Sveriges lantbruksuniversitet

Markvetenskap

Inom markvetenskap betraktar man marken som en naturresurs. Studierna innefattar markens uppbyggnad och dess kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. Dessa egenskaper sätts i förhållande till användning och skötsel av jordarna.


Det finns 380 sidor som är taggade med Markvetenskap:
Mona Mossadeghi Björklund lic

Mona Mossadeghi Björklund lic

Soil Compaction: Effects on soil hydraulic properties and preferential flow eva.andersson.bjorkman@slu.se Mona Mossadeghi Björklund håller sitt licentiatseminarium om avhandlingen "Soil Compaction:

Mona Mossadeghi Björklund lic

Mona Mossadeghi Björklund lic

Soil Compaction: Effects on soil hydraulic properties and preferential flow eva.andersson.bjorkman@slu.se Mona Mossadeghi Björklund håller sitt licentiatseminarium om avhandlingen "Soil Compaction:

Röbäcksdalens fältforskningsstation

Röbäcksdalens fältforskningsstation

På forskningsstationen utförs officiella sortförsök av vall, spannmål och potatis, samt flera olika långliggande försök med bland annat med olika gödslingsnivåer, jordbearbetningar och växtföljder.

Jämförelse mellan olika kartor

Jämförelse mellan olika kartor

Som mått på hur väl en karta överensstämmer med verkligheten kan man använda måtten noggrannhet och kappa-värde. Högre noggrannhet och kappavärden anger bättre, mer träffsäkra kartor. En noggrannhet

Mattias Sörengård disp

Mattias Sörengård disp

Stabilization remediation of soils contaminated with per-and polyfluoroalkyl substances (PFASs) eva.andersson.bjorkman@slu.se Mattias Sörengård försvarar sin avhandling "Stabilization remediation

Verksamhet Skog

Program Skog vidareutvecklar SLU:s roll som kompetenscentrum för svensk och internationell skoglig resurs- och miljöanalys. Skog är ett av de större programmen och hyser bland annat

Markfuktighetskartor

Markfuktighetskartor

Heltäckande markfuktighetsdata över skogsmarken

Mattias Sörengård disp

Mattias Sörengård disp

Stabilization remediation of soils contaminated with per-and polyfluoroalkyl substances (PFASs) eva.andersson.bjorkman@slu.se Mattias Sörengård försvarar sin avhandling "Stabilization remediation

ÄK-möte Odlingsmaterial 201007

ÄK-möte Odlingsmaterial 201007

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial 7 oktober 2020 Anneli.Lundkvist@slu.se Magnus Halling, forskningsledare Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU magnus.halling@slu.se 018

Användning av bekämpningsmedel

Lantbrukarna som har fält innanför typområdenas vattendelare intervjuas årligen om de grödor de odlar och användningen av bekämpningsmedel. Detta görs för att veta vilka substanser som ska inkluderas

Bekämpningsmedel i ytvatten

Resultaten från ytvattenproverna som samlas in i typområdena och åarna inom nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel finns delvis i en databas hos datavärden och delvis i en excelfil. På den

Övergödning

Övergödning

Vi har som mål att bidra med underlag för miljömålsuppföljning och internationella åtaganden. Vi bidrar också med kunskap om åtgärder mot övergödning, till exempel skyddszoner.

Loading…