Arkivering

Senast ändrad: 19 oktober 2022

Enligt Riksarkivets föreskrifter har lärosätena ansvar för arkivering av allmänna handlingar. Ansvaret innebär bland annat att lärosätena ska vidta åtgärder så att digitala forskningshandlingar kan presenteras och vara förståeliga samt tillförlitliga under hela den tid de ska bevaras.

Detta förutsätter givetvis att handlingarna faktiskt omhändertas för arkivering och att det görs enligt gällande regelverk. Varje institution eller motsvarande enhet vid SLU har eget ansvar för arkivering av forskningsmaterial. Validering av forskningsmaterialet med avseende på de krav som gäller för arkivering ska göras i samråd med Enheten för arkiv, informationshantering och registratur (AIR) och RA-roll på institutionen. Det åligger forskare/verksamma inom miljöanalys att kontakta AIR och institutionens RA-roll för validering.

Mer information och stöd kring arkivering

I frågor som rör arkivering, kontakta Enheten för arkiv, informationshantering och registratur (AIR).