Sveriges lantbruksuniversitet

Markvetenskap

Inom markvetenskap betraktar man marken som en naturresurs. Studierna innefattar markens uppbyggnad och dess kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. Dessa egenskaper sätts i förhållande till användning och skötsel av jordarna.


Det finns 115 sidor som är taggade med Markvetenskap:
vatten300.jpg

Det här gör vi inom program Giftfri miljö

Program Giftfri miljö ska bidra till att ge en helhetsbild av miljötillståndet i Sverige när det gäller förekomst och effekter av skadliga ämnen, aktuella i svenskt miljöarbete. Verksamheten ska även ge kunskapsunderlag för att nå miljökvalitetsmålet ...

agronom-markvaxt1.png

Agronom - mark/växt

Befolkningen ökar och klimatet förändras. Mer och mer mat behövs. Hur mycket klarar vår jord, egentligen? Det här är utbildningen för dig som inte bara vill stå vid sidan och titta på. Du vill vara med och påverka. Och du vill kunna produktion ...

EXT_140324_5355_msn gödsling höstraps 880 pxl_v3.jpg

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring

Välkommen på möte med Fältforsks ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för fältförsöksverksamhet inom växtnäringsområdet. Syftet med det här mötet är att gå igenom vad vi vet och inte ...

mats_soderstrom.jpg

Mats Söderström, precisionsodling

Mats Söderström, precisionsodling - Mats Söderström är samverkanslektor i precisionsodling, där man drar nytta av t.ex. satellitpositionering, sensorer, digitala markkartor, satellitbilder och geografiska informationssystem för att anpassa odlingsåtgärder ...

malin_hultberg.jpg

Malin Hultberg, trädgårdsvetenskap, livsmedelskedjan

Malin Hultberg är samverkanslektor i trädgårdsvetenskap med inriktning mot livsmedelsproduktion. Hon studerar bland annat hur man kan använda organiska växtnäringskällor i odlingssystem baserade på näringslösning. Jag kommer att arbeta för ...

IngridWesstrom-svv-DSC_4070.jpg

Ingrid Wesström, markfysik, vattenhushållning

I mitt arbete som samverkanslektor vill jag bidra till ett framtida livskraftigt jordbruk som bygger på en hållbar mark- och vattenanvändning. För mycket eller för lite vatten har alltid varit en av de största begränsningarna för en optimal ...

helena_aronsson.jpg

Helena Aronsson, växtnäringshushållning

Helena Aronsson är samverkanslektor i växtnäringshushållning. God växtnäringshushållning på gården är grunden för effektiv produktion med liten negativ miljöpåverkan. I samverkan med jordbruksnäringen och myndigheter utvecklar jag odlingsmetoder ...

Göran Ågren

Göran Ågren

Göran Ågren, professor emeritus i ekosystemekologi Han arbetar med omsättning av kol och kväve i terrestra ekosystem, matematiska modeller, teorier, teoretisk ekologi, ekosystemekologi Relaterade sidor: Biologi Ekologi Klimatforskning Markvetenskap ...

Markprovtagning MI

Om Markinventeringen

Markprovtagning i grop med jordmånstypen Cambisol. Foto: Ola Borin, SLU 2005. Markinventeringen (MI) samlar in information om markförhållanden och markkemi från ca 20000 objektivt utlagda provytor spridda över hela landet. All mark utom åkermark, ...

JennieBarron-20170712_160632-300x300.jpg

Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning

Jennie Barrons forskning handlar om jordbrukets vattenhushållning med fokus på Afrika söder om Sahara och Asien. Foto: Richard Appoh Jennie Barron är sedan den 1 oktober 2017 professor i jordbrukets vattenhushållning. Hennes installationsföreläsning ...

Firemanagement_300x300_okand_fotograf.jpg

Skogsföryngring

Forskningen kring skogsträdens föryngring är inriktad på att bättre förstå grundläggande mekanismer och ekosystemprocesser som leder till god föryngring och tillväxt i boreala skogsekosystem. Forskningen är både grundläggande och tillämpad ...

Data från analyser av bekämpningsmedel

Data från analyser av bekämpningsmedel

Data från analyser av bekämpningsmedel - Nedan finns länkar till sidor med data från analyser av bekämpningsmedel inom den nationella miljöövervakningen samt till databasen med resultat från de regionala undersökningarna. Bekämpningsmedel i ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10