Framtidsplattformarnas uppdrag

Senast ändrad: 04 april 2024

SLU:s fyra framtidsplattformar integrerar olika vetenskapsområden och deras verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt, som bedrivs fakultetsövergripande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Förmågan att arbeta med komplexa, vetenskapliga frågeställningar med ett sådant angreppssätt är något som gör framtidsplattformarnas verksamhet unik.

Plattformarnas namn och respektive vetenskapsområde presenteras mer nedan.

Ett gränssnitt mellan akademi och samhälle

Framtidsplattformarnas verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, i skärningspunkten mellan akademi och samhälle. 

Arbetet bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Komplexa vetenskapliga frågor kan därför angripas på ett mångfasetterat sätt.

Verksamheten syftar till att:

  • genom syntes- och analysorienterade projekt identifiera kunskapsbehov och generera vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag kring samhällsrelevanta frågeställningar
  • genom samverkan med relevanta samhällsaktörer identifiera och utveckla nya forskningsfrågeställningar till stöd för att lösa framtida utmaningar
  • genom samordning av arbetet över vetenskapliga disciplingränser utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt.

Samtliga plattformar erbjuder stödmedel av forskningsprojekt och arrangerar mötesplatser i olika format för forskare och olika aktörer.

Om plattformarna

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures inspirerar och stödjer SLU:s forskare, lärare och studenter i att utveckla tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling​. Plattformen har tre regionala hubbar, i Alnarp, Ultuna och Umeå, med syfte att stärka SLU:s roll som relevant samarbetspartner såväl inom som utanför akademin. Plattformens verksamhet knytar an till såväl lokala initiativ för urban omställning som den internationella diskursen om global urbanisering.
Läs mer om SLU Urban Futures.

SLU Future Forests

SLU Future Forests är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Plattformen är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. SLU Future Forests inriktar sig på hållbart skogsbruk i vid bemärkelse. Plattformen omfattar såväl skogens och skogsbrukets betydelse för utveckling av en biobaserad ekonomi som klimatanpassning och de olika ekosystemtjänster skogarna erbjuder. Beslutsprocesser, där olika gruppers perspektiv på skogsbruk beaktas, finns också med i verksamheten.
Läs mer om SLU Future Forests.

SLU Future One Health

Plattformens utgångspunkt är One Health-perspektivet, samspelet mellan djur, människor och våra omgivande ekosystem. Inom forskningsområdet studeras frågor i gränssnittet mellan djurhälsa, humanhälsa och ekosystemhälsa - viktigt för att ta fram ny kunskap om till exempel sjukdomsspridning och antimikrobiell resistens, om hur människans hälsa kan stärkas med hjälp av djur och natur, och om djurs och människors gemensamma livsstilssjukdomar. Den primära målgruppen är forskare vid SLU. Andra intressegrupper är politiker, beslutsfattare, forskningsfinansiärer och andra universitet.
Läs mer om SLU Future One Health.

SLU Future Food

SLU Future Food är en framtidsplattform vid SLU som utvecklar forskning och samverkan för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara livsmedelssystem. SLU Future Food arbetar för ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem genom att stimulera tvärvetenskapliga och tvärsektoriella samarbeten, kommunicera vetenskapligt underbyggd kunskap och identifiera nyckelfrågor.
Läs mer om SLU Future Food.

 

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation