Öppen tillgång: upphovsrätt och CC-licenser

Senast ändrad: 28 augusti 2023

Alla sakkunniggranskade artiklar och publikationer utgivna av SLU ska publiceras öppet tillgängligt. På den här sidan kan du läsa om vad du behöver veta om upphovsrätt och val av CC-licens vid publicering med öppen tillgång.

Att publicera öppet tillgängligt innebär att du som upphovsperson ger andra personer möjlighet att läsa, ladda ned, kopiera och sprida ditt verk, detta krävs enligt SLU:s policy för vetenskaplig publicering. Du behöver därför vara insatt i upphovsrätten och vad som gäller vid val av licens vid publicering med öppen tillgång.

Val av CC-licens

När du publicerar dig i en tidskrift med öppen tillgång väljer du en öppen licens till din publikation, oftast en s.k. Creative Commons-licens (CC-licens). Genom att tilldela din publikation en CC-licens ger du användare/läsare tydlig information om vad de får och inte får göra med publikationen.

SLU har inga uttryckliga riktlinjer för vilken licens som du bör välja när du publicerar i en vetenskaplig tidskrift. En del förlag erbjuder enbart den mest öppna CC-licensen, CC-BY, andra kan be dig välja bland de olika licenserna. Observera att dina finansiärer kan ställa krav på val av licens för publicering av forskningsresultat som tillkommit genom finansierade projekt. Formas och Vetenskapsrådet har sådana riktlinjer för de projekt som beviljas anslag.

SLU rekommenderar att du väljer att CC-licensiera publikationer som ges ut av SLU, enligt riktlinjer för publikationer utgivna av SLU. Riktlinjerna specificerar inte vilken licens du bör välja.

Nedan kan du läsa om de fyra vanligast förekommande licenserna inom vetenskaplig publicering. Känner du dig osäker på vad licenserna innebär kan du kontakta biblioteket.

CC BY, Creative Commons erkännande

Denna licens innebär att verket får användas, delas, göras om och spridas. Upphovsperson ska anges.

CC BY-ND, Creative Commons erkännande, inga bearbetningar

Denna licens innebär att spridning kommersiellt eller icke kommersiellt tillåts så länge verket inte bearbetas utan återges i sin ursprungliga form. Upphovsperson ska anges.

CC BY-NC, Creative Commons erkännande, icke-kommersiell

Denna licens innebär att verket får användas, delas, göras om och spridas men inte i ett kommersiellt sammanhang. Upphovsperson ska anges.

CC BY-NC-ND, Creative Commons erkännande icke kommersiell, inga bearbetningar

Denna licens innebär att spridning tillåts men inte i kommersiella sammanhang. Verket får heller inte göras om utan måste återges i sin ursprungliga form. Upphovsperson ska anges.

Att tänka på vid publicering i prenumerationsbaserade tidskrifter

För att kunna publicera dig med öppen tillgång även i en prenumerationsbaserad tidskrift bör du kontrollera följande innan du skriver på ditt avtal:

  • Om du behåller rättigheter att sprida din artikel fritt och hur den får spridas.
  • Om tidskriften accepterar parallellpublicering och i så fall vilken version av publikationen som får delas fritt via SLUpub. 
  • Om du kan tilldela din artikel en CC-licens vid parallellpublicering.
  • Om tidskriften använder embargo vid parallellpublicering och hur det förhåller sig till eventuella krav din finansiär ställer.

Fakta:

Upphovsrätt och publicering med öppen tillgång

Upphovsrättslagen ger rättsligt skydd till upphovspersonen av ett verk. Detta gäller också för ett verk som publiceras med öppen tillgång. Upphovsrätt till verket får du som upphovsperson automatiskt då verket skapas och den består av två delar:

  • Den ideella rättigheten som ger dig rätten att namnges som skapare av ett verk.
  • Den ekonomiska rättigheten som ger dig rätten att kontrollera hur arbetet sprids, publiceras och säljs.

När ett manuskript accepterats för publicering i en tidskrift skriver du under ett publiceringsavtal som reglerar dina rättigheter gentemot förlaget/utgivaren. Detta gäller oavsett typ av tidskrift men var extra uppmärksam om du tänker publicera dig i en prenumerationsbaserad tidskrift. Publicerar du dig i en öppen tidskrift behåller du oftast upphovsrätten till din publikation och är fri att göra vad du vill med den.