SLU's MAX IV support platform

Last changed: 11 May 2021

Bakgrund: rektors beslut 2017 och 2020 angående upprättandet respektive fortsättning av en intern (inom SLU) MAX IV användarplattform som stöd till forskare och andra vid SLU.

Övergripande mål med SLUs MAX IV användarplattform:
Att öka SLUs användande av MAX IV genom att få fler användare från SLU
Att förbättra den allmänna kompentensen vid SLU angående MAX IV.

Vision med SLUs MAX IV användarplattform 2021-2023

SLUs MAX IV användarplattform skall:

 • ge stöd till forskare vid SLU att hitta experter och initiera kontakter för att bygga nätverk, både inom SLU och med MAX IV eller med forskare vid andra universitet, där syftet är att genomfö ra studier dä r man anvä nder infrastrukturen vid MAX IV
 • aktivt delta i olika nätverk, med anknytning till MAX IV och/eller ESS, inom strategiskt viktiga forskningsområ den fö r SLU
 • arbeta för att öka medvetandegraden och kunskapen bland forskare och studenter vid SLU om de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och om de olika tekniker som finns och kommer att finnas vid MAX IV och ESS
  Mer specifikt bör användarplattformen
  • koordinera/arrangera doktorandkurser inom främst synkrotronljustekniker i samarbete med MAX IV, LINXS eller andra universitet
  • arrangera workshops om olika synkrotronsljus- och neutronstrålningstekniker
  • ordna föreläsningar med inbjudna experter
 • upprätthålla en användargrupp som ett forum för kunskapsdelning och informationsspridning för synkrotronljus- och neutronstrålnings-tekniker
 • hålla kontakten med andra kompetenscenter både vid SLU och utanfö r SLU
 • bevaka särskilda satsningar från forskningsråd och motsvarande, där användandet av MAX IV eller ESS är en utgångspunkt, samt internt fö rmedla information om sådana.
 • hålla kontakt med LINXS samt med motsvarande funktioner [som SLUs MAX IV plattform] vid andra universitet, dels för att bevaka nya potentiella samarbeten där SLU-forskare kan vara part och dels för att informera om kurser med fokus mot MAX IV med relevans för forskning inom SLU
 • vid behov kunna fungera som extern representant för SLUs forskare i nationella och/eller universitetsgemensamma arbetsgrupper med anknytning till MAX IV och/eller ESS, som t.ex. MAX IVs Universitetsreferensgrupp.
 • vid behov utgöra ett stöd och en diskussionspartner för SLUs ledning i frågor som rör MAX IV och/eller ESS.

Contact

Main coordinators:

Ramune Kuktaite

Department of Plant Breeding

Box 101, SE-230 53 Alnarp, Sweden

Telephone: +46 (0) 40 41 53 37

Ramune.Kuktaite@slu.se

 

Henrik Hansson

Department of Molecular Sciences

Box 7015, SE-75007 Uppsala

Telephone: +46 (0) 18 67 20 69

Henrik.Hansson@slu.se