Undvik fusk och plagiat

Senast ändrad: 04 mars 2024
Det engelska ordet quote på en grön knapp på ett tangentbord, foto.

Som student vid SLU har du ansvar att känna till de regler som gäller inom universitetet när det gäller fusk och plagiering. På den här sidan kan du läsa om vad som skiljer fusk och plagiering åt, vad du behöver göra för att undvika att plagiera och hur SLU arbetar för att motverka och fånga upp fusk och plagiering.

Detta är fusk

Fusk handlar om att du med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller liknande.
Exempel på fusk är:

 • otillåtna hjälpmedel vid skriftligt prov
 • ändring av återlämnad rättad skrivning
 • otillåtet samarbete mellan studenter vid individuella inlämningsuppgifter
 • kopiering av andra studenters arbeten
 • användning av andras källor i sitt eget arbete utan korrekt källhänvisning
 • fabrikation av data, d.v.s. hitta på fakta som det inte finns belägg för
 • felaktig anteckning om närvaro vid obligatorisk undervisning
 • oriktig uppgift om tidigare studieprestation som ska bedömas för tillgodoräknande

För att anses vara fusk måste det vara frågan om ett medvetet vilseledande och inte bero på misstag eller slarv. Studenten ska ha känt till att det inte varit tillåtet och att det gäller något som ingår i bedömningen av en studieprestation.

Detta är plagiering

Plagiering är:

 • när du skriver av andras texter eller återger andras bilder, tabeller och andra media, utan att ange källa.
 • Det är också plagiering när du återger texter ordagrant utan att markera att det är ett citat, även om källan är angiven.
 • Det räknas också som plagiering om du lämnar in samma text till två olika uppgifter, även om du skrivit texterna själv. Det kallas då självplagiering.

Du kan naturligtvis referera till ett arbete du skrivit själv och då gäller samma regler som när du refererar till någon annans arbete.

Plagiering är alltid fel och om det sker i syfte att vilseleda vid prov eller när en studieprestation ska bedömas betraktas det som fusk och kan resultera i disciplinära åtgärder.

Hur du undviker att plagiera

För att undvika plagiering är det viktigt att vara noga med hur du refererar. I en akademisk text refererar du ofta till andras arbeten och det måste då tydligt framgå vad som är andras texter eller idéer och vad som är dina egna analyser och slutsatser. I annat fall riskerar du att bli misstänkt för plagiering.

Läs mer om hur man refererar:

Är du osäker så fråga din lärare eller personal på biblioteket.

Detta gör SLU

SLU arbetar aktivt mot fusk och plagiering. Det omfattar både förebyggande och kontrollerande åtgärder. Du kan läsa mer om detta:

SLU får vidta disciplinära åtgärder mot studenter som fuskat eller gjort något annat av det som anges i Högskoleförordningens kapitel 10 (se faktarutan nedan). Påföljden kan bli varning eller avstängning från utbildningen i upp till sex månader.

Plagiatkontroll via Ouriginal (tidigare Urkund)

SLU har tillgång till plagiatspårningssystemet Ouriginal. Genom Ouriginal kan alla typer av examinationsuppgifter och inlämningsuppgifter kontrolleras mot ett stort antal källor för att upptäcka möjliga plagiat. Alla självständiga arbeten (examensarbeten) ska plagiatgranskas i Ouriginal innan de godkänns.

Ouriginal jämför inskickade dokument med texter som finns på internet, förlagsmaterial och studentarbeten. Ouriginal lämnar sedan en rapport till läraren där eventuella likheter med andra källor är markerade. Träff i Ouriginal betyder inte att något automatiskt är plagiering, även korrekta citat ger träff. Läraren kontrollerar likheterna och jämför med originalkällan för att avgöra om det finns en grundad misstanke till medveten plagiering.

Läs mer: 

Fakta:

Högskoleförordningen anger i kapitel 10 att disciplinära åtgärder får vidtas mot student som:

 1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller annan bedömning av en studieprestation.
 2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid lärosätet.
 3. stör verksamheten vid lärosätet bibliotek eller annan särskild inrättning inom lärosätet.
 4. utsätter en annan student för etniska trakasserier, trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning, trakasserier på grund av sexuell läggning, trakasserier på grund av funktionshinder eller sexuella trakasserier.
 5. utsätter en arbetstagare vid lärosätet för motsvarande trakasserier som anges i 4. 

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts.