Söktips

Senast ändrad: 03 januari 2023

När du söker i databaser kan du få mer relevanta träffar om du preciserar din sökning och kombinerar sökorden rätt. Här ger vi tips på vad du bör tänka på och hur du sätter upp bevakning på din sökning.

Välja söktermer

När du söker information har det stor betydelse vilka söktermer du använder. Söktermerna måste vara tillräckligt breda för att täcka din forskningsfråga, och samtidigt tillräckligt specifika för att ge relevanta träffar. Vi har här listat några tips och verktyg för att hitta termer.

Kombinera fritextsökning och sökning med kontrollerade ämnesord

Fritextsökning görs i de flesta databaser i fälten för titel, abstract (sammanfattning) och ämnesord.

Många databaser har en tesaurus (en hierarkisk lista med kontrollerade ämnesord). Tesaurusar kan användas både som sökverktyg och för att hitta söktermer. Du kan inte lita på att termerna i tesaurusen har använts helt konsekvent, utan du bör alltid kombinera med fritextsökning.  

Det finns även taxonomiska ordlistor, som är en särskild typ av tesaurusar, t.ex. i databaserna Biosis och CAB abstracts.

Identifiera synonymer

Kom ihåg att samma företeelse kan ha olika namn inom olika ämnesområden. Det är därför viktigt att hitta synonymer.

Tänk på dina termers hierarki

Ibland kan ett övergripande ord täcka flera olika varianter utan att man behöver specificera flera sökord. Exempelvis "pig*" täcker både "pig", "pigs", "piglet", "domestic pig*" och "pig* in space"  och alla andra ord som börjar med eller innehåller "pig". Observera att även andra ord med pig kommer att ge träff, t.ex. "pigeon".

Sök flera gånger

Informationssökning är en iterativ process, du behöver ofta justera. Börja med några relevanta artiklar och plocka ut termer från titel, abstract och ämnesord. Gör en testsökning med dessa termer. Om du hittar andra relevanta artiklar, titta efter ytterligare termer i dessa som du kan komplettera din sökning med.

Översätta söktermer

Här är några användbara verktyg för att översätta termer, t.ex. från svenska till engelska: 

Kombinera söktermer

Kombinera termer med de booleska operatorerna AND, OR, NOT.

  • OR: Används för att kombinera synonymer eller alternativa termer. En eller flera termer kan finnas med i sökresultatet.

  • AND: Kombinerar termer. Alla termer måste finnas i sökresultatet.

  • NOT: Exkluderar termer. OBS! Använd sparsamt! Det finns en risk att du också exkluderar relevant information! 

Närhetsoperatorer

Om din sökning ger för få träffar eller ditt sökresultat blir för brett när du kombinerar söktermerna med AND, så kan närhetsoperatorer kan vara användbara i de fall dina söktermer förekommer bredvid eller nära varandra.

Vilka närhetsoperatorer som finns och hur de ska användas varierar mellan olika databaser, så titta i respektive i hjälpfil för mer information.

Exempel

Web of Science

Använd NEAR/x för att hitta referenser där söktermerna står inom ett visst antal ord (x). 

"agricultur* NEAR/5 challenge*" ger artiklar där de två termerna hittas med max 5 ords avstånd från varandra, oavsett i vilken ordningsföljd termerna står.

NEAR utan specificerat antal (x) tillåter upp till 15 ord mellan termerna, vilket motsvarar ungefär en normallång mening.

Scopus

I Scopus kan du välja mellan två olika närhetsoperatorer:

W/n används för att hitta referenser där söktermerna står inom ett visst antal ord (n),  oavsett i vilken ordningsföljd termerna står.

PRE/n används när termerna ska stå i en viss ordningsföljd. t ex. "behavioral PRE/3 disturbances", där "behavioral" måste stå före "disturbances" med max tre ord emellan. Exempel: "behavioral sleep disturbances", "behavioral disturbances".

Trunkering

Genom att trunkera kan du söka på olika ändelser av ett ord. Oftast används en asterisk (*) för att trunkera.

Exempel

"farm*" ger träffar som börjar med "farm", t ex. "farmer", "farmers", "farming".

Frassökning

Ibland består dina söktermer av mer än ett ord, t.ex. namnet på en organisation, en författare, en lång titel, eller ett sammansatt uttryck. För att söka efter fraser istället för enstaka ord, behöver du markera detta. Många sökverktyg använder citattecken för att markera en fras, andra verktyg erbjuder frassökning som ett sökalternativ direkt i sökmenyn. Du kommer endast få träffar med orden i exakt den angivna ordföljden. 

Exempel

"food safety" hittar poster med termerna skrivet exakt så, men inte poster där termerna "food" och "safety" förekommer var för sig.

Parenteser

Om du har fler än en boolesk operator (AND, OR, NOT) i din söksträng, så behöver du använda parenteser för att gruppera de termer som kombineras med samma operator, oftast OR.

Parenteserna signalerar till sökmotorn att termerna ska hanteras tillsammans. Använd alltid detta sätt att styra hur dina söktermer ska kombineras med varandra. Ett alternativ är att skriva de olika grupperna av termer i olika sökboxar.

Exempel

  • "(horse OR pony) AND riding", kommer att ge träffar med både "horse riding" och "pony riding" i alla databaser.

  • "horse OR pony AND riding" kommer att sökas olika i olika databaser beroende på hur databasen prioriterar operatorerna AND och OR. Det mest troliga är att du får träffar med "pony AND riding", eller allt om "horse", oavsett om de förekommer i samma artikel eller inte.

Blocksökning

Sök på en grupp av termer eller aspekt i taget, kombinerade med OR. På detta vis kan du säkerställa att alla sökblock ger träffar som går att kombinera. Då kan du på ett mer kontrollerat sätt justera din söksträng om det behövs.

Databasernas sökhistorik kan ge användbar överblick vid blocksökning så att du kan kombinera dina sökblock på ett effektivt sätt.

Exempel

Sök en aspekt i taget:

  1. (biodiversity OR diversity OR diverseness OR variety)
  2. ("urban area*" OR cities OR city OR town*)
  3. (park* OR "green area*" OR green space*) 

Kombinera sedan sökblocken med AND, antingen genom att skriva ut termerna inom parentes (Alt 1), eller genom att använda numret för respektive sökblock (Alt 2):

  • Alternativ 1: (biodiversity OR diversity OR diverseness OR variety) AND ("urban area*" OR cities OR city OR town*)  AND (park* OR "green area*" OR green space*) 

  • Alternativ 2: #1 AND #2 AND #3

Alerts – ett sätt att spara tid

I många söktjänster kan du sätta upp en bevakning på de sökningar du gjort, så kallade alerts. Då behöver du inte regelbundet göra om sökningarna för att se om det kommit nya resultat utan meddelanden om uppdateringar kommer direkt till dig.

Observera att du måste ha ett konto och vara inloggad i databasen för att kunna spara dina sökningar.