Sveriges lantbruksuniversitet

Markvetenskap

Inom markvetenskap betraktar man marken som en naturresurs. Studierna innefattar markens uppbyggnad och dess kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. Dessa egenskaper sätts i förhållande till användning och skötsel av jordarna.


Det finns 302 sidor som är taggade med Markvetenskap:

Användning av bekämpningsmedel

Här kommer det så småningom finnas data över lantbrukarnas användning av bekämpningsmedel i respektive typområde, sammanställt som total använd mängd (kg), total areal (hektar) och genomsnittlig dos

Bekämpningsmedel i ytvatten

Resultaten från ytvattenproverna som samlas in i typområdena och åarna inom den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel finns delvis i en databas hos datavärden och delvis i en fil. På den

Introduktion

Introduktion

I regionala pesticiddatabasen (RPD) kan du söka efter vilka bekämpningsmedel som påträffas i grundvatten och ytvatten i miljöövervakning som inte ingår i den löpande, nationella miljöövervakningen .

Data bekämpningsmedel

Data bekämpningsmedel

Data från analyser av  bekämpningsmedel bodil.lindstrom@slu.se För mer information, kontakta Jenny Kreuger Data om bekämpningsmedel Nedan finns länkar till sidor med analysdata samt

Ekosystemtjänster och -processer

Ekosystemtjänster är funktioner hos ekosystem som gynnar människan till exempel pollinering och biologisk kontroll av skadeinsekter. Insitutionen för ekologi forskar också på de biologiska processer

Giftfri miljö

Giftfri miljö

Vi tar fram kunskapsunderlag och bistår med expertis i arbetet med miljömålet om en giftfri miljö. Exempelvis bidrar våra mätningar till bilden av läget för skadliga ämnen i Sverige. Vi kartlägger

Mats Söderström, precisionsodling

Mats Söderström är samverkanslektor i precisionsodling, där man drar nytta av t.ex. satellitpositionering, sensorer, digitala markkartor, satellitbilder och geografiska informationssystem för att

Jennie Barron

Jennie Barron är sedan den 1 oktober 2017 professor i jordbrukets vattenhushållning. Hennes installationsföreläsning kommer att handla om vattenhushållning i ett föränderligt jordbrukslandskap.

Egna beräkningar

Egna beräkningar

Här kan du göra egna beräkningar med data från Markinventeringen. Med en Enkel beräkning kan du beräkna statistik för en markkemisk variabel i databasen baserat på ett urval av olika

Om Markinventeringen

Markinventeringen (MI) samlar in information om markförhållanden och markkemi från ca 20000 objektivt utlagda provytor spridda över hela landet. All mark utom åkermark, bebyggd mark och kalfjäll

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel startade år 2002 i syfte att följa den långsiktiga förändringen över tiden när det gäller jordbrukets påverkan från bekämpningsmedel på yt- och

Ytvatten flödesstyrd provtagning

Ytvatten flödesstyrd provtagning

HÄR finns analysdata från den flödesstyrda provtagningen i typområde M42. Dessa presenteras tillsammans med det tidsstyrda samlingsprov (var 90:e minut under en vecka) som tas parallelt, samt flödet