Civil society, collaborative governance platforms and local climate change policy

Last changed: 30 March 2023

The project investigates how climate focused local collaborative governance platform influence roles and functions of civil society organisations with a climate agenda - what practices in methods, approaches and strategies for collaborative work, as well as visions for future new ways of working, can be identified among the participating organisations?

Background

Under det senaste årtiondet har olika typer av plattformar för samverkan mellan civilsamhälle och kommun utvecklas. Det förekommer breda samverkansprocesser såsom utvecklingen av lokala överenskommelser mellan kommun och civilsamhällen och det förekommer mer sakfrågeinriktade samverkansplattformar.

The study

I denna studie närmar vi oss fenomenet lokala samverkansplattformar utifrån en av de stora samtida samhällsfrågorna, nämligen frågan om klimatomställning. Människors engagemang i klimatfrågan har gett upphov till nya sociala rörelser och civilsamhällesorganisationer med fokus på samhällsomställning för att motverka klimatpåverkan. Parallellt har klimatfrågan också plockats upp av befintliga civilsamhällesorganisationer som inkorporerar klimatrelaterade frågor till sin befintliga agenda, såsom Svenska kyrkan som fattat beslut om en egen färdplan för klimatet. Klimatfrågan har också gett upphov till samverkansplattformar på kommunal nivå.

Utifrån denna bakgrund ställer vi i detta projekt forskningsfrågorna:

  • Hur påverkar samverkansplattformar för klimatarbete civilsamhällesorganisationer med engagemang i klimatfrågan?
  • Vilka arbetssätt, förhållningssätt och strategier för samverkan, samt visioner för utveckling av framtida arbetssätt, har utvecklats i de studerade organisationerna?

Civilsamhället fyller potentiellt sett en mängd roller i samhällets klimatomställning. Som utgångspunkt för vår studie presenterar vi en preliminär typologi om vilka roller civilsamhällets organisationer kan ta i relation till klimatfrågan, och projektet syftar till att studera hur dessa roller påverkas när organisationer medverkar på samverkansplattformar.

Tidigare forskning indikerar flera möjliga effekter på civilsamhällets organisationer av deltagande i sektorssamverkan. Driver samverkan mot professionalisering av civilsamhället? Driver samverkan mot avpolitisering av organisationens arbete? Driver samverkan mot ökad tillgång till diverse resurser i form av information, legitimitet eller ekonomiskt stöd? Dessa olika typer av möjliga mekanismer har på olika sätt alla potential att påverka vilken roll medverkande organisationer intar i klimatarbetet.

Method

Studieobjektet är tre civilsamhällesorganisationers medverkan i Uppsala kommuns samverkansplattform för klimatfrågor: Uppsala klimatprotokoll. Plattformen är initierad av kommunen och samlar både offentliga aktörer, civilsamhället och näringslivet.

Vår forskningsmetod innebär att vi etnografiskt, med observationer och intervjuer, kommer att följa klimatprotokollet utifrån tre strategiskt utvalda civilsamhällesorganisationer: Vi har valt en organisation där klimatfrågan är organisationens primära syfte (Klimataktion Uppsala) och en organisation där klimatfrågan är sekundär till organisationens huvudsakliga syfte (Svenska kyrkan). Vi har dessutom valt att parallellt följa en organisation med aktivt klimatarbete men som står utanför plattformen (Hela Sverige ska leva) för att kunna jämföra deras relation till kommunen i klimatarbetet. Som komplement till den etnografiska ansatsen kommer vi också arbeta med en serie workshops där vi initierar och processleder erfarenhetsutbyte mellan de tre organisationerna för att besvara våra andra praktiknära forskningsfråga och synliggöra praktisk kunskap om hur samverkansplattformen kan utgöra verktyg för medverkande organisationer ur deras respektive perspektiv.

Aim of the study

Projektet synliggör förekomsten av klimatfokuserade plattformar för samverkan mellan civilsamhälle, kommun och näringsliv, och civilsamhällets möjliga roller i dessa forum och bidrra med kunskap om hur samverkansplattformar kan påverka (möjliggöra och begränsa) de civilsamhällesorganisationer som deltar i samverkan - kunskap som är till gagn för både civilsamhällesorganisationer och kommuner och regioner som stöd för strategiska överväganden vid utformning av och agerande på samverkansplattformar. 

Projektet bidrar även med en mer praktisk inriktad rapport med civilsamhällets aktörer som primär målgrupp. Avsikten är att denna rapport, baserad på de studerade organisationernas erfarenheter, ska adressera frågorna:

  • When to collaborate?
  • Why collaborate?
  • How to collaborate?

Facts:

Project leader

Patrik Cras, Researcher, Division of Rural Development SLU
Read more about Patrik Cras on his CV page
Send an e-mail to: patrik.cras@slu.se

Project participants

Ulrika Persson-Fischier, Lecturer at Department of Civil and Industrial Engineering, Uppsala University

Nils Hertting, Senior Lecturer at Institute for Housing and Urban Research, Uppsala University

Martha Middlemiss Lé Mon, Researcher at Uppsala Religion and Society Research Centre, Uppsala University

Project time

2022-2024

External funding fiansiering

MUCF – Swedish Agency for Youth and Civil Society

Related pages: