EKOLIV (Ekologiska och ekonomiska strategier för optimering av vattenkraftsrelaterade miljöåtgärder)

Last changed: 09 March 2020

Sverige skall uppfylla förnybarhetsdirektivet kopplat till vattenkraft och samtidigt uppfylla de svenska miljömålen såsom levande sjöar och vattendrag och ett rikt växt- och djurliv, samt EU-direktiven kopplade till inlandsvatten; ramdirektivet för vatten och art och habitatdirektivet. EKOLIV är ett tvärvetenskapligt projekt där målen är: (1) sammanställa befintlig information om ekologiska och samhällsekonomiska effekter av genomförda miljöåtgärder kopplade till vattenkraft, 2) analysera ekologiska och samhällsekonomiska effekter av redan genomförda miljöåtgärder, t.ex. i form av biotopvård, lokalt miljöanpassat flöde och kontinuitetsförbättringar. (3) sprida resultaten från EKOLIV.

More information will be found on the Swedish version of the page

Facts:

Project period
2015-2017
 
Project leader
Ing-Marie Gren
 
Project co-workers
Wondmagegn Tirkaso
 
Project funder
Energimyndigheten

Related pages:


Contact