Vision, verksamhetsidé, mål och strategi

Senast ändrad: 04 april 2024
SLU:s varumärkeslöfte

Här hittar du SLU:s vision, verksamhetsidé och varumärkeslöfte. Här finns också en kort beskrivning av vår generella målbild och våra prioriterade mål, utifrån strategin för 2021-2025.

Vision

SLU har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. 

Verksamhetsidé

SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. 

Varumärkeslöfte  

Science and Education for Sustainable Life – Vetenskap och utbildning för hållbart liv.

Strategi för 2021-2025

Utdraget nedan från strategin beskriver vår generella målbild och våra prioriterade fokusområden, i korthet.

Generell målbild

SLU ska vara ett attraktivt lärosäte för både nuvarande och framtida medarbetare och studenter.

Vid SLU har både det fria kunskapssökandet och den behovsmotiverade forskningen sin naturliga plats. Forskning, utbildning och miljöanalys ska kännetecknas av hög kvalitet, en tydlig internationell dimension och starka kopplingar mellan de olika verksamheterna.

SLU verkar också för att vetenskapliga resultat och data blir kända och nyttjas i samhället, på kort eller lång sikt. SLU:s studenter ska kunna skapa sig en god grund för ett föränderligt arbetsliv. Aktivt samarbete med andra lärosäten, ett starkt internationellt engagemang samt samverkan med våra sektorer och andra intressenter i samhället, är viktiga komponenter.

Jämställdhet och lika villkor samt miljötänkande ska genomsyra hela verksamheten. Vidare eftersträvas ett gott ledarskap, ett etiskt förhållningssätt och effektiv resursanvändning. SLU ska erbjuda en god arbets- och studiemiljö, där likvärdiga villkor gäller oavsett verksamhet och verksamhetsort. Individen ska ges goda möjligheter till utveckling.

Prioriterade fokusområden

Detta avser övergripande områden av generell karaktär, som gäller över fakultets-, institutions- och ämnesgränser. Fokusområdena visar vad SLU som helhet kommer att lägga kraft på under 2021-2025, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheten att utvecklas i enlighet med visionen.

SLU:s nästa steg för hållbar utveckling
Övergripande mål: SLU är ett internationellt ledande universitet med en nyckelroll för omställning till ett hållbart samhälle i en föränderlig värld.

SLU i det digitala samhället
Övergripande mål: SLU bidrar till och använder den digitala transformationen för omställning till ett mer hållbart samhälle och ökad kvalitet i verksamheten.

Ett SLU
Övergripande mål: Ett starkare gemensamt SLU såväl internt som i externa kontakter.