Juridiska aspekter på data

Senast ändrad: 27 september 2022

OBS! Texten på denna sida är under granskning!

Data kan i sig inte ägas . Däremot är deras användning och hantering reglerad på olika sätt som kan påminna om äganderätt. Det är viktigt att säkerställa om och hur de aktuella datamängderna regleras i samband med både användning och tillgängliggörande.

Databasrättigheter

Data kan skyddas av databasrättigheter, men det är då databasen – sammanställningen – som skyddas, inte enskilda data.

Upphovsrätt

Data kan ingå i publikationer som skyddas av upphovsrätt. Här anger SLU i sin policy om immateriella rättigheter att den enskilde forskaren har upphovsrätt till material framställt inom ramen för hans/hennes tjänst, men att SLU har nyttjanderätt till det

Avtal

Data kan ha fått sin användning och hantering reglerad i avtal. Det vanligaste exemplet är samverkansforskning, där det t.ex. kan anges att ”part NN äger resultat (data)”. Det innebär inte att part NN äger dessa data, utan att NN gentemot de andra parterna i projektet har rättigheter som i andra sammanhang brukar följa med ägande (såsom rätt att använda data i fortsatt forskning eller kommersiellt, att publicera dem, hemlighålla dem etc).

Sekretess

Sekretess kan avtalas, dock är SLU skyldigt att lämna ut allmänna handlingar om det inte finns stöd i offentlighets- och sekretesslagen för att innehålla dem. Det finns sådant stöd för att inte lämna ut data som behandlats i samverkans- och uppdragsforskningsprojekt. Ett avtal där SLU förpliktas att inte sprida information vidare skall alltid innehålla en klausul där det anges ”Om det finns skyldighet att lämna ut information enligt lag eller domstols/myndighets beslut har detta företräde framför sekretesskyldigheten enligt detta avtal.” Sekretess binder dock ingen annan än avtalsparterna. Forskare (som inte är parter till avtal som SLU ingår) binds dock genom att de får underteckna s.k. forskarmedgivanden.

Företagshemligheter

Data kan skyddas enligt lag (2018:558) om företagshemligheter. Förutsättningarna för detta är dock mycket speciella och aktualiseras sällan i praktiken.

Offentligrätt

De rättigheter och skyldigheter som anges ovan kan vara inskränkta på grund av offentligrättsliga regler såsom universitetets skyldighet att lämna ut allmänna handlingar, de s.k. PSI-reglerna (public sector information) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen och arkivlagstiftningen.

När forskningsavtal ingås måste dessa regler beaktas. Exempelvis måste ett avtal som innehåller sekretessreglering göra undantag för möjligheten att SLU kan vara skyldigt att lämna ut handlingar i enlighet med offentlighetslagstiftningen. Där bör ”äganderätt” till data framgå, liksom om någon ”icke-ägande” part därutöver har ett särskilt förvaltningsansvar för data (hur de skall lagras och tillgängliggöras). I den mån en forskningsfinansiär har krav på hur data inom ett projekt ska lagras och tillgängliggöras skall finansiärens krav efterföljas, såvida de inte strider mot SLU:s offentligrättsliga skyldigheter såsom arkivlagen. I sådant fall skall SLU inte ingå avtalet i fråga.

Vidare styr SLU:s egen policy – i andra hand – hur SLU hanterar sina forsknings- och miljöanalysdata. SLU och dess forskare och dataproducenter skall även följa vedertagna principer för god forskningssed.

Mer information och stöd kring juridiska aspekter på data

Vid frågor om avtal eller juridiska aspekter på hantering av data kontakta juridik@slu.se.


Kontaktinformation

SLU:s jurister nås via e-postadressen juridik@slu.se.

För frågor om personuppgifter, dataskydd (GDPR) och relaterade frågor, kontakta dataskydd@slu.se.

Personuppgiftsincidenter ska rapporteras i IA-systemet.