Datahanteringsplaner

Senast ändrad: 12 oktober 2022

En datahanteringsplan (DHP) är ett levande dokument som beskriver hur data kommer att hanteras i under och efter ett projekt. Den bör uppdateras regelbundet under projektets gång för att hela tiden avspegla projektets nuläge.

Flera av SLU:s stora finansiärer (VR, Formas, Horizon 2020/Europe) kräver att projekt som finansieras av dem ska generera en DHP och att sagda DHP ska uppdateras under projektets gång.

I Policy för SLU:s hantering av verksamhetsinformation står det att “En datahanterings-och bevarandeplan tas fram som del av forskningsdokumentationen”. I policyn för hantering och tillgängliggörande av data förtydligas ytterligare att alla projekt ska ta fram en DHP och att den ska uppdateras regelbundet. Prefekten ansvarar för att DHP finns för alla nya projekt.

Verktyg och mallar

Alla SLU-anställda kan kostnadsfritt använda det digitala verktyget DMPonline för att skapa datahanteringsplaner som möter flera stora finansiärers krav.

En SLU-mall underlättar vid skapandet av en DHP. Den har utformats för att uppfylla krav från VR, Formas, Riksbankens Jubileumsfond, Naturvårdsverket och Science Europe. Den kan antingen användas i DMPonline eller som ett Microsoft Word-dokument.

Mer information om DHP:er, DMPonline och mallar: Data Management Plans (DMPs)

Support från DMS

Data Management Support (DMS), en enhet vid SLU-biblioteket, stöder SLU-anställda i frågor rörande datahantering. Kontakta DMS med e-post (dms@slu.se), boka en tid för att prata data, eller läs mer om datahantering och vilket stöd DMS erbjuder på www.slu.se/dms.