till Harvardsystemet från Högskolan i Borås och Harvard referencing guide från University of Sheffield.

Om du är osäker på vad som gäller på just din institution är det bästa att fråga din lärare eller handledare.

Aktiv eller passiv referens

När du använder Harvardsystemet kan du placera referensen i början av en mening genom att skriva ut upphovspersonen i den löpande texten och placera publiceringsår inom parentes. Vi brukar kalla detta för en aktiv referens eftersom upphovspersonen har en aktiv roll i texten. 

Exempel — aktiv referens

 • Åkerlund (2017) ger i sin guide förslag på hur studenter kan variera sitt språk när de refererar.

Du kan också placera referensen i slutet av en mening genom att skriva upphovspersonen och publiceringsår inom parentes. Parentesen sätts före punkten i meningen. Vi brukar kalla det för en passiv referens för att upphovspersonen har en passiv roll i texten. 

Exempel — passiv referens

 • Alla studenter på universitets- och högskolenivå måste kunna skriva vetenskapliga texter (Landgren 2017).

Två författare

Båda namnen ska tas med i hänvisningen och &-tecknet används mellan namnen när de skrivs inom parentes. I en aktiv referens ska "och" skrivas ut istället för &-tecknet.

Exempel

 • Andersson och Svensson (2019) fann att blåmesen …
 • ...visat att de två fenomenen korrelerar med varandra (Smith & Johnsson 2010)

Tre eller fler författare

Om den källa du hänvisar till har tre eller fler författare skriver du inte ut alla namnen utan använder förkortningen "et al." efter förste författarens namn.

Exempel

Om Jansson, Svensson och Karlsson är författare till den källa du vill referera till så skriver du så här:  

 • Jansson et al. (2010) hävdar ...
 • ... interaktiv problemlösning var framgångsrik (Jansson et al. 2011).

Referera till författare som publicerat flera arbeten samma år

Om en författare publicerat flera arbeten samma år kan dessa särskiljas genom att du efter årtalet anger a, b, c.

Exempel

 • Nilsson och Carlsson (1998a) ... I Nilsson och Carlsson (1998b) däremot ...

Referera till flera källor som stöder en och samma idé

Om du vill referera till flera källor som säger samma sak, till exempel ger stöd till en och samma idé, separerar du referenserna med semikolon och anger dem i kronologisk ordning.

Exempel

 • Det har visats i flera studier att … (Andersson 2014; Svensson 2016).

Referera i andra hand

I möjligaste mån ska du använda dig av originalkällor men det går också att referera till någon som i sin tur har hänvisat till originalkällan.  

Båda referenserna ska då finnas med när du refererar i din text. Originalkällan skrivs först och sedan sekundärkällan, det vill säga den källa som du själv använt. I referenslistan ska du endast ange uppgifter för den källa du läst.  

Referensen skriver du som vanligt utifrån vilken publikationstyp det är. 

Exempel 

Om du vill referera till Gray et al. (2015) som du har läst i MacDonald (2016) så skriver du så här i texten: 

(Gray et al. 2015 se MacDonald 2016) 

Sidhänvisning

Den generella rekommendationen är att alltid ha med sidnummer vid citat. Du kan också  ha med sidnummer för andra typer av referenser för att underlätta för läsaren att hitta källan. Hör med din lärare om du är osäker på vad som gäller på din institution.

Exempel 

Om du vill referera till en sida 

 • (Nilsson & Carlsson 1998a:12) 

Om du vill referera till flera sidor i följd 

 • (Jansson et al. 2010:12–18) 

Om du vill referera till två olika sidor i samma källa 

 • Landgren (2017:12, 18) 

 

Citat

Citat måste vara exakt återgivet och hänvisningen ska även innehålla sidnummer.

Kortare citat skrivs i den löpande texten, inom citattecken:

 • "When traits are determined by many genes, usually in concert with environmental factors, they are referred to as quantitative traits" (Hartl 1988:5)

Längre citat skrivs som ett eget stycke med indrag i höger- och vänsterkant.

Förkortningar

a.a.

Om du citerar eller refererar till samma text men olika sidor flera gånger i ett stycke och inte vill upprepa dig kan du använda förkortningen "a.a." (anfört arbete).

Exempel

 • Storspoven kallades tidigare för vindspov (a.a.).

et al.

Används då författarnamnen tre eller fler. Et al. är en förkortning av det latinska et alina som betyder ”med andra”. Den svenska motsvarigheten är "m. fl."

Exempel

 • (Jansson et al. 2010) 

ibid.

Förkortning av det latinska "ibidem" som betyder "på samma ställe". Kan användas om du citerar eller refererar till samma referens flera gånger i ett stycke och inte vill upprepa den. Det får inte komma någon annan referens emellan vid användning av ibid. 

Exempel

 • Vidare menar författarna att storspoven är skygg för människor (ibid.).

u.å.

Om du vill hänvisa i löpande text eller i referenslistan till ett dokument som saknar utgivningsår använder du förkortningen "u.å." (utan årtal).

Exempel i löpande text

 • I Nilsson och Carlsson (u.å.) föreslås ...