Söktips

Senast ändrad: 01 februari 2024

När du söker i databaser kan du få mer relevanta träffar om du preciserar din sökning och kombinerar sökorden rätt. Här ger vi tips på hur du gör och vad du bör tänka på.

Välja söktermer

När du söker information har det stor betydelse vilka söktermer du använder. Söktermerna måste vara tillräckligt breda för att täcka din forskningsfråga, och samtidigt tillräckligt specifika för att ge relevanta träffar. Vi har här listat några tips och verktyg för att hitta termer.

Kombinera fritextsökning och sökning med kontrollerade ämnesord

 • Fritextsökning görs i de flesta databaser i fälten för titel, abstract och ämnesord.
 • Många databaser har en tesaurus, som är en hierarkisk lista med kontrollerade ämnesord. Tesaurusar kan användas både som sökverktyg och för att hitta söktermer.
 • Genom att kombinera fritextsökning med termer från en tesaurus är det större chans att hitta relevant material.  

Identifiera synonymer

Kom ihåg att samma företeelse kan ha olika namn inom olika ämnesområden. Det är därför viktigt att hitta synonymer.

Tänk på dina termers hierarki

Ibland kan ett övergripande ord täcka flera olika varianter utan att man behöver specificera flera sökord.

Exempel:

 • Sökordet ’urban’ täcker också in ‘urban city’, ‘urban area’, ‘urban planning’ med mera.

Fundera på om det räcker med det övergripande ordet, eller om du behöver använda de mer specifika termerna istället. Att söka på både urban och de mer specifika termerna ger inga ytterligare resultat i sökningen. 

Sök flera gånger

Att söka efter information kräver ofta att du testar, justerar och söker på nytt. Börja med några relevanta artiklar och plocka ut termer från titel, abstract och ämnesord. Gör en testsökning med dessa termer. Om du hittar andra relevanta artiklar, titta efter ytterligare termer i dessa som du kan komplettera din sökning med.

Översätta söktermer

Här är några användbara verktyg för att översätta termer: 

Kombinera söktermer

När man söker i databaser vill man ofta kunna styra hur söktermerna ska kombineras med varandra. Det görs ofta med hjälp av AND, OR och NOT. I de flesta databaser behöver de skrivas med versaler. 

 • AND: Kombinerar termer. Alla termer måste finnas i sökresultatet.

 • OR: Används för att söka på synonymer eller alternativa termer. Minst en av termerna ska finnas med i sökresultatet.
 • NOT: Exkluderar termer. Använd sparsamt. Det finns en risk att du också exkluderar relevant information.

Om du vill gruppera flera synonymer och kombinera dem med ytterligare en aspekt behöver du hålla ihop dina grupper av sökord med hjälp av parenteser. Parenteserna signalerar till databasen att termerna ska hanteras tillsammans. I större databaser finns ofta möjlighet att istället skriva de olika grupperna av termer i olika sökboxar.

Exempel:

 • (horse OR pony) AND riding – detta ger träffar som innehåller både termerna ‘horse’ och ‘riding’, eller ‘pony’ och ‘riding’ 

Söka på böjningar av ord (trunkering)

Ett sätt att söka på ett ords olika böjningsformer, utan att behöva skriva ut alla varianter av ordet, är att använda sig av trunkering – att söka på ordstam.

Trunkeringstecknet ser olika ut i olika söktjänster. Oftast används en asterisk (*) för att trunkera.

Exempel:

 • Farm* ger träffar på ord som: farmer, farmers, farming 
  Sustainab* ger träffar på ord som: sustainable, sustainability, sustainabilities

Tänk på att inte sätta asterisken för tidigt, då riskerar du att få träff på ord som inte är relevanta för din sökning. I många databaser går det inte heller att använda trunkering på för korta ord.

Exempel:

 • stress* ger träffar på ord som stressing, stressful
 • stre* ger träffar på ovanstående, men även på ord som streak, street och stream 

Frassökning

Ibland består dina söktermer av två eller flera sammansatta ord, exempelvis ett sammansatt uttryck, namnet på en organisation, en titel eller en författare. I många databaser kan man markera att vissa ord ska komma i en specifik ordningsföljd, det brukar kallas frassökning. Ofta används citattecken runt sökorden för att markera att det är en fras som ska sökas på.

Exempel:

 • "sustainable development goal"
 • "food safety"

Närhetsoperatorer

Ibland kan frassökning vara för snäv, till exempel om orden inte nödvändigtvis kommer direkt efter varandra, eller om ordningen på orden kan variera. Då kan man använda sig av närhetsoperatorer för att söka på ord som ska finnas nära varandra i texten, men inte nödvändigtvis direkt efter varandra.

Exempel:

 • agriculture NEAR/5 challenge – den här sökningen anger att de två orden ska förekomma med max 5 ord mellan sig

Vilka närhetsoperatorer som finns och hur de ska användas varierar mellan olika databaser, så gå till den aktuella databasens sökhjälpsidor för att se om, och hur, du kan använda närhetssökning, på engelska kallat proximity search.

Blocksökning

För mer avancerade sökningar där flera aspekter ska kombineras kan blocksökning användas för att skapa en sökning. Det här är extra användbart vid systematisk sökning.

Sök på en grupp av termer eller aspekt i taget, kombinerade med OR. Sätt sedan samman dina olika grupper med AND. Du kan då säkerställa att alla sökblock ger tillräckligt många träffar, och kan på ett mer kontrollerat sätt justera din söksträng om det behövs. 

Databasernas sökhistorik kan ge användbar överblick vid blocksökning så att du kan kombinera dina sökblock på ett effektivt sätt.

Exempel:

Sök en aspekt i taget:

 1. (biodiversity OR diversity OR diverseness OR variety)
 2. ("urban area*" OR cities OR city OR town*)
 3. (park* OR "green area*" OR "green space*") 

Kombinera sedan sökblocken med AND, antingen genom att skriva ut termerna inom parentes, alternativ 1, eller genom att använda numret för respektive sökblock, alternativ 2:

 • Alternativ 1: (biodiversity OR diversity OR diverseness OR variety) AND ("urban area*" OR cities OR city OR town*)  AND (park* OR "green area*" OR "green space*") 

 • Alternativ 2: #1 AND #2 AND #3