FAIR

Senast ändrad: 12 oktober 2022

FAIR-principerna, som innebär att forskningsdata ska vara Findable (sökbara), Accessible (tillgängliga), Interoperable (kompatibla), och Reusable (återanvändningsbara), har de senaste åren fått mycket starkt genomslag och blivit ledord för god datahantering och öppen tillgång till data.

Begreppet FAIR har blivit centralt inte minst inom EU:s ramprogram Horizon 2020 och stora initiativ som European Open Science Cloud (EOSC). I rådsslutsatserna som antogs av EU:s medlemsländer 2016 presenterades FAIR-principerna och medlemsstaterna uppmuntrades att följa FAIR-principerna i forskningsprogram och finansieringsprinciper. Vetenskapsrådets regeringsuppdrag från 2017 preciserades till att ta fram kriterier för att kunna bedöma i vilken utsträckning forskningsdata som helt eller delvis tagits fram med offentlig finansiering uppfyller FAIR-principerna.

Syftet med att eftersträva FAIR som koncept bör i första hand vara att främja god datahantering och ökad kvalitet i den vetenskapliga produktionen och att förbättra förutsättningarna för ny forskning och innovation.

Mer information

Mer om hur man kan gå tillväga för att uppfylla kriterierna finns här:
FAIR data (på engelska).

Support från DMS

Data Management Support (DMS), en enhet vid SLU-biblioteket, stöder SLU-anställda i frågor rörande datahantering. Kontakta DMS med e-post (dms@slu.se), boka en tid för att prata data, eller läs mer om datahantering och vilket stöd DMS erbjuder på www.slu.se/dms.