SLU's MAX IV support platform

Senast ändrad: 11 januari 2022

Bakgrund: rektors beslut 2017 och 2020 angående upprättandet respektive fortsättning av en intern (inom SLU) MAX IV användarplattform som stöd till forskare och andra vid SLU.

Övergripande mål med SLUs MAX IV användarplattform:
Att öka SLUs användande av MAX IV genom att få fler användare från SLU
Att förbättra den allmänna kompentensen vid SLU angående MAX IV.

Vision med SLUs MAX IV användarplattform 2021-2023

SLUs MAX IV användarplattform skall:

 • ge stöd till forskare vid SLU att hitta experter och initiera kontakter för att bygga nätverk, både inom SLU och med MAX IV eller med forskare vid andra universitet, där syftet är att genomfö ra studier dä r man anvä nder infrastrukturen vid MAX IV
 • aktivt delta i olika nätverk, med anknytning till MAX IV och/eller ESS, inom strategiskt viktiga forskningsområ den fö r SLU
 • arbeta för att öka medvetandegraden och kunskapen bland forskare och studenter vid SLU om de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och om de olika tekniker som finns och kommer att finnas vid MAX IV och ESS
  Mer specifikt bör användarplattformen
  • koordinera/arrangera doktorandkurser inom främst synkrotronljustekniker i samarbete med MAX IV, LINXS eller andra universitet
  • arrangera workshops om olika synkrotronsljus- och neutronstrålningstekniker
  • ordna föreläsningar med inbjudna experter
 • upprätthålla en användargrupp som ett forum för kunskapsdelning och informationsspridning för synkrotronljus- och neutronstrålnings-tekniker
 • hålla kontakten med andra kompetenscenter både vid SLU och utanfö r SLU
 • bevaka särskilda satsningar från forskningsråd och motsvarande, där användandet av MAX IV eller ESS är en utgångspunkt, samt internt fö rmedla information om sådana.
 • hålla kontakt med LINXS samt med motsvarande funktioner [som SLUs MAX IV plattform] vid andra universitet, dels för att bevaka nya potentiella samarbeten där SLU-forskare kan vara part och dels för att informera om kurser med fokus mot MAX IV med relevans för forskning inom SLU
 • vid behov kunna fungera som extern representant för SLUs forskare i nationella och/eller universitetsgemensamma arbetsgrupper med anknytning till MAX IV och/eller ESS, som t.ex. MAX IVs Universitetsreferensgrupp.
 • vid behov utgöra ett stöd och en diskussionspartner för SLUs ledning i frågor som rör MAX IV och/eller ESS.

Kontaktinformation

Koordinator, LTV-fakultet (externa frågor och kontakter) :

Ramune Kuktaite

Institutionen för växtförädling

Box 101, SE-230 53 Alnarp, Sweden

Telefon: +46 (0) 40 41 53 37

Ramune.Kuktaite@slu.se

 

Koordinator, NJ-fakultet (interna frågor och kontakter) :

Henrik Hansson

Institutionen för molekylära vetenskaper

Box 7015, SE-75007 Uppsala

Telefon: +4618672069

Henrik.Hansson@slu.se

 

Biträdande koordinator, S-fakultet:

Mikael Thyrel

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT)

Skogsmarksgränd 17, SE-90183 Umeå

Telefon: +46907868774
Mikael.Thyrel@slu.se

 

Biträdande koordinator, VH-fakultet:

Stina Ekman

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF)

Box 7028, SE-75007 UPPSALA

Telefon: +4618671191

Stina.Ekman@slu.se