Hoppa till huvudinnehåll

SLU och klimatet

Vad gör SLU för klimatet? Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra studenter, som också hjälper oss att vässa vårt eget klimatarbete. Här hittar du några exempel på hur SLU bidrar.

52 klimatveckor om året

Klimatsamarbetet inom FN sätter ljuset på livsviktig forskning och den kompetens samhället behöver för att förstå problemen och hitta lösningar. På SLU är alla veckor klimatveckor. Vi bidrar året runt med kunskap för att utveckla och använda våra levande naturresurser på ett hållbart sätt.

Gynnar klimatkompenserande trädplantering lokalbefolkningen?

SLU-forskare har utvecklat en webbaserad guide som gör det lättare att bedöma de sociala konsekvenserna av trädplanteringsprojekt.

Planeringar i by i Tanzania. Foto.

Stora däggdjur möjlig nyckel till att klara 1,5 graders-målet

Genom att skydda och stärka populationer av ett antal vilda djurarter är det möjligt att bidra till att hålla den stigande globala temperaturen under den kritiska tröskeln på 1,5 grader.

Elefant på savann. Foto.

Våren är historiskt sen 2023

Vårkollen som genomfördes i Valborg visar att våren är historiskt sen i år. Blomningen av tussilago, blåsippa och sälg, tog till exempel stopp vid snögränsen.

Mat och klimat hör ihop

Framtidens mat och framtidens klimat hör ihop. I en serie filmer från SLU Future Food berättar SLU-forskare mer om forskning och kunskap kring mat och klimat

Mindre abborrmammor när havet blir varmare

Abborrhonor som lever i varmare vatten är mindre när de blir lekmogna jämfört med abborrar i normala vattentemperaturer.

Abborrar. Foto.

Nya digitala torvkartor

Nu finns nya digitala torvkartor som ger en mer fullständig bild av de svenska torvmarkerna. De kan exempelvis underlätta vid våtmarksrestaurering.

Utsnitt torvkarta. Illustration.

Lärosäten i gemensam satsning för ett bättre klimat

Universitet och högskolor i Sverige har gått samman i en gemensam satsning för ett bättre klimat. Lärosätenas klimatnätverk syftar bland annat till att underlätta för lärosätena att uppfylla sin del av Parisavtalet.

Filmer om skogen och klimatet

Klimatutmaningen gör att förväntningarna på skogen växer snabbare än själva skogen. Räcker skogen till? Vad är skogens roll i klimatarbetet? Se SLU Future forests filmer i ämnet.

Klimatpublikationer från SLU

SLU-forskares vetenskapliga publikationer kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. Här kan du bland annat hitta SLU-publikationer med anknytning till mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna.

Hur kan nationell klimatpolitik bli mer kostnadseffektiv?

Tänk globalt hellre än lokalt, hantera skog och skogsprodukter som andra utsläppskällor är rekommendationer ur en aktuell granskning av klimatpolitiken.

SLU-anställda drivande i debattartikel om bristande klimatledarskap i politiken

1944 forskare och anställda vid 45 olika universitet och forskningsinstitut i hela landet manar i debattartikeln politiker att ta klimatkrisen på allvar.

Hållbar energi för alla (mål 7); Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)

Program Klimat inom SLU:s miljöanalys tar fram beslutsunderlag kring klimatförändringar och användningen av naturresurser. Men klimatperspektivet ingår också i andra miljöanalysprogram. På SLU har vi också stark kompetens inom området biogas.

Ingen hunger (mål 2); Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)

SLU bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion nationellt och internationellt. Vi utbildar och tar bland annat fram kunskap om matens klimatpåverkan och om livsmedelsproduktionen i ett förändrat klimat.

Vårt varmare hav - läroplattform om Östersjön och klimatet

Baltic Sea Science Center på Skansen har tillsammans med SLU skapat en digital läroplattform där gymnasieklasser får utbildning och själva kan bidra till ny kunskap.

Sillgrissla med fisk. Foto.

Koll på kol i skog och mark kan stödja kommuners klimatarbete

Stockholms stad är en av de första kommunerna som har fått en överblick över kolet i sina marker och skogar. Det ger utökade möjligheter att göra klimatsmarta val i översiktlig planering.

Måttliga mängder svampprotein kan minska köttätares klimatavtryck

Om tjugo procent av allt nötkött vi stoppar i oss ersätts med alternativa proteinkällor skulle köttätandets miljöpåverkan minska rejält, visar studie.

Så påverkas ekosystemen

Hur påverkas natur och naturresurser av klimatförändringarna? Är naturens kalender i otakt? På vilket sätt ändras växtsäsongen i olika delar av landet?

Publicerad: 11 april 2023 - Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se
Loading…