Referera i text enligt SLU-Harvard

Senast ändrad: 31 januari 2024
Två studenter sitter och skriver i varsin fåtölj.

På denna sida finns instruktioner för hur du refererar i den löpande texten enligt SLU:s Harvardstil.

Allmänt om att referera i text

Harvard är en allmän term för de stilar där man hänvisar till en källa i den löpande texten genom att lägga en hänvisning till referensen i parentes, till exempel (Andersson 2019). Praxis kring hur hänvisningen placeras i texten varierar, men grundregeln är att varje gång du använder uppgifter från en ny källa ska du skriva en hänvisning i texten. Det viktigaste är att det inte råder några tveksamheter om vilken referens du hänvisar till i din text och att du tydligt skiljer på ditt och andras resonemang.

Fråga din lärare eller handledare om du är osäker på vad som gäller på just din kurs.

På denna sida finns instruktioner för hur du refererar i den löpande texten enligt SLU:s Harvardstil. De fullständiga referenserna till de källor som du refererar till i din text ska även samlas i en referenslista, läs mer om det på den här sidan:

Hänvisningar i text

Aktiv eller passiv referens

Vid aktiv referering skriver du ut upphovspersonen i den löpande texten och placerar publiceringsår inom parentes. Det brukar kallas för aktiv referens eftersom upphovspersonen har en aktiv roll i texten. Det kan även kallas direkt referens.  

Exempel — aktiv referens:

 • Åkerlund (2017) ger i sin guide förslag på hur studenter kan variera sitt språk när de refererar.

Vid passiv referering skriver du upphovsperson och publiceringsår inom parentes. Det brukar kallas för passiv referens för att upphovspersonen har en passiv roll i texten. Det kan även kallas indirekt referens.

Exempel — passiv referens:

 • Alla studenter på universitets- och högskolenivå måste kunna skriva vetenskapliga texter (Landgren 2017).

Två författare

Om du refererar till en källa med två författare ska båda namnen tas med i hänvisningen och ett &-tecken användas mellan namnen när de skrivs inom parentes. I en aktiv referens skrivs "och" ut istället för &-tecknet.

Exempel:

 • Andersson och Svensson (2019) fann att blåmesen …
 • ... visat att de två fenomenen korrelerar med varandra (Smith & Johnsson 2010)

Tre eller fler författare

Om den källa du hänvisar till har tre eller fler författare skriver du inte ut alla namnen utan använder förkortningen "et al." efter förste författarens namn.

Exempel:

Om Karlsson, Svensson och Andersson är författare till den källa du vill referera till så skriver du så här:  

 • Karlsson et al. (2010) hävdar ...
 • ... interaktiv problemlösning var framgångsrik (Karlsson et al. 2011).

Referera till författare som publicerat flera arbeten samma år

Om du använder flera källor av samma författare som är publicerade samma år särskiljer du dem genom att efter årtalet ange a, b, c. Detta gäller även om till exempel en organisation eller myndighet står som författare. I referenslistan avgör titel på källorna ordningen på dem, den titel som står först i alfabetet får bokstaven a.

Exempel:

 • Nilsson och Carlsson (1998a) ... I Nilsson och Carlsson (1998b) däremot ...
 • … dessa regler gäller tills vidare (Jordbruksverket 2023b). … har visat sig fungera bra (Jordbruksverket 2023a).

Referera till flera källor som stöder en och samma idé

Om du vill referera till flera källor som säger samma sak, till exempel ger stöd till en och samma idé, separerar du referenserna med semikolon och anger dem i kronologisk ordning.

Exempel:

 • Det har visats i flera studier att … (Andersson 2014; Svensson 2016).

Referera i andra hand

I möjligaste mån ska du använda dig av originalkällor men det går också att referera till någon som i sin tur har hänvisat till originalkällan.  

Båda referenserna ska då finnas med när du refererar i din text. Originalkällan skrivs först och sedan sekundärkällan, det vill säga den källa som du själv använt. I referenslistan ska du endast ange uppgifter för den källa du läst.  

Exempel:

Om du vill referera till Gray et al. (2015) som du har läst i MacDonald (2016) så skriver du så här i texten: 

(Gray et al. 2015 se MacDonald 2016)

Sidhänvisning

Den generella rekommendationen är att alltid ha med sidnummer vid citat. Du kan också  ha med sidnummer för andra typer av referenser för att underlätta för läsaren att hitta källan.

Exempel:

Om du vill referera till en sida:

 • (Nilsson & Carlsson 1998a:12) 

Om du vill referera till flera sidor i följd:

 • (Jansson et al. 2010:12–18) 

Om du vill referera till två olika sidor i samma källa:

 • Landgren (2017:12, 18) 

Citat

Citat måste vara exakt återgivet och hänvisningen ska även innehålla sidnummer.

Kortare citat skrivs i den löpande texten, inom citattecken.

Exempel:

Hartl (1988:5) emphasizes that "when traits are determined by many genes, usually in concert with environmental factors, they are referred to as quantitative traits".

Längre citat, även kallat blockcitat, består av flera meningar och skrivs som ett eget stycke med indrag i höger- och vänsterkant. Källhänvisningen skrivs inom blocket.

Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution. It is, strictly speaking, a real factor in scientific research. (Einstein 1931:56)

Förkortningar

a.a.

Om du citerar eller refererar till samma text men olika sidor flera gånger i ett stycke och inte vill upprepa dig kan du använda förkortningen "a.a." (anfört arbete). Det får inte förekomma någon annan referens emellan. Ibland ser man också förkortningen ”ibid” användas på samma sätt.

Exempel:

 • Storspoven kallades tidigare för vindspov (Smith & Tell 2020). Andra fåglar som bytt namn … (a.a.).

et al.

Används när källan har tre eller fler författare. Et al. är en förkortning av det latinska et alina som betyder ”med andra”. Den svenska motsvarigheten är "m.fl."

Exempel:

 • (Jansson et al. 2010) 

ibid.

Förkortning av det latinska "ibidem" som betyder "på samma ställe". Kan användas om du citerar eller refererar till samma referens flera gånger i ett stycke och inte vill upprepa den. Det får inte komma någon annan referens emellan vid användning av ibid. Ibland ser man också förkortningen ”a.a” användas på samma sätt.

Exempel:

 • … (Smith & Tell 2020). Vidare menar författarna att storspoven är skygg för människor (ibid.).

u.å.

Om du vill hänvisa till en källa som saknar utgivningsår använder du förkortningen "u.å." (utan årtal). Detta gäller både i löpande text och i referenslista. På engelska skrivs förkortningen ”(n.d.)” (no date).

Exempel i löpande text:

 • I Nilsson och Carlsson (u.å.) föreslås ...